Panaszkezelési eljárás

a Hot House Cucumber s.r.o. kereskedelmi társaság, székhelye: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Csehország, 176 29 527 azonosítószámmal, a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékben C 374196 iktatószámmal bejegyezve, (a továbbiakban "Eladó"), a www.horsehogandcow.com internetes címen működtetett on-line üzleten keresztül természetes személyek - fogyasztók (a továbbiakban "Vevő") részére történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás céljából.

(a továbbiakban: "Panaszkezelési eljárás").

 

Általános rendelkezések

  1. Panaszolási eljárás. A jelen Panaszkezelési eljárás a Fogyasztóknak történő értékesítésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF-C) szerves részét képezi, és meghatározza az Eladótól vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén követendő lépéseket.
  2. A Vevő kötelezettsége, hogy megismerje a Panaszkezelési eljárást és az ÁSZF-C-t. A Vevő köteles megismerkedni a Panaszkezelési eljárással és az ÁSZF-C-vel, mielőtt árut vagy szolgáltatást rendelne.
  3. A vevő hozzájárulása. A szerződés megkötésével és az Eladótól származó áru vagy szolgáltatás elfogadásával a Vevő kifejezi hozzájárulását a Panaszkezelési eljáráshoz.
  4. Fogalommeghatározások. A panaszeljárásban szereplő fogalommeghatározások elsőbbséget élveznek az ÁSZF-C-ben szereplő fogalommeghatározásokkal szemben. Amennyiben a jelen Panaszkezelési eljárás nem határoz meg egy kifejezést, a kifejezés az ÁSZF-C-ben meghatározott jelentéssel bír. Ha ott nincs meghatározva, akkor a fogalomnak az a jelentése, ahogyan azt az érvényes és hatályos, általánosan kötelező erejű jogi szabályozásokban általában használják.
  5. Alkalmazandó rendeletek. A panaszok kezelésére a 89/2012 Sb. számú, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény és a 634/1992 Sb. számú, a fogyasztóvédelemről szóló, módosított törvény rendelkezései vonatkoznak.

 

Panaszolási szabályok

1. Hogyan tegyen panaszt. A Vevő az alábbiak szerint nyújthat be panaszt:

a) Személyesen az Eladó bármely üzlethelyiségében az adott üzlethelyiség nyitvatartási idejében.

b) írásban, a panasznak az Eladó telephelyének alábbi címére történő megküldésével: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Cseh Köztársaság.

2. Kapcsolattartási telefonszám panasz esetén. Az Eladóval a +420 774 420 662-es telefonszámon vagy a office@horsehogandcow.com e-mail címen is felveheti a kapcsolatot.

3. A Vevő által benyújtott panasz. A Vevőnek a reklamált árut az Eladóhoz kell benyújtania/küldenie, beleértve az áru minden részét és egy megfelelően kitöltött Reklamációs jegyzőkönyvet, amelynek mintája letölthető innen. A Vevőnek a Reklamációs jelentéshez csatolnia kell a vonatkozó számlát, vagy más hitelt érdemlő módon kell bizonyítania, hogy a reklamált árut az Eladótól vásárolta. Ha a Vevő nem csatolja a reklamációs jelentést a panaszhoz, vagy nem megfelelően tölti ki, az Eladó további intézkedés nélkül elutasíthatja a panaszt.

4. A kifogásolt áruk teljessége. A Vevő köteles a reklamációkezelésre szánt árut hiánytalanul benyújtani. Ha a Vevő által benyújtott áru hiányos, és az áru teljessége szükséges a kifogásolt hiba meglétének megállapításához és/vagy annak megszüntetéséhez, a reklamáció rendezésére nyitva álló határidő csak a hiányzó részek leszállítása után kezdődik.

5. Higiéniai követelmények a benyújtáskor. Reklamáció esetén a Vevő köteles a reklamált árut tisztán, a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai elveknek megfelelően benyújtani. Ha a benyújtott áru nem felel meg a higiéniai előírásoknak és az általános higiéniai elveknek, az Eladó elutasíthatja a reklamációt.

6. A reklamált áru elküldése. Ha a Vevő az árut postán vagy más fuvarozóval küldi az Eladónak vagy egy szolgáltató központnak, köteles a reklamált árut megfelelő és kellően védő, a szállítási követelményeknek megfelelő csomagolóanyagba csomagolni, hogy az áru a szállítás során ne sérüljön meg. Törékeny áru küldése esetén a csomagot megfelelő szimbólumokkal kell megjelölni. A Vevő jogosult a reklamációval kapcsolatban ésszerűen felmerült költségeinek megtérítésére.

7. A vevő együttműködése. A Vevő köteles az Eladónak minden olyan segítséget megadni, amely az állított hiba meglétének megállapításához és a hiba elhárításához szükséges (beleértve a termék vizsgálatát vagy szétszerelését).

