Algemene voorwaarden voor verkoop aan consumenten

Algemene voorwaarden van handelsonderneming Hot House Cucumber s.r.o., met maatschappelijke zetel te Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tsjechië, identificatienummer 176 29 527, geregistreerd onder dossiernummer C 374196 in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag (hierna de "Verkoper"), voor de verkoop van goederen en de levering van diensten aan natuurlijke personen - consumenten (hierna de "Koper") via de on-line winkel die door de Verkoper wordt beheerd op het internetadres www.horsehogandcow.com.

(hierna de "AV-C" genoemd).

 

Inleidende bepalingen

 1. De AV-C regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de contractanten die ontstaan in verband met of op basis van de koopovereenkomst of de dienstenovereenkomst (hierna de "overeenkomst") die tussen de verkoper en een natuurlijke persoon - consument via de e-shop van de verkoper wordt gesloten. De Verkoper exploiteert de e-shop op het internetadres www.horsehogandcow.com via de webinterface (hierna de "E-shop Webinterface").
 2. De AV-C regelen verder de rechten en plichten van de contractanten bij het gebruik van de website van de Verkoper gelegen op www.horsehogandcow.com (hierna de "Website") en andere daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen.
 3. De AV-C zijn niet van toepassing op gevallen waarin de persoon die voornemens is goederen te kopen of diensten te vragen van de verkoper, bij het bestellen van de goederen of diensten handelt in het kader van zijn of haar bedrijfsactiviteiten of indien de persoon een rechtspersoon is. In dat geval wordt de gesloten overeenkomst beheerst door de Algemene handelsvoorwaarden voor zakelijke betrekkingen met natuurlijke personen - ondernemers of rechtspersonen.
 4. In het Contract kunnen afwijkende bepalingen van de AV-C worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in het Contract hebben voorrang op de bepalingen van AV-C.
 5. De AV-C maken integraal deel uit van het Contract. Het Contract en de AV-C zijn opgesteld in het Tsjechisch. Het contract wordt gesloten in het Tsjechisch.
 6. De Verkoper kan de tekst van de AV-C wijzigen of aanpassen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige formulering van de AV-C.

 

Gebruikersaccount

 1. Kopers die zich hebben geregistreerd op de Website hebben toegang tot hun gebruikersinterface. De Koper kan goederen of diensten bestellen vanuit zijn of haar gebruikersinterface (hierna de "Gebruikersaccount"). Indien de E-shop Web Interface het toelaat, kan de Koper ook goederen of diensten bestellen zonder registratie, rechtstreeks vanuit de E-shop Web Interface.
 2. Bij registratie op de Website en bestelling van goederen of diensten is de Koper verplicht alle gegevens correct en naar waarheid op te geven. De Koper is verplicht de in het Gebruikersaccount vermelde gegevens bij elke wijziging daarvan bij te werken. De door de Koper in het Gebruikersaccount en bij de bestelling van de goederen of diensten verstrekte gegevens worden door de Verkoper als juist beschouwd.
 3. Indien de koper gegevens invult over een rechtspersoon (handelsnaam, bedrijfsidentificatienummer en fiscaal registratienummer), beschouwt de verkoper het handelen van de koper als gedaan namens die rechtspersoon en behandelt hij de bestelling van de rechtspersoon overeenkomstig artikel I., lid 3.
 4. De toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die nodig zijn voor toegang tot zijn of haar Gebruikersaccount en merkt op dat de Verkoper niet aansprakelijk is voor schending van deze verplichting door de Koper.
 5. De Koper is niet gerechtigd het gebruik van het Gebruikersaccount door derden toe te staan.
 6. De Verkoper kan het Gebruikersaccount annuleren, met name indien de Koper zijn of haar Gebruikersaccount gedurende meer dan 1 (zegge: één) jaar niet heeft gebruikt of indien de Koper zijn of haar verplichtingen uit hoofde van het gesloten Contract (inclusief AV-C) niet nakomt.
 7. De Koper erkent dat de Gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, met name vanwege het noodzakelijke onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van de Verkoper of het noodzakelijke onderhoud van hard- en software van derden.

