Процедура за подаване на жалби

на търговското дружество Hot House Cucumber s.r.o., със седалище Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република, идентификационен № 176 29 527, регистрирано под № С 374196 в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, (наричано по-долу "Продавач"), за продажба на стоки и предоставяне на услуги на физически лица - потребители (наричани по-долу "Купувач") чрез онлайн магазина, управляван на интернет адрес www.horsehogandcow.com.

(наричана по-долу "Процедура за подаване на жалби").

 

I. Общи разпоредби

1. Процедура за подаване на жалби. Настоящата Процедура за подаване на жалби е неразделна част от Общите условия за продажба на стоки на потребители (наричани по-долу "ОУП-С") и определя стъпките, които трябва да се следват при подаване на жалба относно стоки или услуги, закупени от Продавача.

2. Задължение на Купувача да се запознае с Процедурата за подаване на жалби и ОУП-С. Купувачът е длъжен да се запознае с Процедурата за подаване на жалби и ОУП-С, преди да поръча стоки или услуги.

3. Съгласие на Купувача. Със сключването на договора и приемането на стока или услуга от Продавача, Купувачът изразява съгласието си с Процедурата за рекламации.

4. Дефиниции. Определенията на термините, съдържащи се в Процедурата за рекламации, имат предимство пред определенията в ОУП-С. Ако в настоящата Процедура за рекламации не е дадено определение на даден термин, терминът има значението, определено в ОУП-С. Ако не е дефиниран там, той има значението, в което обичайно се използва във валидни и действащи общозадължителни правни разпоредби.

5. Приложими разпоредби. Разглеждането на жалби се подчинява на разпоредбите на Закон № 89/2012 Сб, Граждански кодекс, и Закон № 634/1992 Сб, За защита на потребителите, и двата с измененията.

 

II. Правила за подаване на жалби

1. Как се подава жалба. Купувачът може да подаде жалба, както следва:

а) Лично във всеки търговски обект на Продавача в рамките на работното време на съответния обект.

б) В писмена форма, като изпрати жалбата на следния адрес на търговския обект на Продавача: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република.

2. Телефон за връзка за целите на жалбата. С Продавача може да се свържете и по телефона на +420 774 420 662 или по електронната поща на office@horsehogandcow.com.  

3. Подаване на жалба от страна на Купувача. Купувачът следва да представи/изпрати на Продавача стоката, предмет на рекламация, включително всички части на стоката и надлежно попълнен Протокол за рекламация, чийто образец може да бъде изтеглен от тук. Купувачът следва да приложи към Доклада за рекламация съответната фактура или да докаже по друг надежден начин, че е закупил стоките, предмет на рекламация, от Продавача. Ако Купувачът не приложи доклада за рекламация към рекламацията или не го попълни надлежно, Продавачът може да отхвърли рекламацията без по-нататъшни действия.

4.  Пълнота на стоките, предмет на рекламация. Купувачът е длъжен да представи стоките за разглеждане на рекламацията в пълен комплект. Ако представената от Купувача стока е непълна и пълнотата на стоката е необходима за установяване на наличието на рекламирания дефект и/или за неговото отстраняване, срокът за уреждане на рекламацията започва да тече едва след доставката на липсващите части.

5. Хигиенни изисквания при представяне на стоката. При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен да представи рекламираната стока чиста, в съответствие с хигиенните разпоредби и общите хигиенни принципи. Ако представените стоки не отговарят на хигиенните разпоредби и общите хигиенни принципи, Продавачът може да отхвърли рекламацията.

6. Изпращане на стоките, предмет на рекламация. Ако Купувачът изпраща стоките на Продавача или на сервизен център по пощата или чрез друг превозвач, той е длъжен да опакова стоките по рекламация в подходящ и достатъчно защитен опаковъчен материал, който отговаря на изискванията за транспортиране, така че стоките да не бъдат повредени по време на транспортирането. Ако се изпращат чупливи стоки, опаковката трябва да бъде маркирана със съответните символи. Купувачът има право на възстановяване на разходите, които е направил разумно за предявяване на рекламация.

7. Съдействие от страна на купувача. Купувачът е длъжен да окаже на Продавача цялото необходимо съдействие, за да се провери съществуването на рекламирания дефект и да се отстрани (включително изпитване или демонтиране на продукта).

8. Незабавно уведомяване за дефекти. Купувачът е длъжен да уведоми Продавача за дефект незабавно след откриването на дефекта. Неизпълнението на това задължение може да доведе до отхвърляне на рекламацията от страна на Продавача.

9. Обичайно износване. Обикновеното износване на стоките не се счита за дефект.

