Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa i jej treść są chronione prawami własności intelektualnej.

Zabrania się wszelkich form wykorzystania niniejszej strony internetowej, jej treści czy jakiejkolwiek jej części do użytku innego niż użytek niekomercyjny, zwłaszcza zabrania się jej kopiowania, dalszego przetwarzania czy powielania i jakiejkolwiek ingerencji w techniczno-rzeczowy charakter niniejszej strony internetowej, poza przypadkami wcześniej jednoznacznie dopuszczonymi.

Niedozwolone sposoby wykorzystania niniejszej strony internetowej i jej treści są nieuzasadnioną ingerencją w prawa właściciela i/lub osób trzecich, co oznacza powstanie po stronie właściciela i/lub osób trzecich prawa do żądania od podmiotu naruszającego przedmiotowe zasady rekompensaty za powstałą szkodę, łącznie z pokryciem utraconego zarobku, i/lub bezpodstawnego wzbogacenia.

W przypadku zainteresowania wykorzystaniem treści niniejszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, skontaktuj się z właścicielem, spółką Hot House Cucumber s.r.o., nr ident. IČ 176 29 527, z siedzibą Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republika Czeska, zapisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod sygn, akt C 374196.