 

Sluiting van het contract

 1. De E-shop Web Interface bevat de lijst van goederen en diensten die door de Verkoper worden aangeboden, inclusief hun prijzen. De prijzen van de goederen en diensten zijn inclusief BTW. Zij omvatten ook alle aanverwante vergoedingen en, indien van toepassing, eventuele licentiekosten en royalty's. Het aanbod van goederen en diensten, evenals de prijzen van de aangeboden goederen en diensten, blijven geldig gedurende de periode waarvoor zij in de E-shop Webinterface worden weergegeven. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de Verkoper om contracten af te sluiten tegen individueel overeengekomen voorwaarden.
 2. Alle aanbiedingen voor de verkoop van goederen en de levering van diensten die in de E-shop Webinterface worden geplaatst, zijn niet bindend en de Verkoper is niet verplicht een Contract te sluiten voor de verkoop van de goederen of de levering van de diensten.
 3. De E-shop webinterface geeft ook de kosten van verpakking en levering van de goederen en diensten aan. Informatie over de kosten in verband met verpakking en levering van de goederen en diensten die in de E-shop webinterface worden getoond, geldt alleen voor goederen en diensten die binnen het grondgebied van Tsjechië worden geleverd.
 4. Om de goederen of diensten te bestellen, vult de Koper het bestelformulier in de E-shop Web Interface in. In het bijzonder moeten de volgende gegevens in het formulier worden ingevuld:
 • bestelde goederen en diensten (de Koper "plaatst" de bestelde goederen of dienst in het online winkelmandje van de E-shop Web Interface);
 • wijze van betaling van de prijs van de goederen en diensten, vereiste wijze van levering van de bestelde goederen en diensten; en
 • informatie over de kosten in verband met de levering van de bestelde goederen en diensten

(hierna gezamenlijk "de beschikking" genoemd).

 1. Alvorens de Bestelling naar de Verkoper te versturen, wordt de Koper in staat gesteld om de gegevens die hij in de Bestelling heeft ingevoerd te controleren en eventueel te wijzigen; dit geeft de Koper de mogelijkheid om fouten bij het invullen van de Bestelling op te sporen en te corrigeren. De Koper verstuurt vervolgens de Bestelling naar de Verkoper door op de knop "Verzenden" te klikken. De Verkoper zal de gegevens in de Bestelling als correct beschouwen. Na ontvangst van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst van de Bestelling door de Koper een bevestigingsmail te sturen naar het e-mailadres van de Koper dat in de Gebruikersinterface of in de Bestelling is opgegeven (hierna het "E-mailadres van de Koper").
 2. De Verkoper heeft altijd het recht, afhankelijk van de aard van de Bestelling (hoeveelheid goederen, omvang van de diensten, prijs, geschatte leveringskosten), de Koper te vragen de Bestelling aanvullend te bevestigen (bijv. schriftelijk of telefonisch).
 3. De contractuele relatie tussen de Verkoper en de Koper ontstaat bij de levering van de Orderbevestiging (aanvaarding), die de Verkoper per e-mail aan de Koper heeft gestuurd naar het E-mailadres van de Koper.
 4. De Koper erkent dat de Verkoper niet verplicht is een Overeenkomst te sluiten, in het bijzonder met personen die eerder hun verplichtingen jegens de Verkoper wezenlijk hebben geschonden.
 5. De Koper stemt in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand voor het afsluiten van het Contract. De door de Koper gemaakte kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van het Contract (kosten van internetverbinding, kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van de Koper.
 6. Tenzij voor de betrokken dienst anders is bepaald, kan de Verkoper reeds vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van het Contract met de uitvoering van de bestelde dienst beginnen.

