Generelle vilkår og betingelser for salg til forbrugere

Generelle vilkår og betingelser for handelsselskabet Horsehogandcow s.r.o., med hjemsted i Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjekkiet, identifikationsnummer 176 29 527, registreret under sagsnummer C 374196 i handelsregistret, der føres af byretten i Prag (herefter "Sælger"), for salg af varer og levering af tjenesteydelser til fysiske personer - forbrugere (herefter "Køber") gennem den online-butik, der drives af Sælger på internetadressen www.horsehogandcow.com.

(i det følgende benævnt "GTC-C").

 

I. Indledende bestemmelser

1. I de almindelige forretningsbetingelser-C reguleres de kontraherende parters gensidige rettigheder og forpligtelser, der opstår i forbindelse med eller på grundlag af købsaftalen eller tjenesteydelsesaftalen (herefter "Aftalen"), der er indgået mellem Sælgeren og en fysisk person - forbruger via Sælgerens e-shop. Sælgeren driver e-shoppen på internetadressen www.horsehogandcow.com via webinterface (i det følgende benævnt "webinterface til e-shop").

2. I de almindelige forretningsbetingelser-C reguleres endvidere aftaleparternes rettigheder og forpligtelser ved brug af Sælgers hjemmeside på adressen www.horsehogandcow.com (herefter "Hjemmesiden") og andre relaterede retsforhold.

3. GTC-C gælder ikke i tilfælde, hvor den person, der har til hensigt at købe varer eller efterspørge tjenesteydelser fra Sælgeren, handler som led i sin erhvervsvirksomhed ved bestilling af varerne eller tjenesteydelserne, eller hvis personen er en juridisk person. I sådanne tilfælde er den indgåede kontrakt underlagt de almindelige forretningsbetingelser for forretningsforbindelser med fysiske personer - iværksættere eller juridiske enheder.

4. Der kan i kontrakten aftales bestemmelser, der afviger fra de almindelige forretningsbetingelser-C. Afvigende bestemmelser i Kontrakten har forrang for bestemmelserne i AGB-C.

5. Almindelige forretningsbetingelser-C udgør en integrerende del af kontrakten. Kontrakten og GTC-C er udfærdiget på tjekkisk. Kontrakten vil blive indgået på tjekkisk.

6. Sælgeren kan ændre eller ændre ordlyden af GTC-C. Denne bestemmelse berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i gyldighedsperioden for GTC-C's tidligere ordlyd.

 

II. Brugerkonto

1. Købere, der har registreret sig på hjemmesiden, kan få adgang til deres brugergrænseflade. Køberen kan bestille varer eller tjenesteydelser fra sin brugergrænseflade (i det følgende benævnt "Brugerkonto"). Hvis E-shop Web Interface tillader det, kan køberen også bestille varer eller tjenesteydelser uden registrering direkte fra E-shop Web Interface.

2. Når køberen registrerer sig på webstedet og bestiller varer eller tjenester, er han forpligtet til at angive alle oplysninger korrekt og sandfærdigt. Køberen er forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er angivet i brugerkontoen, ved enhver ændring heraf. De oplysninger, som køberen har angivet på brugerkontoen og ved bestilling af varer eller tjenesteydelser, vil af sælgeren blive betragtet som korrekte.

3. Hvis Køber udfylder data om en juridisk enhed (firmanavn, virksomhedsnummer og skatteregistreringsnummer), vil Sælger betragte Købers handling som foretaget på vegne af denne juridiske enhed og vil behandle den juridiske enheds ordre i overensstemmelse med artikel I., stk. 3, i denne aftale.

4. Adgang til brugerkontoen er sikret ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode. Køber er forpligtet til at opretholde fortrolighed med hensyn til de data, der er nødvendige for at få adgang til sin Brugerkonto, og bemærker, at Sælger ikke er ansvarlig for, at Køber ikke overtræder denne forpligtelse.

