Splošni pogoji za prodajo potrošnikom

Splošni pogoji poslovanja trgovske družbe Hot House Cucumber s.r.o., s sedežem na naslovu Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Češka republika, identifikacijska številka 176 29 527, vpisane pod številko C 374196 v poslovnem registru, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi (v nadaljevanju "prodajalec"), za prodajo blaga in opravljanje storitev fizičnim osebam - potrošnikom (v nadaljevanju "kupec") prek spletne trgovine, ki jo upravlja prodajalec na spletnem naslovu www.horsehogandcow.com.

(v nadaljnjem besedilu: SPP-C).

 

I. Uvodne določbe

1. VOP-C urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med prodajalcem in fizično osebo - potrošnikom prek prodajalčeve spletne trgovine. Prodajalec upravlja e-trgovino na spletnem naslovu www.horsehogandcow.com prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu: spletni vmesnik e-trgovine).

2. VOP-C podrobneje urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank pri uporabi prodajalčeve spletne strani, ki se nahaja na spletnem naslovu www.horsehogandcow.com(v nadaljevanju: spletna stran), ter druga s tem povezana pravna razmerja.

3. Splošni pogoji poslovanja-C se ne uporabljajo v primerih, ko oseba, ki namerava pri prodajalcu kupiti blago ali zahtevati storitve, pri naročanju blaga ali storitev deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali če je oseba pravna oseba. V takem primeru sklenjeno pogodbo urejajo Splošni pogoji poslovanja za poslovne odnose s fizičnimi osebami - podjetniki ali pravnimi osebami.

4. V pogodbi se lahko dogovorijo določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev poslovanja-C. Odstopajoče določbe v Pogodbi imajo prednost pred določbami Splošnih pogojev poslovanja-C.

5. Splošni pogoji poslovanja-C so sestavni del pogodbe. Pogodba in splošni pogoji poslovanja-C so sestavljeni v češčini. Pogodba bo sklenjena v češkem jeziku.

6. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev poslovanja-C. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki nastanejo v času veljavnosti prejšnjega besedila GTC-C.

 

II. Uporabniški račun

1. Kupci, ki so se registrirali na spletnem mestu, lahko dostopajo do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko naroči blago ali storitve prek svojega uporabniškega vmesnika (v nadaljnjem besedilu: uporabniški račun). Če spletni vmesnik e-trgovine to omogoča, lahko kupec blago ali storitve naroči tudi brez registracije, neposredno iz spletnega vmesnika e-trgovine.

2. Ob registraciji na spletnem mestu in naročanju blaga ali storitev je kupec dolžan vse podatke navesti pravilno in resnicoljubno. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, ob vsaki njihovi spremembi. Podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga ali storitev, bodo pri prodajalcu veljali za pravilne.

3. Če kupec izpolni podatke o pravni osebi (firmo, matično številko in davčno številko), bo prodajalec štel, da je kupec ravnal v imenu te pravne osebe, in bo naročilo pravne osebe obravnaval v skladu s 3. odstavkom člena I. teh pogojev.

4. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost glede podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa, in ugotavlja, da prodajalec ni odgovoren za kršitev te obveznosti s strani kupca.

5. Kupec ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

6. Prodajalec lahko uporabniški račun prekliče, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ni uporabljal več kot 1 (z besedo: eno) leto ali če kupec krši svoje obveznosti iz sklenjene pogodbe (vključno z VOP-C).

7. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

 

III. Sklenitev pogodbe

1. Spletni vmesnik e-trgovine vsebuje seznam blaga in storitev, ki jih ponuja prodajalec, vključno z njihovimi cenami. Cene blaga in storitev so navedene vključno z davkom na dodano vrednost. Vključujejo tudi vse povezane pristojbine in po potrebi morebitne licenčnine in avtorske honorarje. Ponudba blaga in storitev ter cene ponujenega blaga in storitev veljajo ves čas, za katerega so prikazane v spletnem vmesniku e-trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve možnosti sklepanja pogodb pod individualno dogovorjenimi pogoji.

2. Vse ponudbe za prodajo blaga in opravljanje storitev, objavljene v spletnem vmesniku e-trgovine, so nezavezujoče in prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev.

3. V spletnem vmesniku e-trgovine so navedeni tudi stroški pakiranja in dostave blaga in storitev. Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga in storitev, prikazane v spletnem vmesniku e-trgovine, veljajo samo za blago in storitve, ki se dobavljajo na ozemlju Češke republike.

