Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την πώληση σε καταναλωτές

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της εμπορικής εταιρείας Hot House Cucumber s.r.o., με έδρα στη Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Τσεχική Δημοκρατία, αρ. ταυτότητας 176 29 527, εγγεγραμμένη με αρ. φακέλου C 374196 στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας (εφεξής ο "Πωλητής"), για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα - καταναλωτές (εφεξής ο "Αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που διαχειρίζεται ο Πωλητής στη διεύθυνση www.horsehogandcow.com.

(εφεξής "ΓΟΣ-Κ").

 

Εισαγωγικές διατάξεις

 1. Οι ΓΟΣ-Κ ρυθμίζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που προκύπτουν σε σχέση ή βάσει της Σύμβασης αγοράς ή της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών (εφεξής η "Σύμβαση") που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και ενός φυσικού προσώπου - καταναλωτή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Ο Πωλητής λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση διαδικτύου www.horsehogandcow.com μέσω της διεπαφής διαδικτύου (εφεξής η "διεπαφή διαδικτύου ηλεκτρονικού καταστήματος").
 2. Οι ΓΟΣ-Γ ρυθμίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Πωλητή που βρίσκεται στη διεύθυνση www.horsehogandcow.com (εφεξής η "Ιστοσελίδα") και άλλες συναφείς νομικές σχέσεις.
 3. Οι ΓΟΣ-Ε δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αγαθά ή να ζητήσει υπηρεσίες από τον Πωλητή ενεργεί στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων όταν παραγγέλνει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ή εάν το πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, η συναφθείσα Σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών για επιχειρηματικές σχέσεις με φυσικά πρόσωπα - επιχειρηματίες ή νομικά πρόσωπα.
 4. Στη σύμβαση μπορούν να συμφωνηθούν διατάξεις που παρεκκλίνουν από τη ΓΟΣ-Γ. Διαφορετικές διατάξεις της Σύμβασης υπερισχύουν των διατάξεων των ΓΟΣ-Γ.
 5. Οι ΓΟΣ-Γ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Η Σύμβαση και οι ΓΟΣ-Γ συντάσσονται στην τσεχική γλώσσα. Η Σύμβαση θα συναφθεί στην τσεχική γλώσσα.
 6. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιήσει τη διατύπωση των ΓΟΣ-Γ. Η διάταξη αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προηγούμενης διατύπωσης των ΓΟΣ-Ε.

 

Λογαριασμός χρήστη

 1. Οι αγοραστές που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη. Ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες από τη διεπαφή χρήστη του (εφεξής "Λογαριασμός χρήστη"). Εάν το επιτρέπει η διεπαφή διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταστήματος, ο αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς εγγραφή, απευθείας από τη διεπαφή διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταστήματος.
 2. Κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα και την παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών, ο Αγοραστής υποχρεούται να δηλώνει όλες τις πληροφορίες σωστά και αληθινά. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επικαιροποιεί τα στοιχεία που δηλώνονται στον λογαριασμό χρήστη σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής τους. Τα στοιχεία που δηλώνει ο Αγοραστής στον Λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία των αγαθών ή υπηρεσιών θα θεωρούνται ορθά από τον Πωλητή.
 3. Εάν ο Αγοραστής συμπληρώσει τα στοιχεία μιας νομικής οντότητας (επωνυμία, αριθμό μητρώου εταιρείας και αριθμό φορολογικού μητρώου), ο Πωλητής θα θεωρήσει ότι ο Αγοραστής ενεργεί για λογαριασμό της εν λόγω νομικής οντότητας και θα χειριστεί την παραγγελία της νομικής οντότητας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Ι του παρόντος.
 4. Η πρόσβαση στο Λογαριασμό Χρήστη διασφαλίζεται με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στο Λογαριασμό χρήστη του και σημειώνει ότι ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης από τον Αγοραστή.
 5. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέψει τη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη από τρίτους.
 6. Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον Λογαριασμό Χρήστη, ιδίως εάν ο Αγοραστής δεν έχει χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό Χρήστη του για περισσότερο από 1 (σε λέξεις: ένα) έτος ή εάν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της συναφθείσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΣ-Γ).
 7. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως λόγω της απαραίτητης συντήρησης του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Πωλητή ή της απαραίτητης συντήρησης υλικού και λογισμικού τρίτων.

 

Σύναψη σύμβασης

 1. Η Διαδικτυακή Διεπαφή Ηλεκτρονικού Καταστήματος περιέχει τον κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει ο Πωλητής, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Περιλαμβάνουν επίσης όλες τις σχετικές χρεώσεις και, κατά περίπτωση, τυχόν τέλη αδειών χρήσης και δικαιώματα χρήσης. Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, παραμένουν σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου για την οποία εμφανίζονται στη Διαδικτυακή Διεπαφή Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του Πωλητή να συνάπτει Συμβάσεις με ατομικά συμφωνημένους όρους.
 2. Όλες οι προσφορές για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που τοποθετούνται στη Διαδικτυακή Διεπαφή Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι μη δεσμευτικές και ο Πωλητής δεν έχει καμία υποχρέωση να συνάψει Σύμβαση για την πώληση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
 3. Η Διαδικτυακή Διεπαφή Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποδεικνύει επίσης το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των αγαθών και υπηρεσιών. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των αγαθών και υπηρεσιών που εμφανίζονται στη Διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραδίδονται εντός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 4. Για να παραγγείλει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, ο Αγοραστής θα συμπληρώσει τη φόρμα παραγγελίας στη διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, στη φόρμα πρέπει να καταχωρηθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
 • τα παραγγελθέντα αγαθά και υπηρεσίες (ο Αγοραστής "τοποθετεί" τα παραγγελθέντα αγαθά ή υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών της Διαδικτυακής διεπαφής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος),
 • τον τρόπο πληρωμής της τιμής των αγαθών και υπηρεσιών, τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών και υπηρεσιών- και
 • πληροφορίες σχετικά με το κόστος που συνδέεται με την παράδοση των αγαθών και υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν

(εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως "εντολή").

 1. Πριν από την αποστολή της Παραγγελίας στον Πωλητή, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και, εάν είναι απαραίτητο, να αλλάξει τα δεδομένα που εισήγαγε στην Παραγγελία- αυτό δίνει στον Αγοραστή τη δυνατότητα να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη που έγιναν κατά τη συμπλήρωση της Παραγγελίας. Στη συνέχεια, ο Αγοραστής αποστέλλει την Παραγγελία στον Πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή". Ο Πωλητής θα θεωρήσει τα δεδομένα που δηλώθηκαν στην Παραγγελία ως ορθά. Μετά τη λήψη της Παραγγελίας, ο Πωλητής θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της Παραγγελίας αποστέλλοντας στον Αγοραστή e-mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που έχει δηλωθεί στη διεπαφή χρήστη ή στην Παραγγελία (εφεξής η "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή").
 2. Ο Πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα, ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, έκταση υπηρεσιών, τιμή, εκτιμώμενο κόστος παράδοσης), να ζητήσει από τον Αγοραστή να επιβεβαιώσει επιπλέον την παραγγελία (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).
 3. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή γεννιέται με την παράδοση της επιβεβαίωσης της παραγγελίας (αποδοχή), την οποία ο Πωλητής απέστειλε στον Αγοραστή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.
 4. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει Σύμβαση, ιδίως με πρόσωπα που έχουν προηγουμένως παραβιάσει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Πωλητή.
 5. Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση συσκευών επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της Σύμβασης. Τα έξοδα που προκύπτουν για τον Αγοραστή κατά τη χρήση συσκευών εξ αποστάσεως επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της Σύμβασης (κόστος σύνδεσης στο Διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον Αγοραστή.
 6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τη σχετική υπηρεσία, ο Πωλητής μπορεί να αρχίσει την παροχή της παραγγελθείσας υπηρεσίας ακόμη και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση.

 

Τιμή αγαθών και υπηρεσιών, όροι πληρωμής

 1. Το τίμημα των αγαθών και των υπηρεσιών και κάθε κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης μπορεί να καταβληθεί από τον Αγοραστή στον Πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους:
 • πληρωμή με μετρητά κατά την παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Αγοραστής στην παραγγελία,
 • πληρωμή χωρίς μετρητά στο λογαριασμό του Πωλητή αριθ. 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (για πληρωμές σε EUR) στη Fio Banka (εφεξής ο "λογαριασμός του Πωλητή"),
 • πληρωμή χωρίς μετρητά στο λογαριασμό του Πωλητή αριθ. 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (για πληρωμές σε CZK) στη Fio Banka (εφεξής ο "Λογαριασμός του Πωλητή"),
 • πληρωμή χωρίς μετρητά μέσω του συστήματος πληρωμών GoPay.
 1. Μαζί με την τιμή των αγαθών ή των υπηρεσιών, ο Αγοραστής καταβάλλει επίσης στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η αναγραφόμενη τιμή νοείται ότι περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και τυχόν τέλη αδειών χρήσης.
 2. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά ή μετρητά/κατά την παράδοση, το τίμημα καταβάλλεται κατά την παραλαβή των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα οφείλεται εντός 7 (ολογράφως: επτά) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.
 3. Εάν ο Αγοραστής επιλέξει πληρωμή χωρίς μετρητά, υποχρεούται να αναφέρει το μεταβλητό σύμβολο της συναλλαγής κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών και υπηρεσιών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει το τίμημα εκπληρώνεται τη στιγμή που το σχετικό ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό του Πωλητή.
 4. Ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει την πλήρη πληρωμή του τιμήματος πριν από την αποστολή των αγαθών ή την παροχή της υπηρεσίας στον Αγοραστή.
 5. Τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής που χορηγεί ο Πωλητής στον Αγοραστή μπορούν να συνδυαστούν.
 6. Εάν συνηθίζεται στην επιχειρηματική πρακτική ή εάν προβλέπεται από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, ο Πωλητής θα εκδώσει στον Αγοραστή φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης. Ο Πωλητής είναι υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ. Ο Πωλητής θα εκδώσει το φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο στον Αγοραστή αφού ο Αγοραστής καταβάλει το τίμημα της Παραγγελίας και θα αποστείλει το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή ή θα το επισυνάψει στην αποστελλόμενη παραγγελία.

 

Απόσυρση από τη σύμβαση

1. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 1837 του νόμου αριθ. 89/2012 Sb., Αστικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο "Αστικός Κώδικας"), ο Αγοραστής, ως καταναλωτής, δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση αγοράς:

α) για την παροχή υπηρεσιών, εάν αυτές εκτελέστηκαν με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι ο καταναλωτής θα έχανε έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση,

β) για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών των οποίων η πραγματική αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις οποίες ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να ελέγξει και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης,

γ) για την προμήθεια αλκοολούχων ποτών που μπορούν να παρασχεθούν μόνο μετά από τριάντα ημέρες και των οποίων η πραγματική αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς τις οποίες ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να ελέγξει,

δ) για την προμήθεια αγαθών που τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξατομικεύτηκαν,

ε) για την παράδοση αγαθών που υπόκεινται σε ταχεία φθορά, καθώς και αγαθών που αναμείχθηκαν αμετάκλητα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση,

στ) για εργασίες επισκευής ή συντήρησης που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή σε τόπο που έχει υποδείξει ο καταναλωτής- ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση μεταγενέστερων επισκευών εκτός των ζητούμενων ή προμήθειας ανταλλακτικών εκτός των ζητούμενων,

ζ) για την προμήθεια αγαθών σε σφραγισμένες συσκευασίες, τις οποίες ο καταναλωτής αποσφραγίζει μετά την παράδοση και οι οποίες δεν είναι κατάλληλες για επιστροφή για λόγους υγιεινής,

