Общи условия за продажба на потребители

Общи условия на търговското дружество Hot House Cucumber s.r.o., със седалище Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република, идентификационен № 176 29 527, регистрирано под № С 374196 в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага (наричано по-долу "Продавач"), за продажба на стоки и предоставяне на услуги на физически лица - потребители (наричани по-долу "Купувач") чрез онлайн магазина, управляван от Продавача на интернет адрес www.horsehogandcow.com.

(наричани по-долу "ОУП-С").

 

I. Въвеждащи разпоредби

1. ОУ-С уреждат взаимните права и задължения на страните по договора, възникнали във връзка или въз основа на договор за покупко-продажба или договор за услуга (наричан по-долу "Договор"), сключен между Продавача и физическо лице - потребител чрез електронния магазин на Продавача. Продавачът управлява електронния магазин на интернет адрес www.horsehogandcow.com чрез уеб интерфейс (наричан по-долу "уеб интерфейс на електронния магазин").

2. ОУ-С допълнително уреждат правата и задълженията на страните по договора при използването на уебсайта на Продавача, намиращ се на адрес www.horsehogandcow.com (наричан по-долу "Уебсайтът"), както и други свързани с него правоотношения.

3. ОУП-С не се прилагат в случаите, когато лицето, което възнамерява да закупи стоки или да поиска услуги от Продавача, действа в рамките на своята стопанска дейност, когато поръчва стоките или услугите, или ако лицето е юридическо лице. В този случай сключеният договор се урежда от Общите условия за търговски взаимоотношения с физически лица - предприемачи или юридически лица.

4. В Договора могат да бъдат уговорени разпоредби, отклоняващи се от ОУП-С. Различните разпоредби в Договора имат предимство пред разпоредбите на ОУП-С.

5. ОУП-С са неразделна част от Договора. Договорът и ОУП-С са съставени на чешки език. Договорът ще бъде сключен на чешки език.

6. Продавачът може да променя или допълва текстовете на ОУП-С. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали през периода на действие на предишната редакция на ОУП-С.

 

II. Потребителски акаунт

1. Купувачите, които са се регистрирали на Уебсайта, имат достъп до своя потребителски интерфейс. Купувачът може да поръчва стоки или услуги от своя потребителски интерфейс (наричан по-долу "потребителски профил"). Ако Уеб интерфейсът на Електронния магазин позволява това, Купувачът може да поръчва стоки или услуги и без регистрация, директно от Уеб интерфейса на Електронния магазин.

2. При регистрацията си на Уебсайта и поръчването на стоки или услуги Купувачът е длъжен да посочва цялата информация коректно и вярно. Купувачът е длъжен да актуализира данните, посочени в потребителския профил, при всяка тяхна промяна. Данните, предоставени от Купувача в Потребителския профил и при поръчката на стоки или услуги, ще се считат за верни от Продавача.

3. Ако Купувачът попълни данни за юридическо лице (фирмено наименование, идентификационен номер на фирмата и номер на данъчна регистрация), Продавачът ще счита, че действията на Купувача са извършени от името на това юридическо лице и ще третира поръчката на юридическото лице в съответствие с параграф 3 на член I. от настоящия договор.

4. Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва конфиденциалност по отношение на данните, необходими за достъп до неговия потребителски профил, и отбелязва, че Продавачът не носи отговорност за нарушаване на това задължение от страна на Купувача.

5. Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети лица.

6. Продавачът може да отмени Потребителския акаунт, особено ако Купувачът не е използвал Потребителския си акаунт в продължение на повече от 1 (словом: една) година или ако Купувачът нарушава задълженията си по сключения Договор (включително ОУП-С).

7. Купувачът потвърждава, че Потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено поради необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни.

 

III. Сключване на договора

1. Уеб интерфейсът на електронния магазин съдържа списък на стоките и услугите, предлагани от Продавача, включително техните цени. Цените на стоките и услугите са посочени с включен данък върху добавената стойност. Те включват и всички свързани с тях такси и, ако е приложимо, всички лицензионни такси и авторски права. Предлагането на стоки и услуги, както и цените на предлаганите стоки и услуги, остават валидни през целия период, за който са показани в уеб интерфейса на електронния магазин. Тази разпоредба не ограничава възможността на Продавача да сключва Договори при индивидуално договорени условия.

2. Всички оферти за продажба на стоки и предоставяне на услуги, публикувани в уеб интерфейса на електронния магазин, са необвързващи и Продавачът не е задължен да сключи договор за продажба на стоките или предоставяне на услугите.