5. Køber er ikke berettiget til at tillade, at tredjeparter anvender brugerkontoen.

6. Sælgeren kan opsige Brugerkontoen, især hvis Køber ikke har brugt sin Brugerkonto i mere end 1 (i ord: et) år, eller hvis Køber misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede Kontrakt (herunder GTC-C).

7. Køber erkender, at Brugerkontoen muligvis ikke er tilgængelig kontinuerligt, især på grund af den nødvendige vedligeholdelse af Sælgers hardware- og softwareudstyr eller den nødvendige vedligeholdelse af tredjeparts hardware og software.

 

III. Indgåelse af kontrakten

1. E-shop Web Interface indeholder en liste over varer og tjenesteydelser, der tilbydes af Sælgeren, herunder deres priser. Priserne på varer og tjenesteydelser er angivet inklusive moms. De omfatter også alle relaterede gebyrer og, hvis det er relevant, eventuelle licensafgifter og royalties. Udbuddet af varer og tjenesteydelser samt priserne på de udbudte varer og tjenesteydelser er gyldige i hele den periode, for hvilken de vises i E-shop Web Interface. Denne bestemmelse begrænser ikke sælgerens mulighed for at indgå kontrakter på individuelt aftalte betingelser.

2. Alle tilbud om salg af varer og levering af tjenesteydelser, der er afgivet i E-shop Web Interface, er uforpligtende, og Sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en kontrakt om salg af varerne eller levering af tjenesteydelserne.

3. I E-shop Web Interface angives også omkostningerne til emballage og levering af varerne og tjenesterne. Oplysninger om omkostningerne i forbindelse med emballering og levering af varerne og tjenesterne, der vises i E-shop Web Interface, gælder kun for varer og tjenester, der leveres inden for Tjekkiets område.

4. For at bestille varerne eller tjenesteydelserne udfylder Køber bestillingsformularen i E-shop Web Interface. Navnlig skal følgende oplysninger indtastes i formularen:

varer og tjenester, der er bestilt (køberen skal "lægge" de bestilte varer eller tjenester i online indkøbskurven i E-shop Web Interface);
betalingsmåde for prisen på varer og tjenesteydelser, den ønskede leveringsmåde for de bestilte varer og tjenesteydelser, og
oplysninger om omkostninger i forbindelse med levering af de bestilte varer og tjenesteydelser.

(i det følgende samlet benævnt "bestillingen").

5. Inden ordren sendes til sælgeren, har køberen mulighed for at kontrollere og om nødvendigt ændre de data, som han eller hun har indtastet i ordren; dette giver køberen mulighed for at identificere og rette fejl, der er begået ved udfyldelsen af ordren. Køberen sender derefter ordren til sælgeren ved at klikke på knappen "Send". Sælgeren vil betragte de oplysninger, der er angivet i ordren, som korrekte. Efter at have modtaget Ordren bekræfter Sælgeren straks modtagelsen af Ordren ved at sende en bekræftelsesmail til Køberens e-mailadresse, som er angivet i Brugergrænsefladen eller i Ordren (i det følgende benævnt "Købers e-mailadresse").

6. Sælgeren er altid berettiget til, afhængigt af Ordrens art (mængden af varer, omfanget af tjenester, pris, forventede leveringsomkostninger), at bede Køberen om yderligere at bekræfte Ordren (f.eks. skriftligt eller telefonisk).

7. Kontraktforholdet mellem Sælger og Køber opstår ved levering af ordrebekræftelsen (accept), som Sælger har sendt til Køber via e-mail til Købers e-mailadresse.

8. Køber anerkender, at Sælger ikke er forpligtet til at indgå en Kontrakt, især ikke med personer, der tidligere væsentligt har misligholdt deres forpligtelser over for Sælger.

9. Køber er indforstået med brugen af fjernkommunikationsudstyr til indgåelse af Kontrakten. De omkostninger, som køberen pådrager sig ved brug af fjernkommunikationsudstyr i forbindelse med indgåelsen af kontrakten (omkostninger til internetforbindelse, omkostninger til telefonsamtaler), afholdes af køberen.