 

Prijs van goederen en diensten, betalingsvoorwaarden

 1. De prijs van de goederen en diensten en alle kosten in verband met de levering van de goederen of de verlening van diensten uit hoofde van het Contract kunnen door de Koper aan de Verkoper worden betaald op de volgende manieren:
 • contante betaling bij levering op de door de Koper in de Bestelling aangegeven plaats;
 • niet-contante betaling op rekening nr. 2102352786/2010 van de verkoper, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (voor betalingen in EUR) bij Fio Banka (hierna de "rekening van de verkoper");
 • niet-contante betaling op rekening nr. 2302352780/2010 van de verkoper, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (voor betalingen in CZK) bij Fio Banka (hierna de "rekening van de verkoper");
 • niet-contante betaling via het betalingssysteem GoPay.
 1. Samen met de prijs van de goederen of diensten betaalt de koper aan de verkoper ook de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen of diensten tegen het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de opgegeven prijs geacht inclusief de kosten in verband met de levering van de goederen of het verrichten van diensten en inclusief eventuele licentiekosten te zijn.
 2. In geval van contante betaling of betaling onder rembours is de prijs verschuldigd bij afname van de bestelde goederen of diensten. In geval van niet contante betaling is de prijs verschuldigd binnen 7 (zegge: zeven) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 3. Indien de Koper kiest voor een niet-contante betaling, is hij verplicht bij de betaling van de prijs van de goederen en diensten het variabele symbool van de transactie te vermelden. In het geval van een niet-contante betaling is de verplichting van de Koper om de prijs te betalen vervuld op het moment dat het desbetreffende bedrag op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven.
 4. De Verkoper kan volledige betaling van de prijs verlangen alvorens de goederen te verzenden of de dienst aan de Koper te verlenen.
 5. Door de verkoper aan de koper toegekende kortingen op de prijs kunnen worden gecombineerd.
 6. Indien het in de handelspraktijk gebruikelijk is of indien dit door algemeen bindende wettelijke voorschriften is bepaald, verstrekt de Verkoper aan de Koper een belastingdocument - factuur voor betalingen uit hoofde van de Overeenkomst. De Verkoper is BTW-plichtig. De Verkoper zal het fiscale document - factuur aan de Koper uitreiken nadat de Koper de prijs van de Bestelling heeft betaald en zal het document in elektronische vorm naar het E-mailadres van de Koper sturen of bij de verzonden Bestelling voegen.

 

Terugtrekking uit het contract

1. De Koper erkent dat overeenkomstig artikel 1837 van Wet nr. 89/2012 Sb., Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna het "Burgerlijk Wetboek"), de Koper, als consument, niet van een koopovereenkomst kan afzien:

a) voor levering van diensten, indien deze met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument zijn verricht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en de ondernemer de consument vóór het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld dat de consument daardoor zijn herroepingsrecht zou verliezen,
b) voor de levering van goederen of diensten waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen,

c) voor de levering van alcoholische dranken die pas na dertig dagen kunnen worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,

d) voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument werden gewijzigd of gepersonaliseerd,

e) voor de levering van snel bederfelijke goederen, alsmede goederen die na de levering onomkeerbaar met andere goederen zijn vermengd,

f) voor op verzoek van de consument uitgevoerde reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op een door de consument aangewezen plaats; dit geldt echter niet voor andere dan de gevraagde reparaties achteraf of de levering van andere dan de gevraagde reserveonderdelen,

g) voor de levering van goederen in verzegelde verpakkingen die de consument na levering heeft opengemaakt en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden,

h) voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware, indien de oorspronkelijke verpakking door de consument na levering is opengemaakt,

i) voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines,

j) voor logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding indien de ondernemer de dienst of het goed op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip levert,

k) die op een openbare veiling overeenkomstig de wetgeving inzake openbare veilingen is gesloten, of

l) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien deze met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument is geleverd vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en indien de ondernemer de consument vóór het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld dat de consument daardoor het herroepingsrecht verliest.

2. Indien herroeping van de Overeenkomst niet is uitgesloten door bepalingen van het eerste lid van artikel V. of om andere redenen niet mogelijk is, kan de Koper de Overeenkomst herroepen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829 en volgende van het Burgerlijk Wetboek binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag waarop de Koper, of een door de Koper aangewezen persoon, de levering heeft aanvaard. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de kennisgeving van herroeping worden verzonden vóór het verstrijken van de desbetreffende termijn. De Koper kan de kennisgeving van herroeping van het Contract sturen naar het adres van de Verkoper, inclusief, maar niet beperkt tot, het adres van de bedrijfsgebouwen van de Verkoper) of het e-mailadres van de Verkoper office@horsehogandcow.com. De Koper kan ook gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping van de Overeenkomst, dat deel uitmaakt van de AV-C.

