Autorská práva

Tyto webové stránky a jejich obsah jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

Jakékoliv užití těchto webových stránek, jejich obsahu či jakékoli jeho části pro jiné než osobní nevýdělečné použití, zejména jeho kopírování, další zpracování či rozmnožování a jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru těchto webových stránek, mimo předem výslovně dovolených, jsou zakázány.

Nedovolené způsoby užití těchto webových stránek a jejich obsahu jsou neoprávněným zásahem do práv provozovatele a/nebo třetích osob a zakládají právo provozovatele a/nebo těchto třetích osob požadovat po porušiteli náhradu vzniklé újmy, včetně náhrady ušlého zisku, a/nebo bezdůvodné obohacení.

 V případě zájmu o užití obsahu těchto webových stránek či jakékoli jeho části se obraťte na jejich provozovatele, obchodní společnost Hot House Cucumber s.r.o., IČO: 176 29 527, se sídlem Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 374196.