10. Medmindre andet er angivet for den pågældende tjenesteydelse, kan sælgeren begynde at levere den bestilte tjenesteydelse, selv før udløbet af fristen for at fortryde kontrakten.

 

IV. Pris for varer og tjenesteydelser, betalingsbetingelser

1. Prisen for varer og tjenesteydelser og eventuelle omkostninger i forbindelse med levering af varer eller levering af tjenesteydelser i henhold til Kontrakten kan af Køber betales af Sælger på følgende måder:

kontant betaling ved levering på det sted, som køberen har angivet i ordren;
kontant betaling til sælgerens konto nr. 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (for betalinger i EUR) hos Fio Banka (i det følgende benævnt "sælgerens konto");
kontant betaling til sælgerens konto nr. 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (for betalinger i CZK) hos Fio Banka (i det følgende benævnt "sælgerens konto");
kontantfri betaling via GoPay-betalingssystemet.

2. Sammen med prisen for varer eller tjenesteydelser skal Køber også betale Sælger de omkostninger, der er forbundet med emballering og levering af varer eller levering af tjenesteydelser til det aftalte beløb. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal den angivne pris forstås som værende inklusive de omkostninger, der er forbundet med levering af varerne eller levering af tjenesteydelser, og inklusive eventuelle licensgebyrer.

3. I tilfælde af kontant betaling eller kontant/afhentning ved levering skal prisen betales ved overtagelsen af de bestilte varer eller tjenesteydelser. I tilfælde af kontant betaling uden kontant betaling forfalder prisen inden for 7 (med ord: syv) dage fra kontraktens indgåelse.

4. Hvis køberen vælger en kontantløs betaling, er han eller hun forpligtet til at angive transaktionens variable symbol ved betaling af prisen for varer og tjenesteydelser. I tilfælde af en kontantløs betaling er købers forpligtelse til at betale prisen opfyldt på det tidspunkt, hvor det pågældende beløb krediteres sælgers konto.

5. Sælgeren kan kræve fuld betaling af prisen, før han sender varerne eller leverer tjenesteydelsen til køberen.

6. Eventuelle rabatter på prisen, som Sælger giver Køber, kan kombineres.

7. Hvis det er sædvanligt i forretningspraksis, eller hvis det er fastsat i almindeligt bindende retsregler, udsteder Sælger et skattedokument - faktura til Køber for betalinger, der foretages i henhold til Kontrakten. Sælgeren er momspligtig. Sælgeren udsteder skattedokumentet - fakturaen til Køber, efter at Køber har betalt prisen for Ordren, og sender dokumentet i elektronisk form til Købers e-mailadresse eller vedlægger det sammen med den afsendte Ordre.

 

V. Ophævelse af kontrakten

1. Køber anerkender, at i henhold til § 1837 i lov nr. 89/2012 Sb., civillovbog, som ændret (herefter "civillovbogen"), kan Køber som forbruger ikke fortryde en købsaftale:

a) for levering af tjenesteydelser, hvis de er udført med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen, og iværksætteren har informeret forbrugeren inden indgåelsen af aftalen om, at forbrugeren dermed ville miste sin fortrydelsesret fra aftalen,
b) for levering af varer eller en tjenesteydelse, hvis faktiske værdi er afhængig af udsving på finansmarkedet, som iværksætteren ikke kan kontrollere, og som kan forekomme i løbet af fortrydelsesfristen,

c) for levering af alkoholholdige drikkevarer, som først kan leveres efter tredive dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på finansmarkedet, som iværksætteren ikke kan kontrollere,

d) for levering af varer, der er ændret efter forbrugerens specifikationer eller personliggjort,

e) for levering af varer, der er udsat for hurtig forfald, samt varer, der efter leveringen er blevet blandet uigenkaldeligt med andre varer,

f) for reparations- eller vedligeholdelsesarbejde, der udføres på forbrugerens anmodning på et sted, som forbrugeren har udpeget; dette gælder dog ikke i tilfælde af efterfølgende andre reparationer end de ønskede eller levering af andre reservedele end de ønskede,