4. Kupec za naročilo blaga ali storitev izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku e-trgovine. V obrazec je treba vnesti zlasti naslednje podatke:

naročeno blago in storitve (kupec bo naročeno blago ali storitev "vstavil" v spletno košarico v spletnem vmesniku e-trgovine);
način plačila cene blaga in storitev, zahtevani način dostave naročenega blaga in storitev ter
informacije o stroških, povezanih z dostavo naročenega blaga in storitev.

(v nadaljevanju skupaj imenovani "naročilo").

5. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, mu je omogočeno, da preveri in po potrebi spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo; s tem ima kupec možnost, da ugotovi in popravi napake, ki jih je naredil pri izpolnjevanju naročila. Kupec nato pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Pošlji". Prodajalec bo podatke, navedene v naročilu, štel za pravilne. Prodajalec bo po prejemu Naročila takoj potrdil prejem Naročila tako, da bo Kupcu poslal potrditveno elektronsko sporočilo na Kupčev elektronski naslov, ki ga je navedel v uporabniškem vmesniku ali v Naročilu (v nadaljevanju: "Kupčev elektronski naslov").

6. Prodajalec ima glede na naravo naročila (količina blaga, obseg storitev, cena, predvideni stroški dostave) vedno pravico, da od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (npr. pisno ali po telefonu).

7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z vročitvijo potrditve (sprejema) naročila, ki jo je prodajalec kupcu poslal po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

8. Kupec se zaveda, da prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe, še posebej ne z osebami, ki so predhodno bistveno kršile svoje obveznosti do prodajalca.

9. Kupec se strinja z uporabo komunikacijskih naprav na daljavo za sklenitev Pogodbe. Stroške, ki nastanejo kupcu ob uporabi komunikacijskih naprav na daljavo v zvezi s sklenitvijo Pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec.

10. Če za zadevno storitev ni določeno drugače, lahko prodajalec začne opravljati naročeno storitev tudi pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

 

IV. Cena blaga in storitev, plačilni pogoji

1. Ceno blaga in storitev ter vse stroške, povezane z dobavo blaga ali opravljanjem storitev po Pogodbi, lahko kupec plača prodajalcu na naslednje načine:

z gotovinskim plačilom ob dobavi na kraju, ki ga kupec določi v naročilu;
brezgotovinsko plačilo na prodajalčev račun št. 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (za plačila v EUR) pri banki Fio Banka (v nadaljnjem besedilu: prodajalčev račun);
negotovinsko plačilo na prodajalčev račun št. 2302352780/2010, IBAN: CZ66201000000000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (za plačila v čeških kronah) pri banki Fio Banka (v nadaljnjem besedilu: prodajalčev račun);
negotovinsko plačilo prek plačilnega sistema GoPay.

2. Skupaj s ceno blaga ali storitev mora kupec prodajalcu plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga ali opravljanjem storitev, v dogovorjeni višini. Če ni izrecno navedeno drugače, se navedena cena razume kot cena, ki vključuje stroške, povezane z dostavo blaga ali opravljanjem storitev, in vključuje morebitne licenčnine.

3. V primeru gotovinskega plačila ali plačila po povzetju/pri prevzemu je cena plačljiva ob prevzemu naročenega blaga ali storitev. V primeru negotovinskega plačila je cena plačljiva v 7 (z besedo: sedmih) dneh od sklenitve pogodbe.

4. Če se kupec odloči za brezgotovinsko plačilo, bo moral pri plačilu cene blaga in storitev navesti variabilni simbol transakcije. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila cene izpolnjena v trenutku, ko je ustrezni znesek nakazan na prodajalčev račun.

5. Prodajalec lahko zahteva plačilo celotne cene, preden kupcu pošlje blago ali opravi storitev.

6. Morebitni popusti na ceno, ki jih prodajalec odobri kupcu, se lahko kombinirajo.

7. Če je to običajno v poslovni praksi ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, bo prodajalec kupcu izdal davčni dokument - račun za plačila po pogodbi. Prodajalec je plačnik DDV. Prodajalec bo kupcu izdal davčni dokument - račun, potem ko bo kupec plačal ceno naročila, in ga v elektronski obliki poslal na kupčev elektronski naslov ali ga priložil poslanemu naročilu.

