Διαδικασία παραπόνων

της εμπορικής εταιρείας Hot House Cucumber s.r.o., με έδρα στη Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Τσεχική Δημοκρατία, αρ. μητρώου 176 29 527, εγγεγραμμένη με αριθμό πρωτοκόλλου C 374196 στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, (εφεξής ο "Πωλητής"), για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα - καταναλωτές (εφεξής ο "Αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στη διεύθυνση www.horsehogandcow.com.

(εφεξής καλούμενη "Διαδικασία καταγγελιών").

 

Γενικές διατάξεις

 1. Διαδικασία παραπόνων. Η παρούσα Διαδικασία Παραπόνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης προς Καταναλωτές (εφεξής οι "ΓΟΠ-Κ") και καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την υποβολή παραπόνων σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν από τον Πωλητή.
 2. Υποχρέωση του Αγοραστή να εξοικειωθεί με τη Διαδικασία Παραπόνων και τους ΓΟΣ-Γ. ΟΑγοραστής υποχρεούται να ενημερωθεί για τη Διαδικασία Παραπόνων και τους ΓΟΣ-Ε πριν παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες.
 3. Συναίνεση του αγοραστή. Με τη σύναψη της σύμβασης και την αποδοχή των αγαθών ή μιας υπηρεσίας από τον Πωλητή, ο Αγοραστής εκφράζει τη συγκατάθεσή του με τη Διαδικασία Καταγγελιών.
 4. Ορισμοί. Οι ορισμοί των όρων που περιέχονται στη Διαδικασία Παραπόνων υπερισχύουν των ορισμών που περιέχονται στο ΓΤΠ-Γ. Εάν η παρούσα Διαδικασία Παραπόνων δεν ορίζει έναν όρο, ο όρος έχει την έννοια που ορίζεται στη ΓΟΣ-Γ. Εάν δεν ορίζεται εκεί, έχει την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε έγκυρες και ισχύουσες γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.
 5. Ισχύοντες κανονισμοί. Ο χειρισμός των καταγγελιών υπόκειται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 89/2012 Sb., Αστικός Κώδικας, και του νόμου αριθ. 634/1992 Sb., Περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αμφότεροι έχουν τροποποιηθεί.

 

Κανόνες καταγγελίας

1. Πώς να υποβάλλετε καταγγελία. Ο Αγοραστής μπορεί να υποβάλει καταγγελία ως εξής:

α) αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του Πωλητή κατά τις εργάσιμες ώρες των σχετικών εγκαταστάσεων.

β) εγγράφως, αποστέλλοντας την καταγγελία στην ακόλουθη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του Πωλητή: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Τσεχική Δημοκρατία.

2. Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για τους σκοπούς της καταγγελίας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή τηλεφωνικά στον αριθμό +420 774 420 662 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση office@horsehogandcow.com.

3. Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει/αποστείλει τα υπό καταγγελία εμπορεύματα στον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων των εμπορευμάτων και μιας δεόντως συμπληρωμένης Έκθεσης Καταγγελίας, το υπόδειγμα της οποίας μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση εδώ. ΟΑγοραστής επισυνάπτει στην Έκθεση Καταγγελίας το σχετικό τιμολόγιο ή αποδεικνύει με άλλο αξιόπιστο τρόπο ότι αγόρασε τα υπό καταγγελία αγαθά από τον Πωλητή. Εάν ο Αγοραστής δεν επισυνάψει την Έκθεση Καταγγελίας στην καταγγελία ή δεν τη συμπληρώσει δεόντως, ο Πωλητής μπορεί να απορρίψει την καταγγελία χωρίς περαιτέρω ενέργειες.

4. Πληρότητα των υπό καταγγελία εμπορευμάτων. Οαγοραστής υποχρεούται να υποβάλει τα εμπορεύματα για το χειρισμό της καταγγελίας πλήρη. Εάν τα εμπορεύματα που υποβάλλονται από τον Αγοραστή είναι ελλιπή και η πληρότητα των εμπορευμάτων είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί η ύπαρξη του προβαλλόμενου ελαττώματος ή/και για να εξαλειφθεί, η προθεσμία για την εκκαθάριση της καταγγελίας αρχίζει μόνο μετά την παράδοση των τμημάτων που λείπουν.