3. В Уеб интерфейса на електронния магазин се посочват и разходите за опаковане и доставка на стоките и услугите. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките и услугите, показана в уеб интерфейса на електронния магазин, се отнася само за стоки и услуги, доставени на територията на Чешката република.

4. За да поръча стоките или услугите, Купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на електронния магазин. По-специално, във формуляра трябва да бъде въведена следната информация:

поръчаните стоки и услуги (Купувачът ще "постави" поръчаните стоки или услуги в онлайн кошницата на уеб интерфейса на електронния магазин);
начин на плащане на цената на стоките и услугите, необходим начин на доставка на поръчаните стоки и услуги; и
информация за разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки и услуги.

(наричани по-долу общо "Поръчка").

5. Преди да изпрати Поръчката на Продавача, Купувачът има възможност да провери и, ако е необходимо, да промени данните, които е въвел в Поръчката; това дава възможност на Купувача да установи и поправи грешките, допуснати при попълването на Поръчката. След това Купувачът ще изпрати Поръчката на Продавача, като кликне върху бутона "Изпрати". Продавачът ще счита данните, посочени в Поръчката, за верни. След като получи Поръчката, Продавачът незабавно ще потвърди получаването на Поръчката, като изпрати на Купувача електронно съобщение за потвърждение на електронния адрес на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в Поръчката (наричан по-долу "Електронен адрес на Купувача").

6. Продавачът винаги има право, в зависимост от естеството на Поръчката (количество на стоките, обхват на услугите, цена, прогнозни разходи за доставка), да поиска от Купувача допълнително потвърждение на Поръчката (напр. писмено или по телефона).

7. Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват с връчването на потвърждението (приемането) на Поръчката, което Продавачът изпраща на Купувача по електронна поща на адреса на електронна поща на Купувача.

8. Купувачът потвърждава, че Продавачът не е длъжен да сключва Договор, особено с лица, които преди това съществено са нарушили задълженията си към Продавача.

9. Купувачът се съгласява с използването на устройства за дистанционна комуникация за сключване на Договора. Разходите, направени от Купувача при използването на устройства за дистанционна комуникация във връзка със сключването на Договора (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), са за сметка на Купувача.

10. Освен ако за съответната услуга не е посочено друго, Продавачът може да започне да предоставя поръчаната услуга и преди изтичането на срока, предвиден за отказ от Договора.

 

IV. Цена на стоките и услугите, условия на плащане

1. Цената на стоките и услугите и всички разходи, свързани с доставката на стоките или предоставянето на услугите по Договора, могат да бъдат заплатени от Купувача на Продавача по следните начини

плащане в брой при доставка на мястото, посочено от Купувача в поръчката;
безкасово плащане по сметка на Продавача № 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (за плащания в евро) във Fio Banka (наричана по-долу "сметка на Продавача");
безналично плащане по сметка на Продавача № 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: (за плащания в CZK) във Fio Banka (наричана по-долу "сметка на продавача");
безналично плащане чрез системата за разплащане GoPay.

2. Заедно с цената на стоките или услугите Купувачът заплаща на Продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките или предоставянето на услугите, в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, посочената цена се разбира като включваща разходите, свързани с доставката на стоките или предоставянето на услугите, и включваща всички лицензионни такси.

3. В случай на плащане в брой или в брой/при получаване на доставката, цената е платима при приемането на поръчаните стоки или услуги. В случай на безналично плащане цената е дължима в срок от 7 (словом: седем) дни от сключването на Договора.

4. Ако Купувачът избере безналично плащане, той ще бъде задължен да посочи вариативния символ на сделката при заплащане на цената на стоките и услугите. В случай на безналично плащане задължението на Купувача за плащане на цената е изпълнено в момента, в който съответната сума бъде преведена по сметката на Продавача.

5. Продавачът може да поиска плащане на цената в пълен размер, преди да изпрати стоките или да предостави услугата на Купувача.

6. Всички отстъпки от цената, предоставени от Продавача на Купувача, могат да бъдат комбинирани.

7. Ако това е обичайно в търговската практика или ако това е предвидено в общозадължителни правни разпоредби, Продавачът ще издаде на Купувача данъчен документ - фактура за извършените плащания по Договора. Продавачът е платец на ДДС. Продавачът ще издаде данъчния документ - фактура на Купувача, след като Купувачът плати цената на Поръчката, и ще изпрати документа в електронен вид на електронния адрес на Купувача или ще го приложи към изпратената Поръчка.