8. Azonnali hibabejelentés. A Vevő köteles a hiba felfedezését követően haladéktalanul értesíteni az Eladót a hibáról. Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy az Eladó elutasítja a reklamációt.

9. Szokásos elhasználódás. Az áruk szokásos elhasználódása nem minősül hibának.

10. A Vevő által okozott hiba. A Vevőt nem illetik meg a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok, ha a Vevő maga okozta a hibát.

11. Használt és hibás áruk értékesítése. Ha egy terméket használtként értékesítettek, nem lehet a termék hibáit a termék használatának vagy elhasználódásának azon mértékének megfelelően reklamálni, amikor a terméket a Vevő megvásárolta. Azon termékek esetében, amelyeket alacsonyabb áron adtak el, mert (bár újak) az eladás időpontjában hibásak voltak, nem lehet olyan hibákra hivatkozni, amelyek miatt a termék vételárát csökkentették. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt arról, hogy a termék hibás, és hogy milyen hibáról van szó, kivéve, ha a hiba az értékesítés jellegéből adódóan nyilvánvaló.

12. Az igényelt terméken szereplő adatok és információk. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő merevlemezen, memóriában vagy egyéb adathordozón tárolt, a reklamációra átvett áru részét képező adataiért és információiért, valamint az ilyen adatok és információk elvesztéséért.

13. A termék javíttatása hivatalos szervizben. A Vevő a termék javítására vonatkozó jogát egy erre felhatalmazott szervizben is gyakorolhatja. A terméket a Vevő személyesen vagy postai úton, illetve más fuvarozó útján is átadhatja. Az engedélyezett szervizközpontok listáját a jótállási jegyhez mellékeljük, vagy az Eladó kérésre átadja a Vevőnek.

14. A panasz beérkezésének visszaigazolása. Az Eladó visszaigazolja a Vevőnek a panasz átvételét.

 

Jótállási időszak

  1. A jogok gyakorlására vonatkozó határidők. A Vevő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait az általánosan kötelező jogszabályokban meghatározott határidőn belül gyakorolni, kivéve, ha az Eladó és a Vevő hosszabb határidőben állapodott meg.
  2. Hibákért való felelősség és minőségi garancia. A hibákért való felelősséget és a minőségszavatosságot a fogyasztók számára az ÁSZF-C VII. cikkének rendelkezései szabályozzák tovább, amelyekkel a Vevő itt ismerkedhet meg.

 

Panaszok rendezése

1. A kárrendezési időszak. Az Eladó vagy az Eladó által megbízott alkalmazottja a reklamációt haladéktalanul, összetett esetekben 3 (szó szerint: három) munkanapon belül megvizsgálja és rendezi. Ez az időtartam nem tartalmazza a hiba szakértői értékeléséhez szükséges ésszerű időt, amely a reklamált termék vagy szolgáltatás típusától függ. Az Eladó a reklamációt legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 (szó szerint: harminc) napon belül rendezi, kivéve, ha az Eladó és a Vevő hosszabb határidőben állapodott meg.

2. A panaszok kezelésének módjai. A panaszok kezelése a következő módon történik:

a) Ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül eltávolítható, a Vevő jogosult a hiba díjmentes eltávolítására.

b) A Vevő követelheti új, hibátlan termék szállítását is, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen. Ha a hiba csak a termék egy alkatrészét érinti, a Vevő csak az alkatrész cseréjét követelheti. Ha a Vevő a javítást követően a hiba ismételt előfordulása vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket, akkor eltávolítható hiba esetén is jogosult új termék átvételére vagy az érintett alkatrész kicserélésére.

c) A Vevőnek joga van elállni a szerződéstől és a vételár visszatérítését követelni, ha a hibát nem sikerült javítással vagy cserével megszüntetni, ha az Eladó elmulasztotta a hiba elhárítását a törvényes határidőn belül, vagy ha a Vevő a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket.

d) A Vevő jogosult ésszerű árengedményt követelni, ha nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új termék átvételére, a hibás alkatrész kicserélésére vagy a termék javítására vonatkozó jogával, feltéve, hogy az Eladó nem képes hibátlan új terméket szállítani, vagy az alkatrészt kicserélni, vagy a terméket kijavítani, vagy a helyzetet ésszerű időn belül nem orvosolja, vagy ha a kijavítás jelentős kényelmetlenséget okozna a Vevőnek.

3. A kárrendezés megerősítése. A reklamációs eljárás lezárását követően az Eladó a Reklamációs jegyzőkönyv másolatában visszaigazolja a Vevőnek a reklamáció kezelésének időpontját és módját, valamint adott esetben a javítást és annak időtartamát. Ha az Eladó a reklamációt jogosulatlannak minősítette, a Vevő jogosult a reklamáció elutasításának okait tartalmazó írásbeli indoklást kapni.

 

A panaszkezelési eljárás 2022. október 1-jén lép hatályba.

 

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Panaszkezelési eljárást módosítsa.

 

Letölthető panaszbejelentés-minta:

 

Nincs tétel