5. Απαιτήσεις υγιεινής κατά την υποβολή. Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο Αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει τα υπό καταγγελία εμπορεύματα καθαρά, σύμφωνα με τους κανονισμούς υγιεινής και τις γενικές αρχές υγιεινής. Εάν τα υποβληθέντα εμπορεύματα δεν πληρούν τους κανονισμούς υγιεινής και τις γενικές αρχές υγιεινής, ο Πωλητής μπορεί να απορρίψει την καταγγελία.

6. Αποστολή των υπό καταγγελία εμπορευμάτων. Εάν ο αγοραστής αποστείλει τα εμπορεύματα στον πωλητή ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης μέσω ταχυδρομείου ή άλλου μεταφορέα, υποχρεούται να συσκευάσει τα υπό καταγγελία εμπορεύματα σε κατάλληλο και επαρκώς προστατευτικό υλικό συσκευασίας που πληροί τις απαιτήσεις μεταφοράς, ώστε τα εμπορεύματα να μην υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν αποστέλλονται εύθραυστα αγαθά, η συσκευασία πρέπει να επισημαίνεται με τα κατάλληλα σύμβολα. Οαγοραστής δικαιούται την επιστροφή των εξόδων που εύλογα δαπάνησε για να προβεί σε καταγγελία.

7. Συνεργασία του αγοραστή. ΟΑγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή όλη την απαραίτητη βοήθεια για την εξακρίβωση της ύπαρξης του ισχυριζόμενου ελαττώματος και την άρση του (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής ή της αποσυναρμολόγησης του προϊόντος).

8. Άμεση κοινοποίηση ελαττωμάτων. ΟΑγοραστής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Πωλητή για ένα ελάττωμα αμέσως μετά την ανακάλυψή του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής ενδέχεται να απορρίψει την αξίωση.

9. Συνήθης φθορά. Η συνήθης φθορά των αγαθών δεν θεωρείται ελάττωμα.

10. Ελάττωμα που προκλήθηκε από τον Αγοραστή. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται κανένα δικαίωμα σε σχέση με ελαττωματική εκτέλεση εάν ο ίδιος προκάλεσε το ελάττωμα.

11. Πώληση μεταχειρισμένων και ελαττωματικών εμπορευμάτων. Εάν ένα προϊόν έχει πωληθεί ως μεταχειρισμένο, δεν είναι δυνατόν να διεκδικηθούν τα ελαττώματά του που αντιστοιχούν στο βαθμό χρήσης ή φθοράς του προϊόντος κατά τη στιγμή που το προϊόν αγοράστηκε από τον αγοραστή. Στην περίπτωση προϊόντων που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή επειδή (αν και καινούργια) έχουν κάποιο ελάττωμα κατά τη στιγμή της πώλησης, δεν είναι δυνατόν να διεκδικηθούν ελαττώματα εξαιτίας των οποίων μειώθηκε η τιμή αγοράς του προϊόντος. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον Αγοραστή ότι ένα προϊόν έχει ελάττωμα και ποιο ελάττωμα είναι αυτό, εκτός εάν το ελάττωμα είναι προφανές από τη φύση της πώλησης.

12. Δεδομένα και πληροφορίες που περιέχονται στο αιτούμενο προϊόν. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τα δεδομένα και τις πληροφορίες του αγοραστή που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο, στη μνήμη ή σε άλλους φορείς δεδομένων που αποτελούν μέρος των προϊόντων που παραλήφθηκαν για την καταγγελία, ούτε για τυχόν απώλεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών.

13. Επισκευή του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του για την επισκευή του προϊόντος σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Το προϊόν μπορεί να παραδοθεί από τον Αγοραστή αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου ή άλλου μεταφορέα. Ο κατάλογος των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό εγγύησης ή ο Πωλητής μπορεί να τον δώσει στον Αγοραστή κατόπιν αιτήματος.

14. Επιβεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει στον Αγοραστή την παραλαβή της καταγγελίας.

 

Περίοδος εγγύησης

 1. Προθεσμίες για την άσκηση των δικαιωμάτων. ΟΑγοραστής δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από ελαττωματική εκτέλεση εντός της προθεσμίας που ορίζεται από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή μεγαλύτερη προθεσμία.
 2. Ευθύνη για ελαττώματα και εγγύηση ποιότητας. Η ευθύνη για ελαττώματα και η εγγύηση ποιότητας για τους καταναλωτές ρυθμίζονται περαιτέρω από τις διατάξεις του άρθρου VII των ΓΟΣ-Γ, τις οποίες ο αγοραστής μπορεί να γνωρίζει εδώ.

 

Διακανονισμός καταγγελιών

 1. Περίοδος διακανονισμού απαιτήσεων. Ο Πωλητής ή ένας εξουσιοδοτημένος από τον Πωλητή υπάλληλος εξετάζει και διευθετεί την απαίτηση αμέσως, σε πολύπλοκες περιπτώσεις εντός 3 (ολογράφως: τριών) εργάσιμων ημερών. Στην προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο εύλογος χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση του ελαττώματος από εμπειρογνώμονα, ανάλογα με τον τύπο του ζητούμενου προϊόντος ή της ζητούμενης υπηρεσίας. Ο Πωλητής διευθετεί την απαίτηση το αργότερο εντός 30 (σε λέξεις: τριάντα) ημερών από την ημερομηνία της απαίτησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή.
 2. Τρόποι χειρισμού παραπόνων. Τα παράπονα αντιμετωπίζονται με τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Εάν το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οΑγοραστής δικαιούται την αφαίρεση του ελαττώματος χωρίς χρέωση.
 2. Ο Αγοραστής μπορεί επίσης να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα, εκτός εάν αυτό είναι παράλογο λόγω της φύσης του ελαττώματος. Εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα εξάρτημα του προϊόντος, ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει μόνο την αντικατάσταση του εξαρτήματος. Εάν ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το προϊόν λόγω επανειλημμένης εμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων, έχει το δικαίωμα να παραλάβει νέο προϊόν ή να αντικαταστήσει το σχετικό εξάρτημα ακόμη και σε περίπτωση αφαιρούμενου ελαττώματος.
 3. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή του τιμήματος αγοράς, εάν το ελάττωμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί με επισκευή ή αντικατάσταση, εάν ο πωλητής παρέλειψε να αποκαταστήσει το ελάττωμα εντός της νόμιμης προθεσμίας ή εάν ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το προϊόν λόγω της επανεμφάνισης του ελαττώματος μετά την επισκευή ή λόγω μεγαλύτερου αριθμού ελαττωμάτων.
 4. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη έκπτωση εάν δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα να παραλάβει ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή να επισκευάσει το προϊόν, εφόσον ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα ή να αντικαταστήσει το εξάρτημα ή να επισκευάσει το προϊόν ή δεν διορθώσει την κατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν η διόρθωση θα προκαλούσε σημαντική ταλαιπωρία στον Αγοραστή.
 1. Επιβεβαίωση του διακανονισμού της απαίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας, οΠωλητής επιβεβαιώνει στον Αγοραστή την ημερομηνία και τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας και, κατά περίπτωση, την επισκευή και τη διάρκειά της στο αντίγραφο της Έκθεσης Καταγγελίας. Εάν ο Πωλητής αξιολογήσει την απαίτηση ως αδικαιολόγητη, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να λάβει γραπτή αιτιολόγηση με τους λόγους απόρριψης της απαίτησης.

 

Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών τίθεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2022.

 

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στη Διαδικασία Παραπόνων.

 

Δείγμα έκθεσης καταγγελίας για λήψη:

 

Δεν υπάρχει αντικείμενο.