 

V. Отказ от договора

1. Купувачът потвърждава, че съгласно чл. 1837 от Закон № 89/2012 Сб., Граждански кодекс, както е изменен (наричан по-долу "Граждански кодекс"), Купувачът, в качеството си на потребител, не може да се откаже от Договора за покупко-продажба:

а) за предоставяне на услуги, ако те са били извършени с предварителното изрично съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отказ и предприемачът е информирал потребителя преди сключването на Договора, че по този начин потребителят ще загуби правото си на отказ от Договора,
б) за доставка на стоки или услуга, чиято действителна стойност зависи от колебанията на финансовия пазар, които предприемачът не може да контролира и които могат да настъпят по време на срока за отказ,

в) за доставка на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени едва след тридесет дни и чиято действителна стойност зависи от колебанията на финансовия пазар, които предприемачът не може да контролира,

г) за доставка на стоки, които са били променени според спецификациите на потребителя или са персонализирани,

д) за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне, както и на стоки, които са били необратимо смесени с други стоки след доставката,

е) за ремонт или поддръжка, извършени по искане на потребителя на място, посочено от него; това обаче не се прилага в случай на последващи ремонти, различни от заявените, или доставка на резервни части, различни от заявените,

ж) за доставка на стоки в запечатана опаковка, която потребителят е разпечатал след доставката и която не е подходяща за връщане поради хигиенни причини,

з) за доставка на аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер, ако оригиналната им опаковка е била разпечатана от потребителя след доставката,

и) за доставка на вестници, периодични издания или списания,

й) за настаняване, транспорт, кетъринг или развлекателни дейности, ако предприемачът предоставя услугата или стоките на определена дата или в определен час,

к) сключени на публичен търг в съответствие със закона, уреждащ публичните търгове, или

л) за доставка на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако то е било доставено с предварителното изрично съгласие на потребителя, дадено преди изтичането на срока за отказ от договора, и ако предприемачът е информирал потребителя преди сключването на договора, че по този начин потребителят ще загуби правото си на отказ.

2. Ако отказът от Договора не е изключен от разпоредбите на член V, първа алинея или не е възможен по други причини, Купувачът може да се откаже от Договора в съответствие с разпоредбите на член 1829 и следващите от Гражданския кодекс в срок от 14 (словом: четиринадесет) дни от деня, в който Купувачът или посочено от него лице е приело доставката. За да се спази срокът за отказ, уведомлението за отказ трябва да се изпрати преди изтичането на съответния срок. Купувачът може да изпрати уведомлението за отказ от договора на адреса на Продавача, включително, но не само, на адреса на търговските помещения на Продавача) или на електронния адрес на Продавача office@horsehogandcow.com. Купувачът може да използва и примерния формуляр за отказ от Договора, който е част от ОУ-С.

3. Ако Купувачът се откаже от Договора в съответствие с втория параграф на член V. от ОУП-С, Договорът ще бъде анулиран от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в срок от 14 (словом: четиринадесет) дни от датата, на която Купувачът е изпратил на Продавача уведомлението за отказ от Договора. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача неповредени и неизносени и по възможност в оригиналната им опаковка. Купувачът поема разходите за връщане на стоките, ако естеството на стоките не позволява връщането им по обичайния начин. Максималният размер на разходите за връщане на такива стоки се оценява на 10 000 CZK (словом: десет хиляди чешки крони) / 400 EUR (словом: четиристотин евро).

4. Ако Купувачът се откаже от Договора в съответствие с втория параграф на член V. от ОУ-С, Продавачът ще върне на Купувача получените средства не по-късно от 14 (словом: четиринадесет) дни от отказа на Купувача от Договора (в случай на Договор за покупка на стоки не по-късно от 14 дни от получаването на върнатата стока или доказателство, че Купувачът е изпратил стоката обратно на Продавача, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо). Продавачът възстановява сумата като безналичен превод по сметката, посочена от Купувача (освен ако Купувачът не посочи друг начин на плащане, при условие че този друг начин не води до допълнителни разходи за Продавача). Възстановената сума включва всички разходи за връщане на доставката на Продавача (с изключение на допълнителните разходи, възникнали в резултат на това, че Купувачът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача). Продавачът може също така да възстанови сумата, платена от Купувача, след като Купувачът върне стоките.