 

V. Odstop od pogodbe

1. Kupec se zaveda, da v skladu s členom 1837 zakona št. 89/2012 Sb., civilni zakonik, kot je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik), kupec kot potrošnik ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe:

a) za opravljanje storitev, če so bile te opravljene s potrošnikovo predhodno izrecno privolitvijo pred iztekom roka za odstop od pogodbe in je podjetnik pred sklenitvijo pogodbe potrošnika obvestil, da bo potrošnik s tem izgubil pravico do odstopa od pogodbe,
b) za dobavo blaga ali storitev, katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki jih podjetnik ne more nadzorovati in ki se lahko pojavijo med rokom za odstop od pogodbe,

c) za dobavo alkoholnih pijač, ki jih je mogoče dobaviti šele po tridesetih dneh in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki jih podjetnik ne more nadzorovati,

d) za dobavo blaga, ki je bilo spremenjeno po meri potrošnika ali personalizirano,

e) za dobavo blaga, ki se hitro pokvari, in blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,

f) za popravila ali vzdrževalna dela, opravljena na zahtevo potrošnika na kraju, ki ga določi potrošnik; vendar to ne velja v primeru naknadnih popravil, ki niso zahtevana, ali dobave nadomestnih delov, ki niso zahtevani,

g) za dobavo blaga v zaprti embalaži, ki jo je potrošnik po dostavi razpečatil in ki zaradi higienskih razlogov ni primerna za vračilo,

h) za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniške programske opreme, če je potrošnik po dobavi odpečatil njihovo originalno embalažo,

i) za dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij,

j) za nastanitev, prevoz, gostinske storitve ali prostočasne dejavnosti, če podjetnik zagotovi storitev ali blago na določen datum ali ob določeni uri,

k) sklenjene na javni dražbi v skladu z zakonom, ki ureja javne dražbe, ali

l) za dobavo digitalnih vsebin, ki niso dobavljene na materialnem nosilcu, če so bile dobavljene s predhodnim izrecnim soglasjem, ki ga je potrošnik dal pred iztekom roka za odstop od pogodbe, in če je podjetnik pred sklenitvijo pogodbe potrošnika obvestil, da bo potrošnik s tem izgubil pravico do odstopa od pogodbe.

2. Če odstop od pogodbe ni izključen z določbami prvega odstavka člena V. ali ni mogoč iz drugih razlogov, lahko kupec odstopi od pogodbe v skladu z določbami člena 1829 in naslednjih civilnega zakonika v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od dneva, ko je kupec ali oseba, ki jo določi kupec, prevzel dobavo. Za upoštevanje odstopnega roka je treba obvestilo o odstopu poslati pred iztekom zadevnega roka. Kupec lahko obvestilo o odstopu od pogodbe pošlje na prodajalčev naslov, ki med drugim vključuje naslov prodajalčevih poslovnih prostorov) ali na prodajalčev elektronski naslov office@horsehogandcow.com. Kupec lahko uporabi tudi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki je del splošnih pogojev poslovanja-C.

3. Če kupec odstopi od pogodbe v skladu z drugim odstavkom člena V. Splošnih pogojev poslovanja-C, se pogodba razveljavi od začetka. Blago je treba prodajalcu vrniti v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od dneva, ko je kupec prodajalcu poslal obvestilo o odstopu od Pogodbe. Blago mora biti prodajalcu vrnjeno nepoškodovano in nepoškodovano ter po možnosti v originalni embalaži. Kupec nosi stroške vračila blaga, če narava blaga ne omogoča vračila po običajni poti. Najvišji stroški vračila takega blaga so ocenjeni na 10.000 CZK (z besedami: deset tisoč čeških kron) / 400 EUR (z besedami: štiristo evrov).

4. Če kupec odstopi od pogodbe v skladu z drugim odstavkom V. člena OZ-C, prodajalec kupcu vrne prejeta sredstva najpozneje v 14 (z besedami: štirinajstih) dneh od dneva, ko je kupec odstopil od pogodbe (v primeru pogodbe o nakupu blaga najpozneje v 14 dneh od prejema vrnjenega blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj prodajalcu, karkoli nastopi prej). Prodajalec vrne znesek v obliki brezgotovinskega nakazila na račun, ki ga določi kupec (razen če kupec določi drug način plačila, pod pogojem, da takšen drug način prodajalcu ne povzroča dodatnih stroškov). V povrnjeni znesek so vključeni vsi stroški vračila pošiljke prodajalcu (razen dodatnih stroškov, ki so nastali, ker je kupec izbral način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec). Prodajalec lahko vrne tudi znesek, ki ga je kupec plačal, ko kupec vrne blago.

