Tarbijatele müügi üldtingimused

Üldtingimused kaubandusettevõtte Hot House Cucumber s.r.o., asukohaga Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšehhi Vabariik, registrikood 176 29 527, registreeritud Praha linnakohtu äriregistris numbri C 374196 all (edaspidi "Müüja"), kaupade müügi ja teenuste osutamise kohta füüsilistele isikutele - tarbijatele (edaspidi "Ostja") Müüja poolt Interneti-aadressil www.horsehogandcow.com peetava veebipoe kaudu.

(edaspidi "ÜTK-C").

 

Sissejuhatavad sätted

 1. ÜTS-C reguleerivad lepingupoolte vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis tekivad seoses Müüja ja füüsilise isiku - tarbija vahel Müüja e-poe vahendusel sõlmitud ostu- või teenuslepingu (edaspidi "Leping") alusel või sellega seoses. Müüja haldab e-poodi internetiaadressil www.horsehogandcow.com veebiliidese (edaspidi "e-poe veebiliides") kaudu.
 2. ÜTS-C reguleerivad täiendavalt lepingupoolte õigusi ja kohustusi Müüja veebilehe www.horsehogandcow.com (edaspidi "Veebileht") kasutamisel ning muid sellega seotud õigussuhteid.
 3. ÜT-C ei kehti juhul, kui isik, kes kavatseb Müüjalt kaupa osta või teenust nõuda, tegutseb kauba või teenuse tellimisel oma äritegevuse käigus või kui isik on juriidiline isik. Sellisel juhul reguleerivad sõlmitud lepingut füüsiliste isikute - ettevõtjate või juriidiliste isikutega sõlmitud ärisuhete üldised äritingimused.
 4. Lepingus võib kokku leppida tingimustes, mis kalduvad kõrvale ÜT-C-st. Lepingu erinevad sätted on ülimuslikud võrreldes ÜTK-C sätetega.
 5. ÜTK-C on lepingu lahutamatu osa. Leping ja ÜTK-C on koostatud tšehhi keeles. Leping sõlmitakse tšehhi keeles.
 6. Müüja võib muuta või täiendada ÜT-C sõnastust. See säte ei piira õigusi ja kohustusi, mis tekivad ÜTK-C eelmise sõnastuse kehtivusaja jooksul.

 

Kasutajakonto

 1. Veebisaidil registreerunud ostjad saavad juurdepääsu oma kasutajaliidesele. Ostja võib oma kasutajaliidesest (edaspidi "kasutajakonto") tellida kaupu või teenuseid. Kui e-poe veebiliides seda võimaldab, võib Ostja tellida kaupu või teenuseid ka ilma registreerimata, otse e-poe veebiliidesest.
 2. Veebilehel registreerudes ja kaupu või teenuseid tellides on Ostja kohustatud esitama kõik andmed korrektselt ja tõeselt. Ostja on kohustatud uuendama kasutajakontol esitatud andmeid nende muutumisel. Ostja poolt kasutajakontol ja kaupade või teenuste tellimisel esitatud andmed loetakse Müüja poolt õigeks.
 3. Kui Ostja sisestab andmed juriidilise isiku kohta (ärinimi, ettevõtte registreerimisnumber ja maksukohustuslasena registreerimise number), loeb Müüja, et Ostja tegutseb selle juriidilise isiku nimel ja käsitleb juriidilise isiku tellimust vastavalt käesoleva lepingu artikli I lõikele 3.
 4. Juurdepääs kasutajakontole on tagatud kasutajanime ja parooliga. Ostja on kohustatud hoidma oma kasutajakontole juurdepääsuks vajalikke andmeid konfidentsiaalsena ning märgib, et Müüja ei vastuta selle kohustuse rikkumise eest.
 5. Ostjal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel kasutajakontot kasutada.
 6. Müüja võib kasutajakonto tühistada, eriti kui Ostja ei ole oma kasutajakontot kasutanud rohkem kui 1 (sõnadega: üks) aasta või kui Ostja rikub oma kohustusi, mis tulenevad sõlmitud Lepingust (sh ÜTK-C).
 7. Ostja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi olla pidevalt kättesaadav, eelkõige Müüja riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hoolduse või kolmanda osapoole riist- ja tarkvara vajaliku hoolduse tõttu.