10. Дефект, причинен от Купувача. Купувачът няма право на никакви права във връзка с дефектно изпълнение, ако сам е причинил дефекта.

11. Продажба на стоки втора употреба и дефектни стоки. Ако дадена стока е била продадена като втора употреба, не е възможно да се предявяват претенции за нейните дефекти, съответстващи на степента на използване или износване на стоката към момента, в който тя е била закупена от Купувача. В случай на продукти, които се продават на по-ниска цена, тъй като (макар и нови) имат дефект в момента на продажбата, не е възможно да се предявяват претенции за дефекти, поради които е била намалена покупната цена на продукта. Продавачът е длъжен да уведоми Купувача, че продуктът има дефект и какъв е той, освен ако дефектът е очевиден от естеството на продажбата.

12. Данни и информация, които се носят върху рекламирания продукт. Продавачът не носи отговорност за данните и информацията на Купувача, съхранявани на твърдия диск, в паметта или на други носители на данни, които са част от стоката, приета за рекламация, нито за загубата на тези данни и информация.

13. Ремонт на продукта от оторизиран сервиз. Купувачът може също така да упражни правото си на ремонт на продукта в оторизиран сервиз. Продуктът може да бъде доставен от Купувача лично или по пощата или чрез друг превозвач. Списъкът на оторизираните сервизни центрове е приложен към гаранционната карта или Продавачът може да го предостави на Купувача при поискване. 

14. Потвърждение за получаване на жалбата. Продавачът ще потвърди на Купувача получаването на рекламацията.

 

III. Гаранционен период

1. Срокове за упражняване на правата. Купувачът има право да упражни правата си, възникнали от дефектно изпълнение, в срока, определен от общозадължителните правни разпоредби, освен ако между Продавача и Купувача не е договорен по-дълъг срок.

2. Отговорност за недостатъци и гаранция за качество. Отговорността за недостатъци и гаранцията за качество за потребителите се уреждат допълнително от разпоредбите на член VII от ОУ-С, с които Купувачът може да се запознае тук.

 

IV. Уреждане на оплаквания

1. Срок за уреждане на рекламацията.  Продавачът или упълномощен от него служител разглежда и урежда рекламацията незабавно, а в сложни случаи - в рамките на 3 (словом: три) работни дни. Този срок не включва разумното време, необходимо за експертна оценка на дефекта, в зависимост от вида на рекламирания продукт или услуга. Продавачът урежда рекламацията не по-късно от 30 (словом: тридесет) дни от датата на рекламацията, освен ако между Продавача и Купувача не е договорен по-дълъг срок.

2. Начини за разглеждане на рекламации. Рекламациите се разглеждат по следните начини: 1:

Ако дефектът може да бъде отстранен без неоправдано забавяне, Купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта.
Купувачът може също така да поиска доставката на нов продукт без дефекти, освен ако това не е неразумно поради естеството на дефекта. Ако дефектът се отнася само до компонент на продукта, Купувачът може да поиска само замяна на този компонент. Ако Купувачът не може да използва правилно продукта поради повторна поява на дефекта след ремонта или поради по-голям брой дефекти, той има право да получи нов продукт или да поиска замяна на съответния компонент дори в случай на отстраним дефект.
Купувачът има право да се откаже от договора и да поиска възстановяване на покупната цена, ако дефектът не може да бъде отстранен чрез ремонт или замяна, ако Продавачът не е отстранил дефекта в законоустановения срок или ако Купувачът не може да използва правилно продукта поради повторна поява на дефекта след ремонт или поради по-голям брой дефекти.
Купувачът има право да поиска разумна отстъпка, ако не се откаже от договора или не упражни правото си да получи нов продукт без дефекти или да му бъде заменен дефектният компонент или продуктът да бъде поправен, при условие че Продавачът не е в състояние да достави нов продукт без дефекти или да замени негов компонент, или да поправи продукта, или не успее да поправи ситуацията в разумен срок, или ако поправянето би причинило значителни неудобства на Купувача.

3. Потвърждение за уреждане на рекламацията. След приключване на процедурата по рекламация Продавачът потвърждава на Купувача датата и начина на разглеждане на рекламацията и, ако е приложимо, ремонта и неговата продължителност в копие от доклада за рекламация. Ако Продавачът е оценил рекламацията като неоснователна, Купувачът има право да получи писмена обосновка, в която са посочени причините за отхвърлянето на рекламацията.

 

Процедурата за подаване на жалби влиза в сила и влиза в сила на 1 октомври 2022 г.

 

Продавачът си запазва правото да прави промени в Процедурата за рекламации.

 

Примерен протокол за рекламация за изтегляне:

PDF - Протокол за рекламация

Няма артикул