5. Kupec se zaveda, da če je blago, ki ga kupec vrne, poškodovano, obrabljeno, delno porabljeno ali se je njegova vrednost kako drugače zmanjšala zaradi ravnanja z blagom drugače, kot je potrebno za seznanitev z naravo in lastnostmi blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo, je prodajalec upravičen do povračila nastale škode s strani kupca. Prodajalec lahko enostransko pobota svojo odškodninsko terjatev s kupčevo terjatvijo za vračilo cene ali njenega dela. V primeru odstopa od pogodbe o storitvah, katerih izvajanje se je že začelo, vendar še niso bile v celoti opravljene, je kupec dolžan plačati sorazmerni del cene za že opravljene storitve, v primeru odstopa pa je kupec upravičen le do vračila preostalega dela cene, ki jo je plačal za storitev.

6. Dokler kupec ne prejme blaga ali mu ni opravljena storitev, lahko prodajalec kadar koli odstopi od pogodbe. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino z brezgotovinskim nakazilom na račun, ki ga določi kupec.

7. Če je Kupcu skupaj z blagom ali storitvijo zagotovljeno darilo, se darilna pogodba med Prodajalcem in Kupcem sklene s pridržkom, da če Kupec odstopi od Pogodbe, postane darilna pogodba glede takega darila neveljavna, Kupec pa je dolžan Prodajalcu skupaj z blagom vrniti tudi zagotovljeno darilo. V tem primeru si prodajalec pridržuje pravico do vračila cene ali njenega dela šele po prejemu danega darila.

8. S sklenitvijo pogodbe je kupec dolžan sprejeti naročeno blago. Če kupec krši to obveznost, je odgovoren za škodo, ki nastane prodajalcu. Kupec in prodajalec se dogovorita, da v primeru, če kupec ne prevzame pošiljke, poslane ob dostavi, in je ta vrnjena, kupec prodajalcu plača odškodnino za škodo samo v pavšalnem znesku 500,- CZK (z besedo: petsto čeških kron). Prodajalec izjavlja, da ne bo zahteval odškodnine za dejanski znesek škode, ki jo sestavljajo stroški dela, odvoza, pakiranja, izdaje računa, pošiljanja, poštnine, razpakiranja, izdaje dobropisa, zlaganja, izgubljenega dobička itd. ampak le dogovorjeno pavšalno odškodnino. Zgoraj navedeni dogovorjeni znesek 500,- CZK (z besedo: petsto čeških kron) je treba plačati v 15 (z besedo: petnajstih) koledarskih dneh od trenutka, ko je bila naročena pošiljka izročena prvemu prevozniku.

 

VI. Prevoz, dobava blaga in opravljanje storitev

1. Način dostave blaga in opravljanja storitev določi prodajalec, razen če je v pogodbi določeno drugače. Če je način prevoza določen na zahtevo kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

2. Če mora prodajalec v skladu s pogodbo dostaviti blago v kraj ali opraviti dogovorjene storitve v kraju, ki ga določi kupec v naročilu, mora kupec prevzeti dostavljeno blago ali omogočiti opravljanje storitev v teh dogovorjenih krajih. Če kupec ne prevzame blaga ob dostavi, lahko prodajalec zaračuna pristojbino za skladiščenje v višini 100 CZK (z besedo: sto čeških kron) in ima tudi pravico odstopiti od pogodbe.

3. Če je treba zaradi razlogov na strani kupca blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je navedeno v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z nadomestnim načinom dostave.

4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in, če ugotovi kakršne koli napake, o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru poškodbe embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od prevoznika. Kupec s podpisom dobavnice potrjuje, da embalaža pošiljke, v kateri je blago, ni bila poškodovana.

5. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi s prevozom blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih prodajalec izda.

6. Prodajalec lahko začne opravljati naročeno storitev šele po tem, ko mu je bila plačana cena za to storitev.

 

VII. Odgovornost za napake, garancija

1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede prodajalčeve odgovornosti za napake, vključno s prodajalčevo garancijsko odgovornostjo, urejajo veljavni splošno zavezujoči pravni predpisi, zlasti ustrezne določbe civilnega zakonika. Prodajalec zagotavlja 24-mesečno (z besedami: štiriindvajsetmesečno) garancijo za potrošniško blago in 6-mesečno (z besedami: šestmesečno) garancijo za naročene storitve.

2. Prodajalec odgovarja kupcu za skladnost prodanega izdelka ali opravljene storitve s pogodbo, zlasti za to, da izdelek ali storitev nima napak. Skladnost s pogodbo pomeni, da je prodani izdelek kakovosten in ima lastnosti, dogovorjene v pogodbi, da je primeren za namen in ustreza opisu, ki ga je dal prodajalec, proizvajalec ali njegov zastopnik, da izpolnjuje zahteve zakonskih predpisov in je dobavljen v ustrezni količini, obsegu ali teži.

3. Če blago ali storitev ob prevzemu pri kupcu ni v skladu s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: neskladnost s pogodbo), ima kupec pravico do dobave novega blaga ali dobave manjkajočega blaga ali nove izvedbe storitve brez napak, do odprave napak s popravilom blaga, do ustreznega popusta na ceno ali do odstopa od pogodbe v skladu s pogoji, določenimi v prodajalčevem reklamacijskem postopku (v nadaljnjem besedilu: reklamacijski postopek), ki je na voljo tukaj. Kupec bo ob obvestilu prodajalcu o napaki ali takoj po obvestilu prodajalcu sporočil, katero pravico je izbral za odpravo napake. Kupec izbrane pravice ne sme spremeniti brez soglasja prodajalca, razen v primerih, ko je kupec zahteval odpravo napake in se izkaže, da je napaka nepopravljiva. Če kupec pravočasno ne izbere svoje pravice, bo prodajalec ravnal v skladu z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje.

4. Razen za pokvarljivo ali rabljeno blago prodajalec odgovarja kupcu za napake, ki se pojavijo kot neskladnost s pogodbo po prejemu blaga v garancijskem roku (garancija).

5. V primeru pogodbe za storitve prodajalec odgovarja kupcu za napake, ki se kot Neskladnost s pogodbo pojavijo po opravljeni storitvi v garancijskem roku (garancija), v skladu s prvim odstavkom VII. člena OZ-C.

6. Za napako, ki povzroča Neskladnost, se ne šteje, če dobavljeno blago ali opravljena storitev nima nobenih značilnosti, lastnosti ali ni kakovostna v obsegu ali obsegu, ki presega izrecno navedeno.

7. Zato prodajalec med drugim ne odgovarja za interoperabilnost podatkov, ki jih zagotovi prodajalec, s kakršno koli strojno ali programsko opremo kupca ali tretjih oseb, kar ni izrecno navedeno pri posamezni storitvi. 8. Če se kupčevi ali tretje osebe zapisi ali podatki izgubijo ali poškodujejo zaradi kupčevega napačnega, nedovoljenega ali neprimernega postopka ali uporabe podatkov, ki jih zagotovi prodajalec, vključno z obratnim inženiringom, prodajalec ni odgovoren za tako nastalo škodo ali posledično izgubo.

8. Kupec bo vse pravice, ki izhajajo iz prodajalčeve odgovornosti za napake, vključno s prodajalčevo garancijsko odgovornostjo, uveljavljal v prodajalčevi trgovini na naslovu Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Šteje se, da je reklamacija vložena v trenutku, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago ali informacijo o napaki opravljene storitve.

9. Druge pravice in obveznosti strank, povezane z odgovornostjo prodajalca za napake, so podrobno urejene v Pravilniku o reklamacijskem postopku, ki je na voljo tukaj.

 

VIII.  Druge pravice in obveznosti strank

1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu in pridobi pravico do uporabe storitve, ko v celoti plača ceno blaga ali storitve. 2. Če veljavna zakonodaja ali pogodba ne določa drugače, je kupec v okviru opravljene in ustrezno plačane storitve upravičen do neizključne, ozemeljsko neomejene in neprenosljive pravice do uporabe dela storitve, ki ima naravo avtorskega dela, izključno za notranje (osebne) potrebe kupca ter izključno za obdobje in v obsegu, ki izhaja iz namena pogodbe.  Če veljavna zakonodaja ne določa drugače, kupec ni upravičen zlasti do reproduciranja dela, njegovega prevajanja, obdelave, spreminjanja ali spreminjanja na kakršen koli drug način, distribuiranja, posojanja, dajanja v najem, razstavljanja ali razkrivanja javnosti, pa tudi ne do izogibanja tehničnim sredstvom varstva pravic ali izvajanja obratnega inženiringa dela. Za pridobitev dovoljenja za posojanje, dajanje v najem, razstavljanje ali javno razkritje dela se lahko sklene posebna pogodba o storitvah.

2. Kupec se zaveda, da so programska oprema in drugi deli, ki sestavljajo spletni vmesnik e-trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga ali slikami opravljenih storitev), avtorsko zaščiteni. Kupec se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi kupcu ali tretjim osebam omogočile nepooblaščeno kršitev ali nepooblaščeno uporabo programske opreme ali drugih delov, ki sestavljajo spletni vmesnik e-trgovine.

3. Kupec pri uporabi spletnega vmesnika e-trgovine ne sme uporabljati mehanizmov, programske opreme, postopkov ali metod, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega vmesnika e-trgovine. Spletni vmesnik E-shop lahko uporablja le v obsegu, ki ne omejuje pravic drugih prodajalčevih strank in je v skladu z namenom njegove uporabe.

4. Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika. 5. Prodajalec po prodaji blaga ali izvedbi naročenih storitev ne opravlja drugih storitev, razen storitev, ki jih prodajalec izrecno navede na svoji spletni strani pri posameznem blagu ali storitvah.

5. Kupec se zaveda, da prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno mesto ali uporabe spletnega mesta v nasprotju z njegovim namenom.

 

IX. Varstvo osebnih podatkov

1. Prodajalec ustrezno izpolnjuje vse svoje obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Zaradi jasnosti je prodajalec izdal posebno smernico o varstvu osebnih podatkov, ki povzema zadevo.

 

X. Pošiljanje komercialnih sporočil in piškotki

Preklicano

 

XI. Dostava

1.  Če ni drugače dogovorjeno, se vsa korespondenca v zvezi z zadevno pogodbo drugi stranki dostavi v pisni obliki, po elektronski pošti, osebno ali s priporočeno pošto prek izvajalca poštnih storitev (po izbiri pošiljatelja). Korespondenca kupcu bo dostavljena na elektronski naslov, ki je naveden v kupčevem uporabniškem računu.

 

XII. Končne določbe

1. Če razmerje, ki nastane v zvezi z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje, vzpostavljeno s pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika, ki izhajajo iz splošno veljavnih pravnih predpisov.

2. Prodajalec je upravičen prodajati blago na podlagi obrtnega dovoljenja in za prodajalčeve dejavnosti ni potrebno nobeno drugo dovoljenje. 3. Kupec se lahko v zvezi z morebitnimi pritožbami obrne na prodajalca. Če bo kupčeva pritožba, vložena pri prodajalcu, zavrnjena, bo spor reševalo pristojno sodišče (tj. stvarno in krajevno pristojno sodišče). Trgovinsko inšpekcijo v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni urad za izdajo dovoljenj za opravljanje trgovinske dejavnosti. Kupec se lahko obrne tudi na češko trgovinsko inšpekcijo.

3. Organ za izvensodno reševanje (alternativno reševanje sporov) potrošniških sporov v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih ponuja, prodaja, zagotavlja in posreduje prodajalec, je češka trgovinska inšpekcija, katere spletni naslov je: www.coi.cz.

4. Če je ali postane katera koli določba te pogodbe neveljavna ali neučinkovita, se nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni ali neučinkoviti določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja-C morajo biti podane v pisni obliki.

5. Prodajalec pogodbo, vključno z GTC-C, arhivira v elektronski obliki in ni dostopna, razen za izpolnjevanje prodajalčevih obveznosti, določenih z veljavno zakonodajo. Prodajalec bo kupcu na njegovo zahtevo omogočil dostop do besedila.

6. Pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem je sklenjeno za obdobje, ki je določeno z ustrezno izpolnitvijo pogodbenih strank po posamezni pogodbi. Če v sklenjenih Pogodbah ali VOP-C v posameznih primerih ni določeno drugače, pogodbeni stranki nimata pravice odstopiti od Pogodbe pred njeno pravilno izpolnitvijo.

7. Kontaktni podatki dobavitelja:

naslov za dostavo: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Češka republika

e-poštni naslov: office@horsehogandcow.com

telefon: 

+420 774 420 662

 

 

Ti splošni pogoji za prodajo strankam začnejo veljati in se uporabljati 1. oktobra 2022.

 

 

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi:

 

Obvestilo o odstopu od pogodbe

- Naslovnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

naslov: e-poštni naslov:

- Obveščam vas, da odstopam od pogodbe o nakupu tega blaga (*)/o opravljanju teh storitev (*)

- Datum naročila (*)/datum dobave (*)

- Ime in priimek kupca

- Naslov kupca

- Podpis kupca (samo če se ta obrazec pošlje v papirni obliki)

- Datum

(*) Ustrezne podatke črtajte ali dopolnite.

Brez elementa