5. Купувачът потвърждава, че ако върнатите от Купувача стоки са повредени, износени, частично консумирани или стойността им е намалена по друг начин в резултат на боравене със стоките по начин, различен от необходимия за запознаване с естеството и свойствата на стоките, включително тяхната функционалност, Продавачът ще има право на обезщетение за претърпените вреди от Купувача. Продавачът може едностранно да прихване вземането си за обезщетение срещу вземането на Купувача за възстановяване на цената или част от нея. В случай на отказ от Договор за услуги, чието изпълнение вече е започнало, но все още не са предоставени изцяло, Купувачът ще бъде задължен да заплати пропорционална част от цената за вече предоставените услуги, а в случай на отказ Купувачът има право само на възстановяване на останалата част от цената, която е платил за услугата.

6. Докато Купувачът не получи стоката или не му бъде предоставена услуга, Продавачът може да се откаже от Договора по всяко време. В такъв случай Продавачът връща цената на покупката на Купувача без неоправдано забавяне, чрез безкасов превод по сметка, посочена от Купувача.

7. Ако на Купувача е предоставен подарък заедно със стоката или услугата, договорът за подарък се сключва между Продавача и Купувача с уговорката, че ако Купувачът се откаже от Договора, договорът за подарък относно този подарък ще стане недействителен и Купувачът ще бъде задължен да върне предоставения подарък на Продавача заедно със стоката. В този случай Продавачът си запазва правото да възстанови цената или част от нея само след като получи предоставения подарък.

8. Със сключването на Договора Купувачът се задължава да приеме поръчаните стоки. Ако Купувачът наруши това свое задължение, той носи отговорност за вредите, понесени от Продавача. Купувачът и Продавачът се договарят, че в случай че Купувачът не приеме изпратената с доставка пратка и тя бъде върната, Купувачът ще заплати на Продавача обезщетение за вреди само в еднократен размер от 500,- CZK (словом: петстотин чешки крони). Продавачът декларира, че няма да претендира за обезщетение за действителния размер на вредите, състоящи се от разходи за труд, извозване, опаковане, фактуриране, доставка, пощенски разходи, разопаковане, издаване на кредитно известие, подреждане, пропуснати ползи и т.н., а само за договореното еднократно обезщетение. Гореспоменатата договорена сума от 500,- CZK (словом: петстотин чешки крони) е дължима в срок от 15 (словом: петнадесет) календарни дни от момента, в който поръчаната пратка е предадена на първия превозвач.

 

VI. Транспорт, доставка на стоки и предоставяне на услуги

1. Начинът на доставка на стоките и предоставяне на услугите се определя от Продавача, освен ако в Договора не е предвидено друго. Ако начинът на транспортиране е организиран по искане на Купувача, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този начин на транспортиране.

2. Ако в съответствие с Договора Продавачът е длъжен да достави стоките на място или да предостави договорените услуги на място, определено от Купувача в Поръчката, Купувачът ще приеме доставените стоки или ще позволи предоставянето на услугите на тези договорени места. Ако Купувачът не поеме стоките при доставката, Продавачът може да начисли такса за съхранение в размер на 100 CZK (словом: сто чешки крони) и също така има право да се откаже от Договора.

3. Ако по причини, зависещи от Купувача, стоките трябва да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в Поръчката, Купувачът заплаща разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с алтернативния начин на доставка.

4. При приемането на стоките от превозвача Купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоките и ако открие някакви дефекти, да информира незабавно превозвача. В случай на повреда на опаковката, показваща неразрешено проникване в пратката, Купувачът не е длъжен да приеме пратката от превозвача. С подписването на товарителницата Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката, съдържаща стоките, не е повредена.

5. Други права и задължения на страните във връзка с превоза на стоките могат да бъдат регламентирани в специалните условия за доставка на Продавача, ако са издадени от него.

6. Продавачът има право да започне да предоставя поръчаната услуга само след като му бъде заплатена цената за тази услуга.

 

VII. Отговорност за дефекти, гаранция

1. Правата и задълженията на страните по отношение на отговорността на Продавача за недостатъци, включително гаранционната отговорност на Продавача, се уреждат от приложимите общозадължителни правни разпоредби, по-специално от съответните разпоредби на Гражданския кодекс. Продавачът предоставя 24-месечна (словом: двадесет и четири месечна) гаранция за потребителските стоки и 6-месечна (словом: шестмесечна) гаранция за поръчаните услуги.