 

Lepingu sõlmimine

 1. E-poe veebiliides sisaldab Müüja pakutavate kaupade ja teenuste loetelu, sealhulgas nende hindu. Kaupade ja teenuste hinnad on esitatud koos käibemaksuga. Need sisaldavad ka kõiki seotud tasusid ning vajaduse korral litsentsitasusid ja litsentsitasusid. Kaupade ja teenuste pakkumine ning pakutavate kaupade ja teenuste hinnad jäävad kehtima kogu selle perioodi jooksul, mille jooksul need e-poe veebiliideses kuvatakse. See säte ei piira Müüja võimalust sõlmida lepinguid individuaalselt kokkulepitud tingimustel.
 2. Kõik e-poe veebiliideses tehtud pakkumised kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks on mittesiduvad ja Müüja ei ole kohustatud sõlmima lepingut kaupade müügiks või teenuste osutamiseks.
 3. E-poe veebiliides näitab ka kaupade ja teenuste pakkimise ja kohaletoimetamise kulusid. E-poe veebiliideses esitatud teave kaupade ja teenuste pakendamise ja tarnimisega seotud kulude kohta kehtib ainult Tšehhi Vabariigi territooriumil tarnitud kaupade ja teenuste kohta.
 4. Kaupade või teenuste tellimiseks täidab Ostja e-poe veebiliideses tellimuse vormi. Eelkõige tuleb vormi sisestada järgmised andmed:
 • tellitud kaubad ja teenused (Ostja "paneb" tellitud kauba või teenuse e-poe veebiliidese veebikorvi);
 • kaupade ja teenuste hinna maksmise viis, tellitud kaupade ja teenuste tarnimise nõutav viis ja
 • teave tellitud kaupade ja teenuste tarnimisega seotud kulude kohta

(edaspidi ühiselt "korraldus").

 1. Enne tellimuse saatmist Müüjale on Ostjal võimalik kontrollida ja vajaduse korral muuta andmeid, mis ta on Tellimusse sisestanud; see annab Ostjale võimaluse tuvastada ja parandada Tellimuse täitmisel tehtud vigu. Seejärel saadab Ostja tellimuse Müüjale, vajutades nupule "Saada". Müüja loeb Tellimuses esitatud andmed õigeks. Pärast tellimuse saamist kinnitab Müüja tellimuse kättesaamist viivitamatult, saates Ostjale kinnitava e-kirja Ostja kasutajaliideses või tellimuses esitatud e-posti aadressile (edaspidi "Ostja e-posti aadress").
 2. Müüjal on alati õigus sõltuvalt tellimuse laadist (kauba kogus, teenuste ulatus, hind, eeldatavad tarnekulud) paluda Ostjal tellimust täiendavalt kinnitada (nt kirjalikult või telefoni teel).
 3. Müüja ja Ostja vaheline lepinguline suhe tekib tellimuse kinnituse (vastuvõtu) üleandmisel, mille Müüja saatis Ostjale e-postiga Ostja e-posti aadressile.
 4. Ostja tunnistab, et Müüja ei ole kohustatud sõlmima lepingut, eriti isikutega, kes on varem oluliselt rikkunud oma kohustusi Müüja ees.
 5. Ostja nõustub lepingu sõlmimiseks kaugside seadmete kasutamisega. Ostja kannab lepingu sõlmimisega seotud kaugside seadmete kasutamisel tekkivad kulud (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud).
 6. Kui asjaomase teenuse puhul ei ole sätestatud teisiti, võib Müüja alustada tellitud teenuse osutamist ka enne lepingust taganemise tähtaja möödumist.

 