η) για την προμήθεια εγγραφών ήχου ή εικόνας ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εάν η αρχική συσκευασία τους αποσφραγίστηκε από τον καταναλωτή μετά την παράδοση,

i) για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών,

ι) για διαμονή, μεταφορά, τροφοδοσία ή δραστηριότητες αναψυχής, εάν ο επιχειρηματίας παρέχει την υπηρεσία ή τα αγαθά σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα,

ια) να έχει συναφθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό σύμφωνα με το καταστατικό που διέπει τους δημόσιους πλειστηριασμούς, ή

ιβ) για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, εάν παραδόθηκε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση και εάν ο επιχειρηματίας ενημέρωσε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι ο καταναλωτής θα χάσει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησης.

2. Εάν η υπαναχώρηση από τη Σύμβαση δεν αποκλείεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου V. ή δεν είναι δυνατή για άλλους λόγους, ο Αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829 και επόμενα του Αστικού Κώδικα εντός 14 (ολογράφως: δεκατεσσάρων) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Αγοραστής, ή ένα πρόσωπο που έχει οριστεί από τον Αγοραστή, αποδέχθηκε την παράδοση. Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να αποσταλεί πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Ο Αγοραστής μπορεί να αποστείλει την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση στη διεύθυνση του Πωλητή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διεύθυνσης των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του Πωλητή) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πωλητή office@horsehogandcow.com. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, το οποίο αποτελεί μέρος των ΓΟΣ-Γ.

3. Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου V. των ΓΟΣ-Γ, η Σύμβαση θα ακυρωθεί από την αρχή. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή εντός 14 (ολογράφως: δεκατεσσάρων) ημερών από την αποστολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη Σύμβαση. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή άθικτα και όχι φθαρμένα και στην αρχική τους συσκευασία, εάν είναι δυνατόν. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών, εάν η φύση των αγαθών δεν επιτρέπει την επιστροφή τους με συνήθη τρόπο. Το μέγιστο κόστος επιστροφής των εν λόγω αγαθών εκτιμάται σε 10.000 CZK (σε λέξεις: δέκα χιλιάδες κορώνες Τσεχίας) / 400 EUR (σε λέξεις: τετρακόσια ευρώ).

4. Εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου V. των ΓΟΣ-Γ, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή τα χρήματα που έλαβε το αργότερο εντός 14 (σε λέξεις: δεκατέσσερις) ημερών από την υπαναχώρηση του Αγοραστή από τη Σύμβαση (στην περίπτωση Σύμβασης για την αγορά αγαθών το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών ή των αποδείξεων ότι ο Αγοραστής έστειλε τα αγαθά πίσω στον Πωλητή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα). Ο Πωλητής επιστρέφει το ποσό ως μεταφορά μη μετρητών στο λογαριασμό που έχει ορίσει ο Αγοραστής (εκτός εάν ο Αγοραστής ορίσει άλλη μέθοδο πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άλλη μέθοδος δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Πωλητή). Το επιστρεφόμενο ποσό περιλαμβάνει τυχόν έξοδα επιστροφής της παράδοσης στον Πωλητή (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της επιλογής από τον Αγοραστή άλλης μεθόδου παράδοσης από τη φθηνότερη τυποποιημένη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής). Ο Πωλητής μπορεί επίσης να επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο Αγοραστής όταν ο Αγοραστής επιστρέψει τα αγαθά.

5. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι εάν τα αγαθά που επιστρέφονται από τον Αγοραστή είναι κατεστραμμένα, φθαρμένα, μερικώς καταναλωμένα ή η αξία τους μειώθηκε με άλλο τρόπο ως αποτέλεσμα του χειρισμού των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι απαραίτητος για τη γνωριμία με τη φύση και τις ιδιότητες των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς τους, ο Πωλητής θα δικαιούται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από τον Αγοραστή. Ο Πωλητής μπορεί να συμψηφίσει μονομερώς την απαίτησή του για αποζημίωση με την απαίτηση του Αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος ή μέρους αυτού. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια σύμβαση υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων έχει ήδη αρχίσει, αλλά δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί πλήρως, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει ανάλογο μέρος του τιμήματος για τις ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες και σε περίπτωση υπαναχώρησης ο Αγοραστής δικαιούται επιστροφή μόνο του υπόλοιπου μέρους του τιμήματος που κατέβαλε για την υπηρεσία.

6. Μέχρι να παραλάβει ο Αγοραστής τα αγαθά ή να του παρασχεθεί η υπηρεσία, ο Πωλητής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής επιστρέφει στον Αγοραστή το τίμημα αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με μεταφορά μη μετρητών στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Αγοραστής.

7. Εάν παρέχεται δώρο στον Αγοραστή μαζί με τα αγαθά ή μια υπηρεσία, η πράξη δωρεάς συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή με την επιφύλαξη ότι εάν ο Αγοραστής υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, η πράξη δωρεάς σχετικά με το εν λόγω δώρο θα καταστεί ανενεργή και ο Αγοραστής θα υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο στον Πωλητή μαζί με τα αγαθά. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το τίμημα ή μέρος αυτού μόνο μετά την παραλαβή του προσφερόμενου δώρου.

8. Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Αγοραστής υποχρεούται να αποδεχθεί τα παραγγελθέντα αγαθά. Εάν ο Αγοραστής παραβεί την υποχρέωση αυτή, ευθύνεται για τις ζημίες που υπέστη ο Πωλητής. Ο Αγοραστής και ο Πωλητής συμφωνούν ότι σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν παραλάβει το φορτίο που έχει αποσταλεί με παράδοση και αυτό επιστραφεί, ο Αγοραστής θα καταβάλει στον Πωλητή αποζημίωση για ζημίες μόνο στο κατ' αποκοπήν ποσό των 500,- CZK (σε λέξεις: πεντακόσιες κορώνες Τσεχίας). Ο Πωλητής δηλώνει ότι δεν θα απαιτήσει αποζημίωση για το πραγματικό ποσό της ζημίας που αποτελείται από τα έξοδα εργασίας, απομάκρυνσης, συσκευασίας, τιμολόγησης, αποστολής, ταχυδρομικών τελών, αποσυσκευασίας, έκδοσης πιστωτικού σημειώματος, στοίβαξης, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ. αλλά μόνο την συμφωνηθείσα κατ' αποκοπήν αποζημίωση. Το προαναφερθέν συμφωνηθέν ποσό των 500,- CZK (σε λέξεις: πεντακόσιες κορώνες Τσεχίας) οφείλεται εντός 15 (σε λέξεις: δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που η παραγγελθείσα αποστολή παραδόθηκε στον πρώτο μεταφορέα.

 

Μεταφορά, παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών

 1. Ο τρόπος παράδοσης των αγαθών και παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται από τον Πωλητή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. Εάν η μέθοδος μεταφοράς διευθετηθεί κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο μεταφοράς.
 2. Εάν, σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά σε τόπο ή να παράσχει συμφωνημένες υπηρεσίες σε τόπο που καθορίζεται από τον Αγοραστή στην παραγγελία, ο Αγοραστής αναλαμβάνει τα παραδοθέντα αγαθά ή επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών στους εν λόγω συμφωνημένους τόπους. Εάν ο Αγοραστής δεν παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση, ο Πωλητής μπορεί να χρεώσει τέλος αποθήκευσης ύψους 100 CZK (σε λέξεις: εκατό κορώνες Τσεχίας) και δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.
 3. Εάν, για λόγους που οφείλονται στον Αγοραστή, τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν επανειλημμένα ή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία, ο Αγοραστής καταβάλλει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών ή τα έξοδα που σχετίζονται με την εναλλακτική μέθοδο παράδοσης.
 4. Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει την ακεραιότητα της συσκευασίας των εμπορευμάτων και, εάν διαπιστώσει ελαττώματα, να ενημερώσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευασίας που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στο φορτίο, ο Αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει το φορτίο από τον μεταφορέα. Με την υπογραφή του δελτίου αποστολής, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι η συσκευασία της αποστολής που περιέχει τα εμπορεύματα δεν έχει υποστεί ζημιά.
 5. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά τη μεταφορά των εμπορευμάτων μπορούν να ρυθμίζονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του Πωλητή, εφόσον εκδίδονται από τον Πωλητή.
 6. Ο Πωλητής δικαιούται να αρχίσει να παρέχει την παραγγελθείσα υπηρεσία μόνο αφού πληρωθεί στον Πωλητή το τίμημα για την εν λόγω υπηρεσία.