3. Indien de Koper het Contract herroept overeenkomstig de tweede alinea van artikel V. van de AV-C, wordt het Contract van bij de aanvang geannuleerd. De goederen moeten aan de Verkoper worden teruggezonden binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de Koper de Verkoper de kennisgeving van de herroeping van het Contract heeft gestuurd. De goederen moeten onbeschadigd en niet versleten en zo mogelijk in hun originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden. De Koper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen indien de aard van de goederen het niet toelaat deze via een gebruikelijke weg terug te zenden. De maximale kosten van terugzending worden geschat op CZK 10.000 (zegge: tienduizend Tsjechische kronen) / EUR 400 (zegge: vierhonderd Euro).

4. Indien de Koper het Contract herroept in overeenstemming met de tweede alinea van artikel V. van de AV-C, zal de Verkoper de ontvangen gelden aan de Koper terugbetalen uiterlijk 14 (zegge: veertien) dagen nadat de Koper het Contract heeft herroepen (in het geval van een Contract voor de aankoop van goederen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen of het bewijs dat de Koper de goederen aan de Verkoper heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). De Verkoper betaalt het bedrag terug in de vorm van een niet-contante overschrijving naar de door de Koper opgegeven rekening (tenzij de Koper een andere betalingswijze aangeeft, op voorwaarde dat deze andere wijze geen extra kosten voor de Verkoper met zich meebrengt). Het terugbetaalde bedrag omvat alle kosten voor het retourneren van de levering aan de Verkoper (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat de Koper een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden). De Verkoper kan het door de Koper betaalde bedrag ook terugbetalen wanneer de Koper de goederen terugstuurt.

5. De Koper erkent dat indien de door de Koper geretourneerde goederen beschadigd, versleten, gedeeltelijk verbruikt of anderszins in waarde verminderd zijn als gevolg van het hanteren van de goederen op een andere wijze dan noodzakelijk is om kennis te nemen van de aard en de eigenschappen van de goederen, met inbegrip van hun functionaliteit, de Verkoper recht heeft op vergoeding van de geleden schade door de Koper. De Verkoper kan zijn vordering tot schadevergoeding eenzijdig verrekenen met de vordering van de Koper tot terugbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan. In geval van herroeping van een overeenkomst van diensten waarvan de uitvoering reeds is begonnen, maar die nog niet volledig zijn geleverd, is de koper verplicht een evenredig deel van de prijs voor reeds geleverde diensten te betalen en heeft de koper in geval van herroeping slechts recht op terugbetaling van het resterende deel van de prijs die hij voor de dienst heeft betaald.

6. Totdat de goederen door de Koper zijn ontvangen of een dienst aan hem is verleend, kan de Verkoper zich te allen tijde uit de Overeenkomst terugtrekken. In dat geval betaalt de Verkoper de aankoopprijs onverwijld aan de Koper terug door storting in contanten op de door de Koper opgegeven rekening.

7. Indien samen met de goederen of een dienst aan de koper een geschenk wordt verstrekt, wordt de schenkingsakte tussen de verkoper en de koper gesloten met dien verstande dat indien de koper zich uit de overeenkomst terugtrekt, de schenkingsakte met betrekking tot dit geschenk ongeldig wordt en de koper verplicht is het verstrekte geschenk samen met de goederen aan de verkoper terug te geven. In dat geval behoudt de Verkoper zich het recht voor om de prijs of een deel daarvan pas terug te betalen na ontvangst van het verstrekte geschenk.