2. Продавачът носи отговорност пред Купувача за съответствието на продадения продукт или предоставената услуга с Договора, по-специално за това, че продуктът или услугата нямат недостатъци. Съответствие с Договора означава, че продаденият продукт е с качеството и характеристиките, уговорени в Договора, подходящ е за целта и съответства на описанието, дадено от Продавача, производителя или неговия представител, отговаря на изискванията на законовите разпоредби и е доставен в подходящо количество, обхват или тегло.

3. В случай че стоките или услугите не съответстват на Договора при получаването им от Купувача (наричани по-долу "Липса на съответствие с Договора"), Купувачът има право на доставка на нови стоки или доставка на липсващите стоки или ново предоставяне на услугата без недостатъци, отстраняване на недостатъците чрез ремонт на стоките, съответна отстъпка от цената или отказ от Договора при условията, посочени в Процедурата за рекламации на Продавача (наричана по-долу "Процедура за рекламации"), която може да видите тук. При уведомяване на Продавача за дефекта или веднага след уведомяването, Купувачът ще уведоми Продавача кое право е избрал за отстраняване на дефекта. Купувачът няма право да променя избраната възможност без съгласието на Продавача, освен в случаите, когато Купувачът е поискал отстраняване на дефект и дефектът се окаже непоправим. Ако Купувачът не избере правото си навреме, Продавачът ще действа съгласно съответните разпоредби на приложимото законодателство.

4. С изключение на бързо развалящи се или употребявани стоки, Продавачът отговаря пред Купувача за дефекти, които се проявяват като Липса на съответствие с Договора след получаване на стоката в гаранционния срок (гаранцията).

5. В случай на Договор за услуги, Продавачът отговаря пред Купувача за дефекти, възникнали като Липса на съответствие с Договора след предоставянето на услугата в гаранционния срок (гаранцията), съгласно член VII., алинея 1 от ОУ-С.

6. Не се счита за дефект, водещ до Липса на съответствие, ако доставените стоки или предоставената услуга нямат характеристики, свойства или не са с качество извън изрично посоченото ниво или обхват.

7. Следователно Продавачът не носи отговорност, наред с другото, за оперативна съвместимост на данните, предоставени от Продавача, с какъвто и да е хардуер или софтуер на Купувача или на трети лица, което не е изрично посочено при конкретната услуга. Ако записи или данни на Купувача или на трета страна са загубени или повредени поради неправилна, неразрешена или неподходяща процедура или използване на данни, предоставени от Продавача, включително обратен инженеринг, Продавачът не носи отговорност за така възникнали вреди или последващи загуби.

8. Купувачът ще упражнява всички права, произтичащи от отговорността на Продавача за недостатъци, включително гаранционната отговорност на Продавача, в магазина на Продавача на адрес: Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Рекламацията се счита за предявена в момента, в който Продавачът е получил от Купувача рекламираната стока или информация за дефект на предоставена услуга.

9. Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на Продавача за недостатъци, са подробно регламентирани в правилата за рекламационна процедура, достъпни тук.

 

VIII.  Други права и задължения на страните

1. Купувачът придобива правото на собственост върху стоката и придобива правото да ползва услугата след пълното заплащане на цената на стоката или услугата. Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство или не е предвидено в Договора, в рамките на предоставената и надлежно платена услуга Купувачът ще има право на неизключително, териториално неограничено и непрехвърляемо право да използва част от услугата с характер на авторско произведение, единствено за вътрешни (лични) нужди на Купувача и единствено за периода и в степента, произтичащи от целта на Договора.  Освен ако не е предвидено друго от приложимото законодателство, Купувачът няма право, по-специално, да възпроизвежда произведението, да го превежда, обработва, модифицира или променя по какъвто и да е друг начин, да го разпространява, дава под наем, на лизинг, да го излага или разкрива публично, както и да заобикаля техническите средства за защита на правата или да извършва обратно инженерство на произведението. Може да бъде сключен специален договор за услуги, за да се получи разрешение за заемане, отдаване на лизинг, излагане на произведението или публично разкриване на произведението.

2. Купувачът признава, че софтуерът и другите части, формиращи уеб интерфейса на електронния магазин (включително снимки на предлаганите стоки или изображения на предоставяните услуги), са защитени с авторско право. Купувачът се задължава да не извършва никакви действия, които биха могли да позволят на Купувача или на трети лица да нарушат без разрешение или да използват без разрешение софтуера или други части, формиращи уеб интерфейса на електронния магазин.