 

Ευθύνη για ελαττώματα, εγγύηση

 1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του Πωλητή για την εγγύηση, διέπονται από τις ισχύουσες γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, ιδίως από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ο Πωλητής παρέχει εγγύηση 24 μηνών (σε λέξεις: είκοσι τέσσερις μήνες) για καταναλωτικά αγαθά και εγγύηση 6 μηνών (σε λέξεις: έξι μήνες) για τις παραγγελθείσες υπηρεσίες.
 2. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για τη συμμόρφωση του πωληθέντος προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας με τη Σύμβαση, ιδίως για την απαλλαγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας από ελαττώματα. Συμμόρφωση με τη Σύμβαση σημαίνει ότι το πωλούμενο προϊόν έχει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση, είναι κατάλληλο για το σκοπό και ανταποκρίνεται στην περιγραφή που δόθηκε από τον Πωλητή, τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, πληροί τις απαιτήσεις των νομικών κανονισμών και παρέχεται στην κατάλληλη ποσότητα, έκταση ή βάρος.
 3. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν συμμορφώνονται με τη Σύμβαση κατά την παραλαβή τους από τον Αγοραστή (εφεξής η "Έλλειψη Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση"), ο Αγοραστής θα δικαιούται την παράδοση νέων αγαθών ή την παράδοση των αγαθών που λείπουν ή τη νέα παροχή της υπηρεσίας χωρίς ελαττώματα, την άρση των ελαττωμάτων με επισκευή των αγαθών, μια κατάλληλη έκπτωση επί του τιμήματος ή την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Διαδικασία Παραπόνων του Πωλητή (εφεξής η "Διαδικασία Παραπόνων"), την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Κατά την κοινοποίηση του ελαττώματος στον Πωλητή ή αμέσως μετά την κοινοποίηση, ο Αγοραστής ενημερώνει τον Πωλητή για το δικαίωμα που έχει επιλέξει ως διόρθωση. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αλλάξει το επιλεγμένο δικαίωμα χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Αγοραστής ζήτησε την αποκατάσταση ενός ελαττώματος και το ελάττωμα αποδεικνύεται ανεπανόρθωτο. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν επιλέξει εγκαίρως το δικαίωμά του, ο Πωλητής θα ενεργήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
 4. Εκτός από τα φθαρτά ή μεταχειρισμένα αγαθά, ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για ελαττώματα που εμφανίζονται ως έλλειψη συμμόρφωσης με τη Σύμβαση μετά την παραλαβή του αγαθού κατά την περίοδο εγγύησης (εγγύηση).
 5. Στην περίπτωση Σύμβασης για υπηρεσίες, ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή για ελαττώματα που παρουσιάζονται ως Έλλειψη Συμμόρφωσης με τη Σύμβαση μετά την παροχή της υπηρεσίας κατά την περίοδο εγγύησης (εγγύηση) σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου VII. του ΓΟΣ-Γ.
 6. Δεν θεωρείται ελάττωμα που προκαλεί έλλειψη συμμόρφωσης εάν τα παραδοθέντα αγαθά ή η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχουν χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή δεν έχουν ποιότητα πέραν του επιπέδου ή του πεδίου εφαρμογής που αναφέρεται ρητά.
 7. Ως εκ τούτου, ο Πωλητής δεν ευθύνεται, μεταξύ άλλων, για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων που παρέχονται από τον Πωλητή με οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό του Αγοραστή ή τρίτων, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εάν τα αρχεία ή τα δεδομένα του αγοραστή ή τρίτου χαθούν ή καταστραφούν λόγω λανθασμένης, μη εγκεκριμένης ή ακατάλληλης διαδικασίας ή χρήσης των δεδομένων που παρέχονται από τον πωλητή, συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης μηχανικής, ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή επακόλουθη ζημία προκύψει.
 8. Ο Αγοραστής θα ασκεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του Πωλητή για την εγγύηση, στο κατάστημα του Πωλητή στη διεύθυνση Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Η αξίωση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί τη στιγμή που ο Πωλητής έχει λάβει από τον Αγοραστή τα ζητούμενα αγαθά ή πληροφορίες σχετικά με ελάττωμα παρεχόμενης υπηρεσίας.
 9. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα ρυθμίζονται λεπτομερώς στους κανόνες της Διαδικασίας Παραπόνων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