g) for levering af varer i forseglet emballage, som forbrugeren har åbnet forseglingen efter leveringen, og som af hygiejniske årsager ikke er egnet til returnering,

h) for levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware, hvis forbrugeren har fjernet forseglingen af deres originalemballage efter leveringen,

i) levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner,

j) for indkvartering, transport, catering eller fritidsaktiviteter, hvis iværksætteren leverer tjenesteydelsen eller varen på en bestemt dato eller et bestemt tidspunkt,

k) der er indgået på en offentlig auktion i overensstemmelse med loven om offentlige auktioner, eller

l) for levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis det blev leveret med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke, som forbrugeren har givet inden fristen for at fortryde aftalen, og hvis iværksætteren inden aftalens indgåelse har informeret forbrugeren om, at forbrugeren dermed vil miste sin fortrydelsesret.

2. Hvis fortrydelse af aftalen ikke er udelukket i henhold til bestemmelserne i artikel V., stk. 1, eller ikke er mulig af andre årsager, kan køberen fortryde aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1829 ff. i den civile lovbog inden for 14 (med ord: fjorten) dage fra den dag, hvor køberen eller en af køberen udpeget person har accepteret leveringen. For at overholde fortrydelsesfristen skal meddelelsen om fortrydelse sendes inden udløbet af den pågældende frist. Køberen kan sende meddelelsen om fortrydelse af kontrakten til sælgers adresse (herunder, men ikke begrænset til, adressen på sælgers forretningssted) eller til sælgers e-mailadresse office@horsehogandcow.com. Køber kan også anvende den standardformular til tilbagekaldelse af kontrakten, som er en del af GTC-C.

3. Hvis køberen trækker sig tilbage fra kontrakten i overensstemmelse med artikel V., stk. 2, i GTC-C, vil kontrakten blive annulleret fra begyndelsen. Varerne skal returneres til sælgeren senest 14 (med ord: fjorten) dage efter, at køberen har sendt sælgeren meddelelse om fortrydelse af kontrakten. Varerne skal returneres til Sælgeren i ubeskadiget og ubrugt stand og om muligt i deres originale emballage. Køber bærer omkostningerne ved returnering af varerne, hvis varernes art ikke gør det muligt at returnere dem på sædvanlig vis. De maksimale omkostninger ved returnering af sådanne varer anslås til CZK 10.000 (med andre ord: ti tusinde tjekkiske kroner) / EUR 400 (med andre ord: fire hundrede euro).

4. Hvis Køberen trækker sig tilbage fra Kontrakten i overensstemmelse med artikel V., andet afsnit, i GTC-C, skal Sælgeren tilbagebetale de modtagne midler til Køberen senest 14 (i ord: fjorten) dage efter, at Køberen har trukket sig tilbage fra Kontrakten (i tilfælde af en Kontrakt om køb af varer senest 14 dage efter modtagelse af de returnerede varer eller bevis for, at Køberen har sendt varerne tilbage til Sælgeren, alt efter hvad der sker først). Sælgeren skal tilbagebetale beløbet som en kontant overførsel til den konto, som køberen har angivet (medmindre køberen angiver en anden betalingsmetode, forudsat at en sådan anden metode ikke medfører yderligere omkostninger for sælgeren). Det tilbagebetalte beløb skal omfatte eventuelle omkostninger i forbindelse med returnering af leveringen til sælgeren (undtagen yderligere omkostninger, der opstår som følge af, at køberen vælger en anden leveringsmetode end den billigste standardleveringsmetode, som sælgeren tilbyder). Sælgeren kan også tilbagebetale det beløb, som køberen har betalt, når køberen returnerer varerne.