Kaupade ja teenuste hind, maksetingimused

 1. Kaupade ja teenuste hinna ning kõik lepingu alusel kaupade tarnimise või teenuste osutamisega seotud kulud võib Ostja tasuda Müüjale järgmistel viisidel:
 • sularahas maksmine tarnimisel Ostja poolt Tellimuses määratud kohas;
 • sularahata makse müüja kontole nr 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (eurodes tehtavate maksete puhul) Fio Banka's (edaspidi "Müüja konto");
 • sularahata makse müüja kontole nr 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (kroonides tehtavate maksete puhul) Fio Banka's (edaspidi "Müüja konto");
 • sularahata makse GoPay maksesüsteemi kaudu.
 1. Koos kauba või teenuse hinnaga tasub Ostja Müüjale ka kauba pakendamise ja tarnimise või teenuse osutamisega seotud kulud kokkulepitud summas. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti märgitud, käsitatakse märgitud hinda nii, et see sisaldab kaupade tarnimise või teenuste osutamisega seotud kulusid ning võimalikke litsentsitasusid.
 2. Sularahas maksmise või sularahas/järelmaksu puhul tuleb hind tasuda tellitud kauba või teenuse ülevõtmisel. Mittesularahalise makse korral tuleb hind tasuda 7 (sõnadega: seitse) päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.
 3. Kui Ostja valib mittesularahalise makse, on ta kohustatud kaupade ja teenuste hinna tasumisel märkima tehingu muutuva sümboli. Sularahata makse puhul on Ostja kohustus tasuda hind täidetud hetkel, mil vastav summa kantakse Müüja kontole.
 4. Müüja võib nõuda hinna täielikku tasumist enne kauba saatmist või teenuse osutamist Ostjale.
 5. Müüja poolt Ostjale antud hinnaalandusi võib kombineerida.
 6. Kui see on äritegevuses tavapärane või kui see on sätestatud üldkohustuslikes õigusaktides, väljastab Müüja Ostjale lepingu alusel tehtud maksete kohta maksudokumendi - arve. Müüja on käibemaksukohustuslane. Müüja väljastab maksudokumendi - arve Ostjale pärast seda, kui Ostja on tasunud Tellimuse hinna ja saadab dokumendi elektroonilisel kujul Ostja e-posti aadressile või lisab selle saadetud Tellimusele.

 

Lepingust taganemine

1. Ostja võtab teadmiseks, et vastavalt seaduse nr 89/2012 Sb., tsiviilseadustiku (edaspidi "tsiviilseadustik") paragrahvile 1837 ei saa ostja tarbijana ostulepingust taganeda:

a) teenuste osutamise eest, kui need osutati tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul enne taganemistähtaja lõppu ja ettevõtja teavitas tarbijat enne lepingu sõlmimist sellest, et tarbija kaotab sellega lepingust taganemisõiguse,
b) selliste kaupade tarnimise või teenuste osutamise eest, mille tegelik väärtus sõltub finantsturu kõikumistest, mida ettevõtja ei saa kontrollida ja mis võivad toimuda taganemistähtaja jooksul,

c) selliste alkohoolsete jookide tarnimise eest, mida saab tarnida alles pärast kolmekümne päeva möödumist ja mille tegelik väärtus sõltub finantsturu kõikumistest, mida ettevõtja ei saa kontrollida,

d) tarbija spetsifikatsioonide kohaselt muudetud või isikupärastatud kaupade tarnimise eest,

e) kiiresti laguneva kauba tarnimiseks, samuti kauba tarnimiseks, mis on pärast tarnimist pöördumatult segunenud teiste kaupadega,

f) tarbija taotlusel tarbija määratud kohas tehtud remondi- või hooldustööde eest; see ei kehti siiski muude kui soovitud hilisemate remonditööde või muude kui soovitud varuosade tarnimise korral,

g) suletud pakendis kauba tarnimise eest, mille tarbija on pärast tarnimist lahti sulgenud ja mis ei sobi hügieenilistel põhjustel tagastamiseks,

h) audio- või videosalvestiste või arvutitarkvara tarnimise eest, kui tarbija on nende originaalpakendi pärast tarnimist lahti sulgenud,

i) ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimiseks,

j) majutuse, transpordi, toitlustamise või vaba aja veetmise eest, kui ettevõtja osutab teenust või kaupu kindlaksmääratud kuupäeval või kellaajal,

k) sõlmitud avalikul enampakkumisel vastavalt avalikke enampakkumisi reguleerivale seadusele või

l) digitaalse sisu tarnimise eest, mis ei ole tarnitud materiaalsel andmekandjal, kui see on tarnitud tarbija eelneval selgesõnalisel nõusolekul enne lepingust taganemise tähtaega ja kui ettevõtja teavitas tarbijat enne lepingu sõlmimist sellest, et tarbija kaotab sellega taganemisõiguse.

2. Kui lepingust taganemine ei ole välistatud artikli V esimese lõigu sätete alusel või ei ole muul põhjusel võimalik, võib ostja taganeda lepingust vastavalt tsiviilseadustiku paragrahvi 1829 ja järgnevate sätete kohaselt 14 (sõnadega: neliteist) päeva jooksul alates päevast, mil ostja või ostja määratud isik võttis tarne vastu. Taganemistähtajast kinnipidamiseks tuleb taganemisavaldus saata enne vastava tähtaja möödumist. Ostja võib saata lepingust taganemisavalduse Müüja aadressile (sealhulgas, kuid mitte ainult, Müüja tegevuskoha aadressile) või Müüja e-posti aadressile office@horsehogandcow.com. Ostja võib kasutada ka lepingust taganemise näidisvormi, mis on osa ÜTK-C-st.

3. Kui ostja taganeb lepingust vastavalt ÜTK-C artikli V teisele lõigule, tühistatakse leping algusest peale. Kaup tuleb Müüjale tagastada 14 (sõnadega: neljateistkümne) päeva jooksul alates sellest, kui Ostja on saatnud Müüjale lepingu tühistamise teate. Kaup tuleb Müüjale tagastada kahjustamata ja mitte kulunud kujul ning võimaluse korral originaalpakendis. Ostja kannab kauba tagastamise kulud, kui kauba laad ei võimalda selle tagastamist tavapärasel viisil. Selliste kaupade tagastamise maksimaalne maksumus on hinnanguliselt 10 000 Tšehhi krooni (sõnadega: kümme tuhat Tšehhi krooni) / 400 eurot (sõnadega: nelisada eurot).

4. Kui Ostja taganeb Lepingust vastavalt ÜTK-C artikli V. teisele lõikele, tagastab Müüja Ostjale saadud raha hiljemalt 14 (sõnadega: neliteist) päeva jooksul pärast Ostja taganemist Lepingust (kauba ostulepingu puhul hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tagastatud kauba kättesaamist või tõendit selle kohta, et Ostja on saatnud kauba Müüjale tagasi, olenevalt sellest, kumb toimub varem). Müüja tagastab summa sularahata ülekandena Ostja poolt määratud kontole (välja arvatud juhul, kui Ostja määrab muu makseviisi, tingimusel, et selline muu makseviis ei too Müüjale kaasa lisakulusid). Tagastatav summa sisaldab kõiki kulusid, mis on seotud tarne tagastamisega Müüjale (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et Ostja valis muu tarneviisi kui Müüja pakutav odavaim standardtarneviis). Müüja võib Ostja poolt makstud summa tagasi maksta ka siis, kui Ostja tagastab kauba.

5. Ostja tunnistab, et kui Ostja poolt tagastatud kaup on kahjustatud, kulunud, osaliselt tarbitud või selle väärtus on muul viisil vähenenud kauba käitlemise tõttu muul viisil, kui on vajalik kauba olemuse ja omadustega, sealhulgas selle funktsionaalsusega tutvumiseks, on Müüjal õigus saada Ostjalt tekkinud kahju hüvitamist. Müüja võib oma kahjunõude ühepoolselt tasaarvestada Ostja nõudega hinna või selle osa tagastamiseks. Juhul, kui taganetakse lepingust teenuste kohta, mille täitmine on juba alanud, kuid mida ei ole veel täielikult osutatud, on Ostja kohustatud tasuma proportsionaalse osa juba osutatud teenuste hinnast ning taganemise korral on Ostjal õigus saada tagasi ainult ülejäänud osa teenuse eest makstud hinnast.

6. Kuni kauba kättesaamiseni Ostja poolt või teenuse osutamiseni võib Müüja igal ajal Lepingust taganeda. Sellisel juhul tagastab Müüja ostuhinna Ostjale viivitamata sularahata ülekandena Ostja poolt määratud kontole.

7. Kui Ostjale antakse koos kauba või teenusega kingitus, sõlmitakse kinkekiri Müüja ja Ostja vahel tingimusel, et kui Ostja taganeb Lepingust, muutub kinkekiri sellise kingituse kohta kehtetuks ja Ostja on kohustatud tagastama antud kingituse Müüjale koos kaubaga. Sellisel juhul jätab Müüja endale õiguse tagastada hind või osa sellest alles pärast kingituse kättesaamist.

8. Lepingu sõlmimisega on Ostja kohustatud tellitud kaubad vastu võtma. Kui Ostja seda kohustust rikub, vastutab ta Müüjale tekitatud kahju eest. Ostja ja Müüja lepivad käesolevaga kokku, et juhul, kui Ostja ei võta saadetud saadetist vastu ja see saadetakse tagasi, maksab Ostja Müüjale kahjutasu ainult ühekordse summa 500,- CZK (sõnadega: viissada Tšehhi krooni) ulatuses. Müüja teatab, et ta ei nõua hüvitist tegeliku kahjusumma eest, mis koosneb tööjõu-, kolimis-, pakkimis-, arve-, saatmis-, posti-, lahtipakkimis-, kreeditarvete väljastamise, virnastamise, saamata jäänud tulu jne. kuludest, vaid ainult kokkulepitud kindlasummalise hüvitise eest. Eespool nimetatud kokkulepitud summa 500,- CZK (sõnadega: viissada Tšehhi krooni) tuleb tasuda 15 (sõnadega: viisteist) kalendripäeva jooksul alates hetkest, mil tellitud saadetis anti üle esimesele vedajale.

 

Transport, kaupade tarnimine ja teenuste osutamine

 1. Kaupade tarnimise ja teenuste osutamise viisi määrab Müüja, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Kui transpordimeetod korraldatakse Ostja soovil, kannab Ostja riski ja kõik selle transpordimeetodiga seotud lisakulud.
 2. Kui Müüja on vastavalt lepingule kohustatud tarnima kauba kohale või osutama kokkulepitud teenuseid Ostja poolt Tellimuses määratud kohas, võtab Ostja tarnitud kauba üle või võimaldab teenuste osutamist sellistes kokkulepitud kohtades. Kui Ostja ei võta kaupa üle, võib Müüja nõuda 100 Tšehhi krooni (sada Tšehhi krooni) suurust ladustamistasu ja tal on õigus lepingust taganeda.
 3. Kui kaup tuleb Ostjast tulenevatel põhjustel tarnida korduvalt või muul viisil, kui on märgitud Tellimuses, tasub Ostja kauba korduva tarnimisega seotud kulud või alternatiivse tarneviisiga seotud kulud.
 4. Ostja on kohustatud kauba ülevõtmisel vedajalt kontrollima kauba pakendi puutumatust ja kui ta avastab puudusi, teavitama sellest viivitamatult vedajat. Kui pakend on kahjustatud, mis viitab loata sisenemisele saadetisele, ei ole Ostja kohustatud saadetist vedajalt üle võtma. Ostja kinnitab saatelehele alla kirjutades, et kaupa sisaldava saadetise pakend ei ole kahjustatud.
 5. Muid poolte õigusi ja kohustusi seoses kauba veoga võivad reguleerida Müüja poolt väljastatud spetsiaalsed tarnetingimused, kui Müüja neid väljastab.
 6. Müüjal on õigus alustada tellitud teenuse osutamist alles pärast seda, kui Müüjale on selle teenuse eest tasutud.

 

Vastutus puuduste eest, garantii

 1. Poolte õigused ja kohustused seoses Müüja vastutusega puuduste eest, sealhulgas Müüja garantiivastutus, on reguleeritud kehtivate üldkohustavate õigusnormidega, eelkõige tsiviilseadustiku asjakohaste sätetega. Müüja annab tarbekaupadele 24 kuu (sõnadega: kakskümmend neli kuud) garantiid ja tellitud teenustele 6 kuu (sõnadega: kuus kuud) garantiid.
 2. Müüja vastutab ostja ees müüdud toote või osutatud teenuse vastavuse eest lepingule, eelkõige selle eest, et toode või teenus ei sisaldaks puudusi. Lepingule vastavus tähendab, et müüdud toode on kvaliteetne ja omab lepingus kokkulepitud omadusi, sobib kasutamiseks ja vastab Müüja, tootja või tema esindaja antud kirjeldusele, vastab õigusnormide nõuetele ning on tarnitud sobivas koguses, mahus või kaalus.
 3. Kui kaup või teenus ei vasta Ostja poolt kättesaamisel Lepingule (edaspidi "Lepingule mittevastavus"), on Ostjal õigus saada uus kaup või puuduliku kauba tarnimine või puuduliku teenuse osutamine ilma puudusteta, puuduste kõrvaldamine kauba parandamise teel, piisav hinnaalandus või lepingust taganemine vastavalt Müüja kaebuste menetluses (edaspidi "kaebuste menetlus") sätestatud tingimustele, millega saab tutvuda siin. Ostja teatab Müüjale puudusest teatamisel või kohe pärast teatamist, millise õiguse ta on valinud kõrvaldamiseks. Ostja ei tohi valitud võimalust ilma Müüja nõusolekuta muuta, välja arvatud juhul, kui Ostja palus puuduse parandamist ja puudus osutub parandamatuks. Kui ostja ei ole õigeaegselt valinud oma õigust, lähtub müüja kehtivate õigusaktide asjakohastest sätetest.
 4. Välja arvatud riknevate või kasutatud kaupade puhul, vastutab Müüja Ostja ees puuduste eest, mis ilmnevad lepingule mittevastavusena pärast kauba kättesaamist garantiiaja jooksul (garantii).
 5. Teenuste lepingu puhul vastutab Müüja Ostja ees puuduste eest, mis ilmnesid lepingule mittevastavusena pärast teenuse osutamist garantiiperioodil (garantii) vastavalt ÜTK-C artikli VII. esimesele lõikele.
 6. Nõuetele mittevastavust põhjustavaks puuduseks ei loeta seda, kui tarnitud kaubal või osutatud teenusel ei ole mingeid omadusi, omadusi või kvaliteeti, mis ületab selgesõnaliselt märgitud taset või ulatust.
 7. Seetõttu ei vastuta Müüja muu hulgas Müüja poolt esitatud andmete koostalitlusvõime eest Ostja või kolmandate isikute riist- või tarkvaraga, mis ei ole konkreetse teenuse juures selgesõnaliselt märgitud. Kui Ostja või kolmanda isiku andmed või andmed lähevad kaduma või kahjustuvad Ostja poolt Müüja esitatud andmete vale, loata või sobimatu menetluse või kasutamise, sealhulgas tagasipööramise tõttu, ei vastuta Müüja selliselt tekkinud kahju või järelkahju eest.
 8. Ostja kasutab kõiki õigusi, mis tulenevad Müüja vastutusest puuduste eest, sealhulgas Müüja garantiikohustust, Müüja kaupluses aadressil Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Pretensioon loetakse esitatuks hetkel, mil Müüja on saanud Ostjalt reklamatsioonitud kauba või teabe osutatud teenuse puuduse kohta.
 9. Muud poolte õigused ja kohustused, mis on seotud Müüja vastutusega puuduste eest, on üksikasjalikult reguleeritud kaebuste menetlemise eeskirjades, mis on kättesaadavad siin.

 

Lepinguosaliste muud õigused ja kohustused

 1. Ostja omandab kauba omandiõiguse ja saab õiguse teenust kasutada pärast kauba või teenuse hinna täielikku tasumist. Kui kohaldatavast õigusest ei tulene teisiti või kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, on Ostjal õigus osutatud ja nõuetekohaselt tasutud teenuse raames mitteeksklusiivne, territoriaalselt piiramatu ja mitteülekantav õigus kasutada osa autoriõigusega kaitstud teose laadi teenust üksnes Ostja sisemisteks (isiklikeks) vajadusteks ning üksnes lepingu eesmärgist tuleneva aja jooksul ja ulatuses. Kui kohaldatavates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, ei ole Ostjal õigust eelkõige teose reprodutseerimiseks, tõlkimiseks, töötlemiseks, muutmiseks või muul viisil muutmiseks, levitamiseks, laenutamiseks, rentimiseks, eksponeerimiseks või avalikustamiseks, samuti õiguste kaitse tehnilistest vahenditest möödahiilimiseks või teose pöördprojekteerimiseks. Teose laenutamiseks, rentimiseks, eksponeerimiseks või avalikustamiseks võib sõlmida spetsiaalse teenuslepingu, et saada luba teose laenutamiseks, rentimiseks, eksponeerimiseks või avalikustamiseks.
 2. Ostja tunnistab, et e-poe veebiliidese tarkvara ja muud osad (sealhulgas pakutavate kaupade fotod või pakutavate teenuste pildid) on kaitstud autoriõigusega. Ostja kohustub mitte teostama tegevusi, mis võiksid võimaldada ostjal või kolmandatel isikutel ilma loata rikkuda või kasutada tarkvara või muid e-poe veebiliidese moodustavaid osi ilma loata.
 3. E-poe veebiliidese kasutamisel ei tohi Ostja kasutada mehhanisme, tarkvara, protsesse või meetodeid, mis võivad negatiivselt mõjutada E-poe veebiliidese toimimist. E-poe veebiliidest võib kasutada ainult ulatuses, mis ei piira Müüja teiste klientide õigusi ja mis vastab selle kasutamise eesmärgile.
 4. Müüja ei ole ostja suhtes seotud ühegi käitumisjuhendiga tsiviilseadustiku § 1826 lõike 1 punkti e tähenduses. Müüja ei osuta pärast kauba müüki või tellitud teenuste osutamist muid teenuseid, välja arvatud teenused, mida Müüja oma veebisaidil üksikute kaupade või teenuste juures selgesõnaliselt nimetab.
 5. Ostja tunnistab, et Müüja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad kolmandate isikute sekkumisest veebilehele või veebilehe eesmärgile mittevastavast kasutamisest.

 

Isikuandmete kaitse

 1. Müüja täidab nõuetekohaselt kõiki oma kohustusi seoses isikuandmete kaitsega. Selguse huvides on Müüja välja andnud spetsiaalse isikuandmete kaitse juhendi, mis võtab asja kokku.

 

Kommertssõnumite ja küpsiste saatmine

          Tühistatud

 

Kohaletoimetamine

 1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, edastatakse kogu vastava lepinguga seotud kirjavahetus teisele poolele kirjalikult, e-posti teel, isiklikult või tähitud kirjana postiteenuse osutaja (saatja enda valitud) vahendusel. Kirjavahetus Ostjale edastatakse Ostja kasutajakontol märgitud e-posti aadressile.

 

Lõppsätted

 1. Kui veebilehe kasutamisega seotud suhe või lepinguga loodud õigussuhe sisaldab rahvusvahelist (välismaist) elementi, siis nõustuvad pooled, et suhet reguleerib Tšehhi õigus. See ei piira tarbija õigusi, mis tulenevad üldkohustuslikest õigusnormidest.
 2. Müüjal on õigus müüa kaupu kauplemisloa alusel ja Müüja tegevuseks ei ole vaja mingit muud luba. Ostja võib pöörduda Müüja poole mis tahes kaebuste osas. Kui Ostja poolt Müüjale esitatud kaebus lükatakse tagasi, lahendatakse vaidlus pädevas kohtus (st kohtus, millel on asjassepuutuv ja territoriaalne pädevus). Kaubanduskontrolli teostab oma pädevuse piires asjaomane kaubanduslitsentside amet. Ostja võib pöörduda ka Tšehhi kaubanduskontrolliasutuse poole.
 3. Müüja poolt pakutavaid, müüdavaid, osutatavaid ja vahendatavaid tooteid ja teenuseid puudutavate tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise (alternatiivse vaidluste lahendamise) asutus on Tšehhi Kaubandusinspektsioon, mille Interneti-aadress on: www.coi.cz.
 4. Kui mõni käesoleva lepingu säte on või muutub kehtetuks või ebaefektiivseks, asendatakse see sättega, mille tähendus on võimalikult lähedane kehtetule või ebaefektiivsele sättele. Ühe sätte kehtetus või ebaefektiivsus ei mõjuta teiste sätete kehtivust. Lepingu või ÜTK-de muudatused ja täiendused tuleb teha kirjalikult.
 5. Müüja arhiveerib lepingu, sealhulgas ÜTK-C, elektroonilisel kujul ja see ei ole kättesaadav, välja arvatud kohaldatavate õigusaktidega sätestatud Müüja kohustuste täitmiseks. Müüja teeb teksti Ostjale taotluse korral kättesaadavaks.
 6. Ostja ja Müüja vaheline lepinguline suhe sõlmitakse lepingupoolte poolt vastava lepingu kohaselt nõuetekohase täitmisega määratud ajaks. Kui sõlmitud lepingud või ÜTK-d ei näe erijuhtudel ette teisiti, ei ole lepingupooltel õigust lepingut enne selle nõuetekohast täitmist üles öelda.
 7. Tarnija kontaktandmed:

kohaletoimetamise aadress: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tšehhi Vabariik.

e-posti aadress: office@horsehogandcow.com

telefon: 

+420 774 420 662

 

 

Käesolevad kliendile müügi üldtingimused jõustuvad 1. oktoobril 2022.

 

 

Lepingust taganemise näidisvorm vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele:

 

Lepingust taganemise teatis

- Adressaat:

e-posti aadress:

- Teatan teile, et ma taganeda lepingust nende kaupade ostmise (*)/teenuste osutamise (*) kohta.

- Tellimuse kuupäev (*)/Tarne kuupäev (*)

- Ostja ees- ja perekonnanimi

- Ostja aadress

- Ostja allkiri (ainult juhul, kui see vorm saadetakse paberkandjal)

- Kuupäev

(*) Kustutage vastavalt vajadusele või täitke andmed.

 

Puudub toode