 

Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

 1. Ο Αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών και αποκτά το δικαίωμα χρήσης μιας υπηρεσίας μετά την πλήρη πληρωμή του τιμήματος των αγαθών ή της υπηρεσίας. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή ορίζεται στη Σύμβαση, στο πλαίσιο της παρεχόμενης και δεόντως καταβληθείσας υπηρεσίας ο Αγοραστής θα δικαιούται ένα μη αποκλειστικό, εδαφικά απεριόριστο και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης μέρους της υπηρεσίας με χαρακτήρα έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, αποκλειστικά για εσωτερικές (προσωπικές) ανάγκες του Αγοραστή και μόνο για το χρονικό διάστημα και στην έκταση που προκύπτει από το σκοπό της Σύμβασης. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Αγοραστής δεν δικαιούται, ιδίως, να αναπαράγει το έργο, να το μεταφράζει, να το επεξεργάζεται, να το τροποποιεί ή να το μεταβάλλει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να το διανέμει, να το δανείζει, να το εκμισθώνει, να το εκθέτει ή να το αποκαλύπτει στο κοινό, καθώς και να παρακάμπτει τα τεχνικά μέσα προστασίας των δικαιωμάτων ή να προβαίνει σε αντίστροφη μηχανική του έργου. Για την απόκτηση άδειας δανεισμού, μίσθωσης, έκθεσης του έργου ή αποκάλυψης του έργου στο κοινό μπορεί να συναφθεί ειδική σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι το λογισμικό και άλλα μέρη που αποτελούν τη Διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών των προσφερόμενων προϊόντων ή εικόνων των παρεχόμενων υπηρεσιών) προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον ίδιο ή σε τρίτους να παραβιάσουν χωρίς άδεια ή να χρησιμοποιήσουν χωρίς άδεια το λογισμικό ή άλλα μέρη που αποτελούν τη Διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 3. Κατά τη χρήση της Διαδικτυακής Διεπαφής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο Αγοραστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, λογισμικό, διαδικασίες ή μεθόδους που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της Διαδικτυακής Διεπαφής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Διαδικτυακή διεπαφή ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο βαθμό που δεν περιορίζει τα δικαιώματα άλλων πελατών του πωλητή και που είναι σύμφωνη με τον σκοπό χρήσης της.
 4. Σε σχέση με τον Αγοραστή, ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες δεοντολογίας κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα. Ο Πωλητής δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση των αγαθών ή την παροχή των παραγγελθέντων υπηρεσιών, εκτός από τις υπηρεσίες που ο Πωλητής αναφέρει ρητά στον ιστότοπό του σε μεμονωμένα αγαθά ή υπηρεσίες.
 5. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο Πωλητής δεν ευθύνεται για λάθη που προκύπτουν από παρεμβάσεις τρίτων στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά παράβαση του σκοπού της.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Ο Πωλητής εκπληρώνει δεόντως όλες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για λόγους σαφήνειας, ο Πωλητής έχει εκδώσει ειδική οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία συνοψίζει το θέμα.