8. Door het sluiten van de Overeenkomst is de Koper verplicht de bestelde goederen te aanvaarden. Indien de Koper deze verplichting schendt, is hij aansprakelijk voor de door de Verkoper geleden schade. De Koper en de Verkoper komen hierbij overeen dat in het geval dat de Koper de verzonden zending niet in ontvangst neemt en deze wordt teruggezonden, de Koper de Verkoper slechts een schadevergoeding van 500,- CZK (zegge: vijfhonderd Tsjechische kronen) zal betalen. De Verkoper verklaart dat hij geen vergoeding zal eisen voor het werkelijke schadebedrag bestaande uit de kosten van arbeid, verwijdering, verpakking, facturering, verzending, frankering, uitpakken, afgifte van een creditnota, stapeling, winstderving, etc., maar slechts de overeengekomen forfaitaire schadevergoeding. Het bovengenoemde overeengekomen bedrag van 500,- CZK (zegge: vijfhonderd Tsjechische kronen) is verschuldigd binnen 15 (zegge: vijftien) kalenderdagen vanaf het moment dat de bestelde zending aan de eerste vervoerder is overhandigd.

 

Vervoer, levering van goederen en dienstverlening

 1. De wijze van levering van goederen en dienstverlening wordt bepaald door de Verkoper, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Indien de wijze van vervoer op verzoek van de Koper wordt geregeld, draagt de Koper het risico en de eventuele extra kosten van deze wijze van vervoer.
 2. Indien de Verkoper op grond van het Contract verplicht is de goederen op een door de Koper in de Bestelling bepaalde plaats te leveren of overeengekomen diensten te verrichten, dient de Koper de geleverde goederen over te nemen of het verrichten van de diensten op deze overeengekomen plaatsen toe te staan. Indien de koper nalaat de goederen bij levering over te nemen, kan de verkoper opslagkosten ten bedrage van 100 CZK (zegge: honderd Tsjechische kronen) in rekening brengen en heeft hij tevens het recht zich uit het contract terug te trekken.
 3. Indien, om redenen aan de zijde van de Koper, de goederen herhaaldelijk of op een andere dan in de Order vermelde wijze moeten worden geleverd, betaalt de Koper de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan de alternatieve wijze van levering.
 4. Bij het overnemen van de goederen van de vervoerder is de koper verplicht de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en, indien de koper gebreken constateert, de vervoerder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. In geval van schade aan de verpakking die wijst op ongeoorloofde toegang tot de zending, is de Koper niet verplicht de zending van de vervoerder over te nemen. Door ondertekening van de afleveringsbon bevestigt de koper dat de verpakking van de zending met de goederen niet beschadigd is.
 5. Andere rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot het vervoer van goederen kunnen worden geregeld in de bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn uitgegeven.
 6. De verkoper is pas gerechtigd met de uitvoering van de bestelde dienst te beginnen nadat de prijs daarvoor aan de verkoper is betaald.

 

