Авторско право

Този уебсайт и неговото съдържание са защитени с права на интелектуална собственост.

Забранено е всяко използване на този уебсайт, неговото съдържание или части от него за цели, различни от лични и нестопански цели, по-специално копиране, по-нататъшна обработка или възпроизвеждане, както и всякаква намеса в техническия или материалния характер на уебсайта, освен ако това не е изрично разрешено предварително.

Неразрешеното използване на този уебсайт и неговото съдържание е незаконно нарушение на правата на оператора и/или на трети лица и поражда правото на оператора и/или на третите лица да претендират за обезщетение от нарушителя, включително за обезщетение за пропуснати ползи и/или за неоснователно обогатяване.

Ако се интересувате от използването на съдържанието на този уебсайт или на част от него, моля, свържете се с оператора, Hot House Cucumber s.r.o., идентификационен № 176 29 527, със седалище Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република, регистрирано под номер C 374196 в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага.