Allmänna villkor för försäljning till konsumenter

Allmänna villkor för handelsbolaget Hot House Cucumber s.r.o, med säte på Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjeckien, identifikationsnummer 176 29 527, registrerat under nummer C 374196 i handelsregistret som förs av kommunala domstolen i Prag (nedan kallad "Säljaren"), för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster till fysiska personer - konsumenter (nedan kallad "Köparen") genom den nätbutik som drivs av Säljaren på Internetadressen www.horsehogandcow.com.

(nedan kallade "Allmänna villkor-C").

 

I. Inledande bestämmelser

1. Allmänna villkor reglerar avtalsparternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med eller på grundval av det köpeavtal eller tjänsteavtal (nedan kallat "avtalet") som ingåtts mellan säljaren och en fysisk person - konsument via säljarens e-butik. Säljaren driver e-butiken på internetadressen www.horsehogandcow.com via webbgränssnittet (nedan kallat "webbgränssnittet för e-butiken").

2. Allmänna villkor-C reglerar vidare de avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter vid användning av Säljarens webbplats som finns på www.horsehogandcow.com (nedan kallad "webbplatsen") och andra relaterade rättsförhållanden.

3. GTC-C gäller inte i de fall då den person som avser att köpa varor eller efterfråga tjänster från Säljaren agerar inom ramen för sin affärsverksamhet när han eller hon beställer varorna eller tjänsterna eller om personen är en juridisk person. I sådana fall ska det ingångna avtalet regleras av de allmänna affärsvillkoren för affärsrelationer med fysiska personer - företagare eller juridiska personer.

4. Bestämmelser som avviker från Allmänna affärsvillkor C får avtalas i Kontraktet. Avvikande bestämmelser i Kontraktet ska ha företräde framför bestämmelserna i Allmänna villkor-C.

5. Allmänna villkor-C utgör en integrerad del av kontraktet. Kontraktet och GTC-C är utarbetade på tjeckiska. Kontraktet kommer att ingås på tjeckiska.

6. Säljaren kan ändra eller komplettera ordalydelsen i GTC-C. Denna bestämmelse påverkar inte de rättigheter och skyldigheter som uppstår under giltighetstiden för GTC-C tidigare lydelse.

 

II. Användarkonto

1. Köpare som har registrerat sig på webbplatsen kan få tillgång till sitt användargränssnitt. Köparen kan beställa varor eller tjänster från sitt användargränssnitt (nedan kallat användarkonto). Om webbgränssnittet för e-butiken tillåter det kan köparen också beställa varor eller tjänster utan registrering, direkt från webbgränssnittet för e-butiken.

2. När köparen registrerar sig på webbplatsen och beställer varor eller tjänster är han eller hon skyldig att ange all information korrekt och sanningsenligt. Köparen är skyldig att uppdatera de uppgifter som anges i användarkontot vid varje ändring av dessa. De uppgifter som köparen anger i användarkontot och vid beställning av varor eller tjänster kommer att betraktas som korrekta av säljaren.

3. Om Köparen fyller i uppgifter om en juridisk person (företagsnamn, organisationsnummer och skatteregistreringsnummer) kommer Säljaren att betrakta Köparens agerande som utfört för den juridiska personens räkning och kommer att behandla den juridiska personens beställning i enlighet med punkt 3 i artikel I. i detta avtal.

4. Tillgången till användarkontot är säkrad genom ett användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att upprätthålla sekretess avseende uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till sitt användarkonto och noterar att säljaren inte är ansvarig för att köparen bryter mot denna skyldighet.

5. Köparen har inte rätt att tillåta att tredje part använder användarkontot.

6. Säljaren kan säga upp Användarkontot, särskilt om Köparen inte har använt sitt Användarkonto under mer än 1 (med ord: ett) år eller om Köparen bryter mot sina skyldigheter enligt det ingångna Avtalet (inklusive Allmänna villkor-C).

7. Köparen bekräftar att Användarkontot kanske inte är tillgängligt kontinuerligt, särskilt på grund av nödvändigt underhåll av Säljarens hård- och mjukvaruutrustning eller nödvändigt underhåll av tredje parts hård- och mjukvara.

 

III. Avtalets ingående

1. Webbgränssnittet för E-shop innehåller en förteckning över varor och tjänster som säljaren erbjuder, inklusive deras priser. Priserna på varorna och tjänsterna anges inklusive mervärdesskatt. De inkluderar också alla relaterade avgifter och, i förekommande fall, eventuella licensavgifter och royalties. Utbudet av varor och tjänster, liksom priserna på de erbjudna varorna och tjänsterna, förblir giltiga under hela den period för vilken de visas i webbgränssnittet för e-butiken. Denna bestämmelse ska inte begränsa säljarens möjlighet att ingå avtal på individuellt överenskomna villkor.

2. Alla erbjudanden om försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster som placeras i webbgränssnittet för e-butiken är icke-bindande och säljaren är inte skyldig att ingå ett avtal om försäljning av varorna eller tillhandahållande av tjänsterna.

3. I webbgränssnittet för E-shop anges även kostnaden för förpackning och leverans av varorna och tjänsterna. Information om kostnader för förpackning och leverans av varorna och tjänsterna som visas i E-shop Web Interface gäller endast för varor och tjänster som levereras inom Tjeckiens territorium.

4. För att beställa varorna eller tjänsterna fyller köparen i beställningsformuläret i webbgränssnittet för E-shop. I synnerhet måste följande information anges i formuläret:

Beställda varor och tjänster (Köparen ska "lägga" de beställda varorna eller tjänsterna i webbgränssnittets kundvagn på nätet i E-shop Web Interface);
Betalningssätt för priset på varorna och tjänsterna, önskat sätt att leverera de beställda varorna och tjänsterna.
Information om kostnader i samband med leverans av de beställda varorna och tjänsterna.

(nedan gemensamt kallade "beställningen").

5. Innan beställningen skickas till säljaren har köparen möjlighet att kontrollera och vid behov ändra de uppgifter som han eller hon har angett i beställningen; detta ger köparen möjlighet att identifiera och korrigera misstag som gjorts vid ifyllandet av beställningen. Köparen skickar sedan beställningen till säljaren genom att klicka på knappen "Skicka". Säljaren kommer att betrakta uppgifterna i beställningen som korrekta. Efter att ha mottagit beställningen kommer säljaren omedelbart att bekräfta mottagandet av beställningen genom att skicka köparen ett bekräftelsemail till köparens e-postadress som anges i användargränssnittet eller i beställningen (nedan kallad "köparens e-postadress").

6. Säljaren har alltid rätt att, beroende på Beställningens art (mängd varor, omfattning av tjänster, pris, uppskattade leveranskostnader), be Köparen att ytterligare bekräfta Beställningen (t.ex. skriftligen eller per telefon).

7. Avtalsförhållandet mellan Säljaren och Köparen uppstår vid leverans av Orderbekräftelsen (accept), som Säljaren skickat till Köparen via e-post till Köparens e-postadress.

8. Köparen erkänner att Säljaren inte är skyldig att ingå ett Avtal, särskilt inte med personer som tidigare väsentligt brutit mot sina skyldigheter gentemot Säljaren.

9. Köparen godkänner användningen av fjärrkommunikationsutrustning för ingående av Kontraktet. Kostnader som uppstår för köparen vid användning av fjärrkommunikationsutrustning i samband med ingående av Kontraktet (kostnad för internetanslutning, kostnad för telefonsamtal) ska bäras av köparen.

10. Om inte annat anges för den aktuella tjänsten får säljaren börja tillhandahålla den beställda tjänsten även innan den tillåtna tiden för att frånträda avtalet har löpt ut.

 

IV. Pris för varor och tjänster, betalningsvillkor

1. Priset för varor och tjänster och eventuella kostnader i samband med leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster enligt avtalet kan betalas av köparen till säljaren på följande sätt:

Kontant betalning vid leverans på den plats som köparen anger i beställningen;
Betalning utan kontanter till säljarens konto nr 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: CZ1020100000002102352786: FIOBCZPPXXX (för betalningar i euro) hos Fio Banka (nedan kallat säljarens konto);
Betalning utan kontanter till säljarens konto nr 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (för betalningar i CZK) hos Fio Banka (nedan kallat säljarens konto);
Icke-kontantbetalning via betalningssystemet GoPay.

2. Tillsammans med priset för varor eller tjänster ska köparen också betala till säljaren de kostnader som är förknippade med förpackning och leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster till det överenskomna beloppet. Om inte annat uttryckligen anges ska det angivna priset förstås som inkluderande de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna och inkluderande eventuella licensavgifter.

3. Vid kontantbetalning eller kontant/inkasso vid leverans ska priset betalas vid övertagandet av de beställda varorna eller tjänsterna. Vid betalning utan kontant betalning ska priset betalas inom 7 (med ord: sju) dagar från det att avtalet har ingåtts.

4. Om köparen väljer kontantfri betalning är han eller hon skyldig att ange transaktionens variabla symbol när han eller hon betalar priset på varor och tjänster. Vid kontantfri betalning uppfylls köparens skyldighet att betala priset vid den tidpunkt då det aktuella beloppet krediteras säljarens konto.

5. Säljaren får begära att priset betalas i sin helhet innan varan skickas eller tjänsten tillhandahålls köparen.

6. Eventuella rabatter på priset som Säljaren beviljar Köparen får kombineras.

7. Om det är brukligt i affärspraxis eller om det föreskrivs i allmänt bindande rättsliga bestämmelser, kommer Säljaren att utfärda en skattedokument - faktura till Köparen för betalningar som gjorts enligt Avtalet. Säljaren är momsskyldig. Säljaren kommer att utfärda skattedokumentet - fakturan till köparen efter att köparen har betalat priset för beställningen och kommer att skicka dokumentet i elektronisk form till köparens e-postadress eller bifoga det till den skickade beställningen.

 

V. Upphävande av avtalet

1. Köparen är medveten om att i enlighet med avsnitt 1837 i lag nr 89/2012 Sb., civillagen, i dess ändrade lydelse (nedan kallad civillagen), får köparen, i egenskap av konsument, inte frånträda ett köpeavtal:

a) för tillhandahållande av tjänster om de utfördes med konsumentens föregående uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen och företagaren informerade konsumenten innan avtalet ingicks om att konsumenten därmed skulle förlora sin ångerrätt från avtalet,
b) för leverans av varor eller en tjänst vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte kan kontrollera och som kan inträffa under ångerfristen,

c) för leverans av alkoholhaltiga drycker som kan levereras först efter trettio dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte kan kontrollera,

d) för leverans av varor som har ändrats enligt konsumentens specifikationer eller som har anpassats personligen,

e) för leverans av varor som är föremål för snabb förruttnelse samt varor som efter leveransen har blandats med andra varor på ett irreversibelt sätt,

f) för reparations- eller underhållsarbete som utförs på konsumentens begäran på en plats som konsumenten anvisar; detta gäller dock inte vid efterföljande andra reparationer än de begärda eller vid leverans av andra reservdelar än de begärda,

g) för leverans av varor i förseglade förpackningar som konsumenten har öppnat förseglingen efter leveransen och som av hygieniska skäl inte är lämpliga att återlämna,

h) för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara om konsumenten har öppnat originalförpackningen efter leveransen,

i) för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin,

j) för logi, transport, catering eller fritidsverksamhet, om företagaren tillhandahåller tjänsten eller varan på ett visst datum eller vid en viss tidpunkt,

k) som har ingåtts vid en offentlig auktion i enlighet med den lag som reglerar offentliga auktioner, eller

l) för tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om det tillhandahölls med konsumentens uttryckliga samtycke före tidsfristen för att frånträda avtalet och om företagaren informerade konsumenten innan avtalet ingicks om att konsumenten därmed kommer att förlora sin ångerrätt.

2. Om ångerrätt inte är utesluten enligt bestämmelserna i artikel V. första stycket eller om det inte är möjligt av andra skäl, kan köparen frånträda avtalet i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 1829 och följande avsnitt i civillagen inom 14 (i ord: fjorton) dagar från den dag då köparen, eller en person som utsetts av köparen, tog emot leveransen. För att iaktta ångerfristen ska meddelandet om ångerrätt skickas före utgången av den aktuella perioden. Köparen kan skicka meddelandet om att han/hon frånträder avtalet till säljarens adress, inklusive, men inte begränsat till, adressen till säljarens affärslokaler) eller till säljarens e-postadress office@horsehogandcow.com. Köparen kan också använda det exempel på formulär för återkallelse av avtalet som ingår i Allmänna villkor-C.

3. Om Köparen frånträder Kontraktet i enlighet med artikel V. andra stycket i GTC-C, kommer Kontraktet att annulleras från början. Varorna måste återlämnas till säljaren inom 14 (med ord: fjorton) dagar från det att köparen skickat meddelandet om återkallelse av avtalet till säljaren. Varorna ska återlämnas till säljaren i oskadat skick, utan att vara slitna och om möjligt i sin originalförpackning. Köparen ska stå för kostnaderna för att returnera varorna om varornas beskaffenhet inte gör det möjligt att returnera dem på vanligt sätt. Den maximala kostnaden för att returnera sådana varor uppskattas till 10 000 CZK (med andra ord: tiotusen tjeckiska kronor) / 400 euro (med andra ord: fyrahundra euro).

4. Om köparen frånträder avtalet i enlighet med artikel V. andra stycket i GTC-C ska säljaren återlämna de mottagna medlen till köparen senast 14 (med ord: fjorton) dagar efter det att köparen frånträtt avtalet (vid ett avtal om köp av varor senast 14 dagar efter det att köparen har mottagit de returnerade varorna eller bevis på att köparen har skickat tillbaka varorna till säljaren, beroende på vilket som inträffar först). Säljaren ska återbetala beloppet som en kontantfri överföring till det konto som köparen har angett (såvida inte köparen anger ett annat betalningssätt, förutsatt att ett sådant annat betalningssätt inte medför några ytterligare kostnader för säljaren). Det återbetalade beloppet ska inkludera eventuella kostnader för att returnera leveransen till säljaren (utom extra kostnader som uppstår till följd av att köparen väljer en annan leveransmetod än den billigaste standardleveransmetoden som säljaren erbjuder). Säljaren kan också återbetala det belopp som köparen har betalat när köparen returnerar varorna.

5. Köparen erkänner att om de varor som köparen returnerar är skadade, slitna, delvis förbrukade eller om deras värde på annat sätt har minskat till följd av att varorna hanterats på annat sätt än vad som är nödvändigt för att bekanta sig med varornas art och egenskaper, inklusive deras funktionalitet, har säljaren rätt till ersättning för den uppkomna skadan från köparen. Säljaren får ensidigt kvitta sitt krav på skadestånd mot köparens krav på återbetalning av priset eller en del av det. Om köparen frånträder ett avtal om tjänster vars utförande redan har påbörjats, men som ännu inte har tillhandahållits i sin helhet, är köparen skyldig att betala en proportionell del av priset för redan tillhandahållna tjänster och vid ett återkallande har köparen endast rätt till återbetalning av den återstående delen av det pris som han eller hon betalat för tjänsten.

6. Fram till dess att köparen har mottagit varorna eller en tjänst tillhandahållits honom eller henne kan säljaren när som helst frånträda avtalet. I så fall ska säljaren utan onödigt dröjsmål återbetala köpeskillingen till köparen genom överföring utan kontanter till det konto som köparen har angett.

7. Om en gåva tillhandahålls köparen tillsammans med varorna eller en tjänst, ingås gåvohandlingen mellan säljaren och köparen med förbehållet att om köparen frånträder avtalet blir gåvohandlingen avseende denna gåva ogiltig och köparen blir skyldig att återlämna den tillhandahållna gåvan till säljaren tillsammans med varorna. I detta fall förbehåller sig säljaren rätten att återbetala hela eller delar av priset först efter att ha mottagit den tillhandahållna gåvan.

8. Genom att ingå avtalet är köparen skyldig att acceptera de beställda varorna. Om köparen bryter mot denna skyldighet är han ansvarig för de skador som uppstår för säljaren. Köparen och säljaren kommer härmed överens om att om köparen inte tar emot den sändning som skickats vid leverans och den returneras, ska köparen betala säljaren skadestånd endast till ett schablonbelopp på 500,- CZK (i ord: femhundra tjeckiska kronor). Säljaren förklarar att han inte kommer att kräva ersättning för det faktiska skadeståndsbeloppet bestående av kostnader för arbete, flyttning, packning, fakturering, frakt, porto, uppackning, utfärdande av kreditnota, stapling, utebliven vinst etc., utan endast den överenskomna schablonersättningen. Ovan nämnda överenskomna belopp på 500 CZK (med andra ord: femhundra tjeckiska kronor) ska betalas inom 15 (med andra ord: femton) kalenderdagar från det att den beställda försändelsen överlämnades till den första transportören.

 

VI. Transport, leverans av varor och tillhandahållande av tjänster

1. Sättet för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster bestäms av säljaren, om inte annat anges i avtalet. Om transportsättet ordnas på köparens begäran, bär köparen risken och eventuella extra kostnader som är förknippade med detta transportsätt.

2. Om Säljaren i enlighet med Kontraktet är skyldig att leverera varorna till en plats eller tillhandahålla överenskomna tjänster på en plats som bestäms av Köparen i Beställningen, ska Köparen överta de levererade varorna eller tillåta tillhandahållandet av tjänsterna på sådana överenskomna platser. Om köparen inte tar över varorna vid leverans kan säljaren ta ut en lagringsavgift på 100 CZK (i ord: hundra tjeckiska kronor) och har också rätt att häva avtalet.

3. Om varorna av skäl som beror på köparen måste levereras upprepade gånger eller på ett annat sätt än vad som anges i beställningen, ska köparen betala de kostnader som är förknippade med den upprepade leveransen av varorna eller de kostnader som är förknippade med det alternativa leveranssättet.

4. Vid övertagande av varorna från transportören är Köparen skyldig att kontrollera varornas förpackningsintegritet och, om Köparen finner några brister, att omedelbart informera transportören om detta. Vid skador på förpackningen som tyder på att obehöriga tagit sig in i sändningen är köparen inte skyldig att ta över sändningen från transportören. Genom att underteckna följesedeln bekräftar köparen att förpackningen till den sändning som innehåller varorna inte har skadats.

5. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med transport av varor kan regleras i säljarens särskilda leveransvillkor, om de utfärdas av säljaren.

6. Säljaren har rätt att börja tillhandahålla den beställda tjänsten först när Säljaren har fått betalt för tjänsten.

 

VII. Ansvar för brister, garanti

1. Parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om säljarens ansvar för fel, inklusive säljarens garantiansvar, regleras av tillämpliga allmänt bindande rättsliga bestämmelser, särskilt av relevanta bestämmelser i civillagen. Säljaren ger en garanti på 24 månader (med ord: tjugofyra månader) på konsumentvaror och en garanti på 6 månader (med ord: sex månader) på beställda tjänster.

2. Säljaren är ansvarig gentemot köparen för att den sålda produkten eller tillhandahållna tjänsten överensstämmer med avtalet, särskilt att produkten eller tjänsten är fri från fel. Överensstämmelse med avtalet innebär att den sålda produkten är av den kvalitet och har de egenskaper som överenskommits i avtalet, är lämplig för sitt ändamål och överensstämmer med den beskrivning som säljaren, tillverkaren eller dennes representant har gett, att den uppfyller kraven i lagstadgade bestämmelser och att den levereras i lämplig mängd, omfattning eller vikt.

3. Om varorna eller tjänsterna inte överensstämmer med avtalet vid köparens mottagande (nedan kallad "bristande överensstämmelse med avtalet"), har köparen rätt till leverans av nya varor eller leverans av de saknade varorna eller nytt tillhandahållande av tjänsten utan brister, undanröjande av brister genom reparation av varorna, en lämplig rabatt på priset eller till att häva avtalet i enlighet med de villkor som anges i säljarens förfarande för klagomål (nedan kallat "förfarande för klagomål"), som kan läsas här. När köparen meddelar säljaren om felet eller omedelbart efter meddelandet ska köparen meddela säljaren vilken rätt han eller hon har valt som rättelse. Köparen får inte ändra den valda rättigheten utan Säljarens samtycke, utom i de fall då köparen begärt reparation av ett fel och felet visar sig vara irreparabelt. Om köparen inte väljer sin rätt i tid kommer säljaren att gå vidare i enlighet med relevanta bestämmelser i tillämplig lagstiftning.

4. Med undantag för lättfördärvliga eller begagnade varor är Säljaren ansvarig gentemot Köparen för defekter som uppstår som Bristande överensstämmelse med avtalet efter mottagandet av varan under garantiperioden (garantin).

5. När det gäller avtal om tjänster är säljaren ansvarig gentemot köparen för fel som uppstått som bristande överensstämmelse med avtalet efter tillhandahållandet av tjänsten under garantiperioden (garantin) i enlighet med artikel VII första stycket i AVS- C.

6. Det anses inte vara ett fel som orsakar bristande överensstämmelse om de levererade varorna eller den tillhandahållna tjänsten inte har några egenskaper eller egenskaper eller inte är av en kvalitet som går utöver den nivå eller omfattning som uttryckligen angivits.

7. Därför är säljaren inte ansvarig bland annat för interoperabilitet mellan data som tillhandahålls av säljaren och köparens eller tredje parts hård- eller mjukvara, vilket inte uttryckligen anges vid den särskilda tjänsten. Om köparens eller tredje parts register eller uppgifter går förlorade eller skadas på grund av köparens felaktiga, obehöriga eller olämpliga förfarande eller användning av uppgifter som tillhandahållits av säljaren, inklusive reverse engineering, ska säljaren inte vara ansvarig för någon skada eller följdförlust som uppkommit på detta sätt.

8. Köparen kommer att utöva alla rättigheter som följer av säljarens ansvar för defekter, inklusive säljarens garantiansvar, i säljarens butik på Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Ett anspråk anses vara framställt vid den tidpunkt då säljaren från köparen har mottagit de reklamerade varorna eller information om ett fel i en tillhandahållen tjänst.

9. Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med säljarens ansvar för fel regleras i detalj i reglerna för reklamationsförfarandet, som finns tillgängliga här.

 

VIII.  Parternas övriga rättigheter och skyldigheter

1. Köparen förvärvar äganderätten till varan och får rätt att använda en tjänst efter att ha betalat priset för varan eller tjänsten i sin helhet. Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag eller anges i avtalet har köparen inom ramen för den tillhandahållna och vederbörligen betalda tjänsten rätt till en icke-exklusiv, territoriellt obegränsad och icke-överlåtbar rätt att använda en del av tjänsten av upphovsrättsligt skyddad karaktär, enbart för köparens interna (personliga) behov och enbart under den period och i den omfattning som följer av syftet med avtalet.  Om inte annat föreskrivs i tillämplig lagstiftning har köparen inte rätt att i synnerhet reproducera verket, översätta det, bearbeta, modifiera eller ändra det på något annat sätt, distribuera, låna ut, hyra ut, ställa ut det eller avslöja det för allmänheten, liksom att kringgå tekniska medel för att skydda rättigheter eller utföra reverse engineering av verket. Ett särskilt tjänstekontrakt kan ingås för att få tillstånd att låna ut, hyra ut, ställa ut verket eller avslöja verket för allmänheten.

2. Köparen erkänner att programvaran och andra delar som utgör webbgränssnittet för e-butiken (inklusive fotografier av erbjudna varor eller bilder av tillhandahållna tjänster) är upphovsrättsligt skyddade. Köparen förbinder sig att inte utföra någon verksamhet som kan göra det möjligt för köparen eller tredje part att utan tillstånd göra intrång i eller utan tillstånd använda programvaran eller andra delar som utgör webbgränssnittet för e-butiken.

3. Vid användning av E-shop Web Interface får Köparen inte använda mekanismer, programvara, processer eller metoder som kan påverka driften av E-shop Web Interface negativt. Webbgränssnittet för E-shop får endast användas i den utsträckning som inte begränsar rättigheterna för andra kunder hos säljaren och som överensstämmer med dess användningsändamål.

4. I förhållande till köparen är säljaren inte bunden av några uppförandekoder i den mening som avses i avsnitt 1826 (1) e i civillagen. Säljaren tillhandahåller inga andra tjänster efter försäljningen av varorna eller tillhandahållandet av de beställda tjänsterna, med undantag för de tjänster som Säljaren uttryckligen anger på sin webbplats vid enskilda varor eller tjänster.

5. Köparen erkänner att säljaren inte är ansvarig för misstag som beror på tredje parts inblandning i webbplatsen eller på att webbplatsen används i strid med sitt syfte.

 

IX. Skydd av personuppgifter

1. Säljaren uppfyller vederbörligen alla sina skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter. För tydlighetens skull har säljaren utfärdat en särskild riktlinje för skydd av personuppgifter som sammanfattar frågan.

 

X. Skicka kommersiella meddelanden och kakor

Avbokad

 

XI. Leverans

1.  Om inget annat avtalats ska all korrespondens som rör respektive avtal överlämnas till den andra parten skriftligen, via e-post, personligen eller med rekommenderat brev via en postoperatör (enligt avsändarens eget val). Korrespondens till köparen ska levereras till den e-postadress som anges i köparens användarkonto.

 

XII. Slutbestämmelser

1. Om ett förhållande som uppstår i samband med användningen av webbplatsen eller ett rättsförhållande som upprättas genom avtalet innehåller ett internationellt (utländskt) inslag, är parterna överens om att förhållandet ska regleras av tjeckisk lag. Detta påverkar inte konsumentens rättigheter enligt allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

2. Säljaren har rätt att sälja varor enligt handelstillstånd och säljarens verksamhet är inte föremål för något annat tillstånd. Köparen kan vända sig till säljaren med avseende på eventuella klagomål. Om köparens klagomål som lämnats in till säljaren avvisas ska tvisten lösas i behörig domstol (dvs. domstol med saklig och territoriell behörighet). Handelsinspektion utförs inom ramen för sitt uppdrag av det behöriga handelslicenskontoret. Köparen kan också vända sig till den tjeckiska myndigheten för handelsinspektion.

3. Organet för utomrättslig lösning (alternativ tvistlösning) av konsumenttvister som rör produkter och tjänster som säljaren erbjuder, säljer, tillhandahåller och förmedlar är den tjeckiska handelsinspektionen, vars Internetadress är: www.coi.cz.

4. Om någon bestämmelse i detta avtal är eller blir ogiltig eller ineffektiv ska den ersättas med en bestämmelse vars innebörd ligger så nära den ogiltiga eller ineffektiva bestämmelsen som möjligt. Ogiltighet eller ineffektivitet för en bestämmelse ska inte påverka giltigheten av andra bestämmelser. Ändringar och tillägg till avtalet eller de allmänna villkoren måste göras skriftligen.

5. Avtalet, inklusive GTC-C, arkiveras av Säljaren i elektronisk form och är inte tillgängligt, utom för att uppfylla Säljarens skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning. Säljaren ska på begäran göra texten tillgänglig för köparen.

6. Avtalsförhållandet mellan Köparen och Säljaren ingås för den period som bestäms av de avtalsslutande parternas vederbörliga prestationer enligt respektive avtal. Om inte de ingångna avtalen eller de allmänna villkoren i särskilda fall föreskriver något annat, har de avtalsslutande parterna inte rätt att häva avtalet innan det har fullgjorts på ett korrekt sätt.

7. Leverantörens kontaktuppgifter:

Leveransadress: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjeckien.

E-postadress: office@horsehogandcow.com

Telefon: 

+420 774 420 662

 

 

Dessa allmänna villkor för försäljning till kunder träder i kraft den 1 oktober 2022.

 

 

Exempel på blankett för återkallelse av avtalet i enlighet med tillämplig rättslig reglering:

 

Meddelande om att frånträda avtalet

- Adressat::

Adressat: E-postadress:

- Jag vill informera dig om att jag frånträder avtalet om köp av dessa varor (*)/om tillhandahållande av dessa tjänster (*).

- Beställningsdatum (*)/leveransdatum (*)

- Köparens namn och efternamn

- Köparens adress

- Köparens underskrift (endast om detta formulär skickas som pappersdokument)

- Datum

(*) Stryk det som är lämpligt eller fyll i uppgifterna.

Ingen artikel