5. Køberen anerkender, at hvis de varer, som køberen returnerer, er beskadiget, slidt, delvist opbrugt eller hvis deres værdi på anden måde er blevet forringet som følge af, at varerne er blevet håndteret på en anden måde, end det er nødvendigt for at gøre sig bekendt med varernes art og egenskaber, herunder deres funktionalitet, vil sælgeren være berettiget til erstatning for den opståede skade fra køberen. Sælgeren kan ensidigt modregne sit erstatningskrav i køberens krav på tilbagebetaling af prisen eller en del af denne. I tilfælde af fortrydelse af en aftale om tjenesteydelser, hvis udførelse allerede er påbegyndt, men endnu ikke er blevet leveret fuldt ud, er køberen forpligtet til at betale en forholdsmæssig del af prisen for allerede leverede tjenesteydelser, og i tilfælde af fortrydelse har køberen kun ret til tilbagebetaling af den resterende del af den pris, han eller hun har betalt for tjenesteydelsen.

6. Indtil køberen har modtaget varerne eller fået leveret en tjenesteydelse, kan sælgeren til enhver tid træde tilbage fra kontrakten. I så fald tilbagebetaler sælgeren købesummen til køberen uden unødig forsinkelse ved en kontant overførsel til den konto, som køberen har angivet.

7. Hvis der gives en gave til køberen sammen med varen eller en tjenesteydelse, indgås gaveaftalen mellem sælger og køber med det forbehold, at hvis køberen trækker sig tilbage fra kontrakten, vil gaveaftalen vedrørende denne gave være uden virkning, og køberen vil være forpligtet til at returnere den givne gave til sælger sammen med varen. I dette tilfælde forbeholder sælgeren sig ret til kun at tilbagebetale hele eller en del af prisen efter at have modtaget den leverede gave.

8. Ved indgåelse af kontrakten er køberen forpligtet til at acceptere de bestilte varer. Hvis køberen misligholder denne forpligtelse, er han ansvarlig for den skade, som sælgeren har lidt. Køber og Sælger er enige om, at i tilfælde af at Køber ikke tager imod den tilsendte forsendelse, og at den returneres, skal Køber kun betale Sælger en erstatning for skader på et fast beløb på 500,- CZK (i ord: fem hundrede tjekkiske kroner). Sælgeren erklærer, at han ikke vil kræve erstatning for det faktiske erstatningsbeløb bestående af omkostninger til arbejdskraft, flytning, pakning, fakturering, forsendelse, porto, udpakning, udstedelse af kreditnota, stabling, tabt fortjeneste osv. men kun den aftalte faste erstatning. Ovennævnte aftalte beløb på 500,- CZK (med andre ord: fem hundrede tjekkiske kroner) skal betales inden for 15 (med andre ord: femten) kalenderdage fra det tidspunkt, hvor den bestilte forsendelse blev overdraget til den første transportør.

 

VI. Transport, levering af varer og levering af tjenesteydelser

1. Metoden for levering af varer og levering af tjenesteydelser bestemmes af sælgeren, medmindre andet er fastsat i kontrakten. Hvis transportmetoden arrangeres på købers anmodning, bærer køberen risikoen og eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med denne transportmetode.

2. Hvis Sælger i henhold til Kontrakten er forpligtet til at levere varerne til et sted eller levere aftalte tjenesteydelser på et sted, som er bestemt af Køber i Ordren, skal Køber overtage de leverede varer eller tillade levering af tjenesteydelserne på sådanne aftalte steder. Hvis køberen ikke overtager varerne ved levering, kan sælgeren opkræve et opbevaringsgebyr på 100 CZK (i ord: hundrede tjekkiske kroner) og er også berettiget til at hæve kontrakten.

3. Hvis varerne af årsager fra købers side skal leveres gentagne gange eller på en anden måde end angivet i ordren, skal køberen betale de omkostninger, der er forbundet med den gentagne levering af varerne eller omkostninger forbundet med den alternative leveringsmetode.

4. Ved overtagelse af varerne fra transportøren er Køber forpligtet til at kontrollere varernes emballagens integritet og, hvis Køber finder mangler, straks informere transportøren herom. I tilfælde af skader på emballagen, der indikerer uautoriseret adgang til forsendelsen, er køberen ikke forpligtet til at overtage forsendelsen fra transportøren. Ved at underskrive følgesedlen bekræfter køberen, at emballagen til forsendelsen med varerne ikke er blevet beskadiget.

5. Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med transport af varer kan være reguleret i sælgers særlige leveringsbetingelser, hvis disse er udstedt af sælger.

6. Sælgeren er først berettiget til at begynde at levere den bestilte tjenesteydelse, når sælgeren har fået betalt prisen for denne tjenesteydelse.

 

VII. Ansvar for mangler, garanti

1. Parternes rettigheder og forpligtelser med hensyn til sælgers ansvar for mangler, herunder sælgers garantiansvar, er reguleret af gældende, generelt bindende retsregler, navnlig af de relevante bestemmelser i den borgerlige lovbog. Sælgeren yder 24 måneders (i ord: fireogtyve måneder) garanti på forbrugsvarer og 6 måneders (i ord: seks måneder) garanti på bestilte tjenesteydelser.

2. Sælgeren er over for køberen ansvarlig for, at det solgte produkt eller den leverede tjenesteydelse er i overensstemmelse med kontrakten, navnlig at produktet eller tjenesteydelsen er fri for fejl og mangler. Overensstemmelse med kontrakten betyder, at det solgte produkt er af den kvalitet og har de egenskaber, der er aftalt i kontrakten, at det er egnet til formålet og svarer til den beskrivelse, der er givet af sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, at det opfylder kravene i lovbestemmelser og leveres i passende mængde, omfang eller vægt.

3. Hvis varerne eller tjenesteydelserne ikke er i overensstemmelse med Kontrakten ved Købers modtagelse (i det følgende benævnt "manglende overensstemmelse med Kontrakten"), har Køber ret til levering af nye varer eller levering af de manglende varer eller ny levering af tjenesteydelsen uden mangler, fjernelse af mangler ved reparation af varerne, et passende nedslag i prisen eller til at hæve Kontrakten i overensstemmelse med betingelserne i Sælgers reklamationsprocedure (i det følgende benævnt "Reklamationsprocedure"), som kan ses her. Ved meddelelse af manglen til Sælgeren eller umiddelbart efter meddelelsen meddeler Køber Sælgeren, hvilken rettighed han eller hun har valgt som afhjælpning. Køberen kan ikke ændre den valgte mulighed uden Sælgers samtykke, undtagen i tilfælde, hvor Køber har anmodet om afhjælpning af en mangel, og manglen viser sig at være uoprettelig. Hvis køberen ikke vælger sin rettighed i tide, vil sælgeren gå videre i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den gældende lovgivning.

4. Med undtagelse af letfordærvelige eller brugte varer er Sælger ansvarlig over for Køber for mangler, der opstår som Manglende overensstemmelse med Kontrakten efter modtagelse af varen i garantiperioden (garantien).

5. I tilfælde af kontrakter om tjenesteydelser er sælgeren ansvarlig over for køberen for mangler, der opstår som manglende overensstemmelse med kontrakten efter levering af tjenesteydelsen i garantiperioden (garantien) i henhold til artikel VII, stk. 1, i GTC-C.

6. Det betragtes ikke som en mangel, der medfører manglende overensstemmelse, hvis de leverede varer eller den leverede tjenesteydelse ikke har nogen egenskaber eller egenskaber eller ikke er af en kvalitet, der ligger ud over det niveau eller omfang, der udtrykkeligt er angivet.

7. Sælgeren er derfor bl.a. ikke ansvarlig for interoperabilitet af data leveret af sælgeren med købers eller tredjemands hardware eller software, som ikke udtrykkeligt er angivet ved den pågældende ydelse. Hvis købers eller tredjemands optegnelser eller data går tabt eller beskadiges som følge af købers forkerte, uautoriserede eller uhensigtsmæssige fremgangsmåde eller brug af data leveret af sælgeren, herunder reverse engineering, er sælgeren ikke ansvarlig for de deraf opståede skader eller følgeskader.