Aansprakelijkheid voor gebreken, garantie

 1. De rechten en verplichtingen van de partijen inzake de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, met inbegrip van de garantieaansprakelijkheid van de verkoper, worden geregeld door de toepasselijke algemeen bindende wettelijke voorschriften, met name door de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper geeft 24 maanden (zegge: vierentwintig maanden) garantie op consumptiegoederen en 6 maanden (zegge: zes maanden) garantie op bestelde diensten.
 2. De verkoper is jegens de koper aansprakelijk voor de conformiteit van het verkochte product of de verleende dienst met het contract, met name voor het feit dat het product of de dienst geen gebreken vertoont. Conformiteit met het Contract betekent dat het verkochte product van de kwaliteit is en de eigenschappen heeft die in het Contract zijn overeengekomen, geschikt is voor het doel en voldoet aan de beschrijving die door de Verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger is gegeven, dat het voldoet aan de eisen van wettelijke voorschriften en dat het in de juiste hoeveelheid, omvang of gewicht wordt geleverd.
 3. Indien de goederen of diensten bij ontvangst door de Koper niet in overeenstemming zijn met het Contract (hierna "Gebrek aan overeenstemming met het Contract"), heeft de Koper recht op levering van nieuwe goederen of levering van de ontbrekende goederen of nieuwe levering van de dienst zonder gebreken, opheffing van gebreken door reparatie van de goederen, een passende korting op de prijs, of op herroeping van het Contract overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de Klachtenprocedure van de Verkoper (hierna de "Klachtenprocedure"), die hier kan worden ingezien. Bij de kennisgeving van het gebrek aan de Verkoper of onmiddellijk na de kennisgeving, laat de Koper de Verkoper weten welk recht hij of zij heeft gekozen als herstel. De Koper kan de gekozen optie niet wijzigen zonder toestemming van de Verkoper, behalve wanneer de Koper om herstel van een gebrek heeft gevraagd en het gebrek onherstelbaar blijkt te zijn. Indien de Koper zijn of haar recht niet tijdig kiest, zal de Verkoper handelen in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving.
 4. Behalve voor bederfelijke of gebruikte goederen is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen als gebrek aan overeenstemming met het contract na ontvangst van de zaak in de garantieperiode (de garantie).
 5. In het geval van een overeenkomst voor diensten is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen als gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst na het verlenen van de dienst in de garantieperiode (de garantie) overeenkomstig de eerste alinea van artikel VII. van de AV-C.
 6. Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming indien de geleverde goederen of verleende diensten geen kenmerken, eigenschappen of kwaliteiten bezitten die verder gaan dan het niveau of de omvang die uitdrukkelijk zijn vermeld.
 7. De Verkoper is derhalve onder meer niet aansprakelijk voor de interoperabiliteit van door de Verkoper verstrekte gegevens met enige hardware of software van de Koper of derden, die niet uitdrukkelijk bij de specifieke dienst is vermeld. Indien records of gegevens van de koper of van derden verloren gaan of worden beschadigd doordat de koper een verkeerde, ongeoorloofde of ongeschikte procedure toepast of gebruik maakt van door de verkoper verstrekte gegevens, met inbegrip van reverse engineering, is de verkoper niet aansprakelijk voor de aldus ontstane schade of gevolgschade.
 8. De koper oefent alle rechten die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken, met inbegrip van de garantieaansprakelijkheid van de verkoper, uit in de winkel van de verkoper te Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Een claim wordt geacht te zijn ingediend op het moment dat de verkoper van de koper de gereclameerde goederen of informatie over een gebrek van een geleverde dienst heeft ontvangen.
 9. Andere rechten en plichten van de partijen in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken zijn in detail geregeld in het hier beschikbare klachtenreglement.

 

Andere rechten en verplichtingen van de partijen

 1. De Koper verwerft de eigendom van de goederen en krijgt het recht een dienst te gebruiken na volledige betaling van de prijs van het goed of de dienst. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving of bepaald in het Contract, heeft de Koper binnen de geleverde en naar behoren betaalde dienst recht op een niet-exclusief, territoriaal onbeperkt en niet-overdraagbaar recht om een deel van de dienst te gebruiken van de aard van een auteursrechtelijk beschermd werk, uitsluitend voor interne (persoonlijke) behoeften van de Koper en uitsluitend voor de periode en in de mate die voortvloeit uit het doel van het Contract. Tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, mag de Koper het werk met name niet reproduceren, vertalen, bewerken, wijzigen of op een andere manier veranderen, verspreiden, uitlenen, verhuren, tentoonstellen of openbaar maken, noch technische middelen voor de bescherming van rechten omzeilen of reverse engineering van het werk uitvoeren. Er kan een speciaal dienstencontract worden gesloten om toestemming te verkrijgen het werk uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen of openbaar te maken.
 2. De Koper erkent dat de software en andere onderdelen die de e-Shop webinterface vormen (waaronder foto's van aangeboden goederen of afbeeldingen van geleverde diensten) auteursrechtelijk beschermd zijn. De Koper verbindt zich ertoe om geen activiteiten uit te voeren die de Koper of derden in staat zouden kunnen stellen om zonder toestemming inbreuk te maken op of gebruik te maken van de software of andere onderdelen die de e-Shop webinterface vormen.
 3. Bij het gebruik van de E-shop Web Interface mag de Koper geen mechanismen, software, processen of methoden gebruiken die de werking van de E-shop Web Interface negatief kunnen beïnvloeden. De E-shop Web Interface mag alleen worden gebruikt in een mate die de rechten van andere klanten van de Verkoper niet beperkt en die in overeenstemming is met het gebruiksdoel.
 4. De Verkoper is ten opzichte van de Koper niet gebonden aan gedragscodes in de zin van artikel 1826, lid 1, onder e), van het Burgerlijk Wetboek. De Verkoper verleent geen andere diensten na de verkoop van de goederen of de levering van de bestelde diensten, met uitzondering van de diensten die de Verkoper uitdrukkelijk vermeldt op zijn Website bij individuele goederen of diensten.
 5. De Koper erkent dat de Verkoper niet aansprakelijk is voor fouten die voortvloeien uit inmenging van derden in de Website of uit het gebruik van de Website in strijd met het doel ervan.

 

Bescherming van persoonsgegevens

 1. De Verkoper voldoet naar behoren aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Voor de duidelijkheid heeft de Verkoper een speciale Richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens uitgegeven, waarin de materie wordt samengevat.

 

Verzenden van commerciële berichten en cookies

        Geannuleerd

 

Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, wordt alle correspondentie met betrekking tot de respectieve Overeenkomst schriftelijk, per e-mail, persoonlijk of per aangetekende post via een postbedrijf (naar keuze van de afzender) aan de andere partij bezorgd. Correspondentie aan de Koper wordt afgeleverd op het e-mailadres dat is opgegeven in de Gebruikersaccount van de Koper.

 

Slotbepalingen

 1. Indien een relatie die ontstaat in verband met het gebruik van de Website of een door de Overeenkomst tot stand gebrachte rechtsverhouding een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument op grond van algemeen bindende wettelijke voorschriften.
 2. De verkoper is gerechtigd goederen te verkopen onder de handelsvergunning en de activiteiten van de verkoper zijn niet onderworpen aan enige andere toestemming. Koper kan zich tot verkoper wenden met betrekking tot eventuele klachten. Indien de bij de verkoper ingediende klacht van de koper wordt afgewezen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter (d.w.z. de rechter met materiële en territoriale bevoegdheid). De handelsinspectie wordt binnen haar bevoegdheden uitgevoerd door het bevoegde Bureau voor Handelsvergunningen. De koper kan zich ook wenden tot de Tsjechische dienst voor handelsinspectie.
 3. De instantie voor de buitengerechtelijke beslechting (alternatieve geschillenbeslechting) van consumentengeschillen betreffende de door de verkoper aangeboden, verkochte, geleverde en bemiddelde producten en diensten is de Tsjechische handelsinspectie, waarvan het internetadres is: www.coi.cz.
 4. Indien een bepaling hiervan ongeldig of onwerkzaam is of wordt, wordt zij vervangen door een bepaling waarvan de betekenis de ongeldige of onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling laat de geldigheid van andere bepalingen onverlet. Wijzigingen en aanpassingen van het Contract of van de AV-C moeten schriftelijk gebeuren.
 5. De Overeenkomst, met inbegrip van de AV-C, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet beschikbaar, behalve voor de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. De Verkoper stelt de tekst op verzoek ter beschikking van de Koper.
 6. De contractuele relatie tussen de Koper en de Verkoper wordt afgesloten voor de periode die wordt bepaald door de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst tussen de contractanten uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst. Tenzij de gesloten Overeenkomsten of de AV-C in bijzondere gevallen anders bepalen, hebben de contractanten niet het recht de Overeenkomst op te zeggen voordat deze naar behoren is uitgevoerd.
 7. Contactgegevens van de leverancier:

adres voor levering: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tsjechië.

e-mailadres: office@horsehogandcow.com

telefoon: 

+420 774 420 662

 

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden voor Klanten treden in werking op 1 oktober 2022.

 

 

Voorbeeldformulier voor herroeping van het contract overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regeling:

 

Kennisgeving van opzegging van het contract

- Geadresseerde:

e-mailadres:

- Ik deel u mee dat ik de overeenkomst betreffende de aankoop van deze goederen (*)/de levering van deze diensten (*) herroep.

- Besteldatum (*)/Leveringsdatum (*)

- Naam en voornaam van de koper

- Adres koper

- Handtekening van de koper (alleen als dit formulier op papier wordt verzonden)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of gegevens invullen.

 

Geen artikel