3. При използването на уеб интерфейса на електронния магазин Купувачът няма право да използва механизми, софтуер, процеси или методи, които могат да повлияят отрицателно на работата на уеб интерфейса на електронния магазин. Уеб интерфейсът на електронния магазин може да се използва само до степен, която няма да ограничи правата на други клиенти на Продавача и която е в съответствие с целта на използването му.

4. По отношение на Купувача Продавачът не е обвързан с никакви кодекси за поведение по смисъла на чл. 1826, ал. 1, буква д) от Гражданския кодекс. Продавачът не предоставя други услуги след продажбата на стоките или предоставянето на поръчаните услуги, с изключение на услугите, които Продавачът изрично посочва на своя уебсайт при отделните стоки или услуги.

5. Купувачът потвърждава, че Продавачът не носи отговорност за грешки, произтичащи от намеса на трети лица в Уебсайта или от използването на Уебсайта в противоречие с неговото предназначение.

 

IX. Защита на личните данни

1. Продавачът изпълнява надлежно всички свои задължения във връзка със защитата на личните данни. За по-голяма яснота Продавачът е издал специално Ръководство за защита на личните данни, което обобщава материята.

 

X. Изпращане на търговски съобщения и бисквитки

Отменено

 

XI. Доставка

1.  Освен ако не е уговорено друго, цялата кореспонденция, свързана със съответния договор, се доставя на другата страна в писмен вид, по електронна поща, лично или с препоръчана поща чрез оператор на пощенски услуги (по избор на подателя). Кореспонденцията до Купувача ще се доставя на адреса на електронната поща, посочен в потребителския профил на Купувача.

 

XII. Заключителни разпоредби

1. Ако отношенията, възникнали във връзка с използването на Уебсайта или правните отношения, установени с Договора, съдържат международен (чуждестранен) елемент, то страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя, произтичащи от общозадължителни правни разпоредби.

2. Продавачът има право да продава стоки по силата на търговския лиценз и дейността на Продавача не подлежи на никакво друго разрешение. Купувачът може да се обърне към Продавача по отношение на всякакви оплаквания. Ако жалбата на Купувача, подадена до Продавача, бъде отхвърлена, спорът ще бъде решен от компетентен съд (т.е. съд с предметна и териториална компетентност). Търговската инспекция се извършва в рамките на правомощията ѝ от съответната служба за търговско лицензиране. Купувачът може също така да се обърне към Чешката търговска инспекция.

3. Органът за извънсъдебно уреждане (алтернативно решаване на спорове) на потребителски спорове относно продукти и услуги, предлагани, продавани, предоставяни и опосредствани от Продавача, е Чешката търговска инспекция, чийто интернет адрес е: www.coi.cz.

4. Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна или неефективна, тя се заменя с разпоредба, чийто смисъл е възможно най-близък до недействителната или неефективната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга валидността на други разпоредби. Промените и допълненията към Договора или ОУП-С трябва да бъдат направени в писмена форма.

5. Договорът, включително ОУП-С, се архивира от Продавача в електронна форма и не е достъпен, освен за изпълнение на задълженията на Продавача, предвидени в приложимото законодателство. Продавачът е длъжен да предостави текста на разположение на Купувача при поискване.

6. Договорните отношения между Купувача и Продавача се сключват за срока, определен от надлежното изпълнение на страните по съответния договор. Освен ако в сключените Договори или ОУП-С не е предвидено друго в конкретни случаи, страните по Договора нямат право да се откажат от Договора преди неговото надлежно изпълнение.

7. Данни за контакт с Доставчика:

адрес за доставка: Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Чешка република Адрес на доставчика: Hot House Cucumber s.r.o.

електронен адрес: office@horsehogandcow.com

телефон: 

+420 774 420 662

 

 

Настоящите Общи условия за продажба на клиенти влизат в сила и влизат в сила на 1 октомври 2022 г.

 

 

Примерен формуляр за отказ от Договора в съответствие с приложимата правна уредба:

 

Известие за отказ от Договора

- Адресат:

адрес на електронна поща:

- Позволете ми да Ви уведомя, че се отказвам от Договора за покупка на тези стоки (*)/за предоставяне на тези услуги (*)

- Дата на поръчката (*)/Дата на доставката (*)

- Име и фамилия на купувача

- Адрес на купувача

- Подпис на купувача (само ако този формуляр се изпраща на хартиен носител)

- Дата

(*) Зачеркнете според случая или попълнете данните.

Няма артикул