 

Αποστολή εμπορικών μηνυμάτων και cookies

     Ακυρωμένο

 

Παράδοση

 1. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλη η αλληλογραφία σχετικά με την αντίστοιχη σύμβαση παραδίδεται στο άλλο μέρος εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέσω φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (της επιλογής του αποστολέα). Η αλληλογραφία προς τον Αγοραστή θα παραδίδεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθοριστεί στο λογαριασμό χρήστη του Αγοραστή.

 

Τελικές διατάξεις

 1. Εάν μια σχέση που προκύπτει σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή μια νομική σχέση που δημιουργείται από τη Σύμβαση περιέχει διεθνές (ξένο) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.
 2. Ο Πωλητής δικαιούται να πωλεί εμπορεύματα βάσει της άδειας εμπορίας και οι δραστηριότητες του Πωλητή δεν υπόκεινται σε καμία άλλη άδεια. Ο Αγοραστής μπορεί να απευθυνθεί στον Πωλητή σχετικά με τυχόν παράπονα. Εάν η καταγγελία του Αγοραστή που έχει υποβληθεί στον Πωλητή απορριφθεί, η διαφορά θα επιλυθεί στο αρμόδιο δικαστήριο (δηλ. δικαστήριο που έχει καθ' ύλην και κατά τόπο δικαιοδοσία). Η εμπορική επιθεώρηση διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το αρμόδιο Γραφείο Αδειών Εμπορίου. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να απευθυνθεί στην τσεχική Αρχή Εμπορικού Ελέγχου.
 3. Ο φορέας εξωδικαστικής επίλυσης (εναλλακτική επίλυση διαφορών) καταναλωτικών διαφορών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, πωλούνται, παρέχονται και μεσολαβούνται από τον Πωλητή είναι η τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου, η διεύθυνση της οποίας στο Διαδίκτυο είναι: www.coi.cz.
 4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος είναι ή καθίσταται άκυρη ή ανίσχυρη, αντικαθίσταται από διάταξη που η σημασία της είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην άκυρη ή ανίσχυρη διάταξη. Η ακυρότητα ή η ανυπαρξία μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα άλλων διατάξεων. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις της Σύμβασης ή των ΓΟΣ-Ε πρέπει να γίνονται εγγράφως.
 5. Η Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ΓΟΣ-Γ, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι διαθέσιμη, εκτός από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Πωλητής θέτει το κείμενο στη διάθεση του Αγοραστή κατόπιν αιτήματος.
 6. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή συνάπτεται για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την προσήκουσα εκτέλεση των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της αντίστοιχης Σύμβασης. Εκτός εάν οι συναφθείσες Συμβάσεις ή οι ΓΟΣ-Κ ορίζουν διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να ακυρώσουν τη Σύμβαση πριν από την προσήκουσα εκπλήρωσή της.
 7. Στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή:

διεύθυνση παράδοσης: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Τσεχία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@horsehogandcow.com

τηλέφωνο: 

+420 774 420 662

 

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης προς Πελάτες τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2022.

 

 

Υπόδειγμα εντύπου για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομική ρύθμιση:

 

Ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση

- Παραλήπτης:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

- Σας ενημερώνω ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση για την αγορά των εν λόγω αγαθών (*)/για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών (*).

- Ημερομηνία παραγγελίας (*)/Ημερομηνία παράδοσης (*)

- Όνομα και επώνυμο του αγοραστή

- Διεύθυνση του αγοραστή

- Υπογραφή του αγοραστή (μόνο εάν το παρόν έντυπο αποστέλλεται σε χαρτί)

- Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση ή συμπληρώστε τα δεδομένα.

 

Δεν υπάρχει αντικείμενο.