8. Køber udøver alle rettigheder, der følger af sælgers ansvar for mangler, herunder sælgers garantiansvar, i sælgers butik på adressen Žižkova 708, 261 01 Příbram II. Et krav anses for at være fremsat på det tidspunkt, hvor sælgeren har modtaget de reklamerede varer eller oplysninger om en defekt ved en leveret ydelse fra køberen.

9. Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Sælgers ansvar for mangler er detaljeret reguleret i reglerne for reklamationsproceduren, som er tilgængelige her.

 

VIII.  Parternes øvrige rettigheder og forpligtelser

1. Køberen erhverver ejendomsretten til varen og får ret til at benytte en tjenesteydelse efter fuld betaling af prisen for varen eller tjenesteydelsen. Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning eller i kontrakten, har køberen inden for den leverede og behørigt betalte tjenesteydelse ret til en ikke-eksklusiv, territorialt ubegrænset og ikke-overdragelig ret til at bruge en del af tjenesteydelsen, der har karakter af et ophavsretligt beskyttet værk, udelukkende til købers interne (personlige) behov og udelukkende i den periode og i det omfang, der følger af formålet med kontrakten.  Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning, har køberen navnlig ikke ret til at reproducere værket, oversætte det, bearbejde, ændre eller ændre det på anden måde, distribuere, udlåne, udleje, udstykke det eller offentliggøre det, ligesom han ikke har ret til at omgå tekniske midler til beskyttelse af rettigheder eller foretage reverse engineering af værket. Der kan indgås en særlig tjenesteydelseskontrakt for at opnå tilladelse til at udlåne, udleje, udstille eller offentliggøre værket.

2. Køberen anerkender, at softwaren og andre dele, der udgør e-shoppens webgrænseflade (herunder fotografier af tilbudte varer eller billeder af leverede tjenesteydelser) er beskyttet af ophavsretten. Køberen forpligter sig til ikke at udføre aktiviteter, der kan gøre det muligt for køberen eller tredjemand at krænke uden tilladelse eller bruge softwaren eller andre dele, der udgør E-shop Web Interface, uden tilladelse.

3. Ved brug af E-shop Web Interface må Køber ikke anvende mekanismer, software, processer eller metoder, der kan påvirke driften af E-shop Web Interface negativt. E-shop Web Interface må kun anvendes i et omfang, som ikke begrænser rettighederne for andre af Sælgers kunder, og som er i overensstemmelse med formålet med brugen.

4. I forhold til Køber er Sælger ikke bundet af nogen adfærdskodeks i henhold til § 1826, stk. 1, litra e), i den borgerlige lovbog. Sælgeren leverer ikke andre tjenester efter salget af varerne eller levering af de bestilte tjenester, bortset fra de tjenester, som Sælgeren udtrykkeligt angiver på sin hjemmeside ved de enkelte varer eller tjenester.

5. Køberen anerkender, at Sælgeren ikke er ansvarlig for fejl som følge af tredjemands indblanding i Hjemmesiden eller for brug af Hjemmesiden i strid med dens formål.

 

IX. Beskyttelse af personlige data

1. Sælgeren opfylder behørigt alle sine forpligtelser i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger. For at skabe klarhed har Sælgeren udstedt en særlig vejledning om beskyttelse af personoplysninger, som opsummerer sagen.

 

X. Afsendelse af kommercielle meddelelser og cookies

Annulleret

 

XI. Levering

1.  Medmindre andet er aftalt, skal al korrespondance vedrørende den pågældende kontrakt afleveres til den anden part skriftligt, pr. e-mail, personligt eller pr. anbefalet brev ved hjælp af en postoperatør (efter afsenderens eget valg). Korrespondance til køberen afleveres til den e-mail-adresse, der er angivet på købers brugerkonto.

 

XII. Afsluttende bestemmelser

1. Hvis et forhold, der opstår i forbindelse med brugen af webstedet eller et retsforhold, der er etableret ved kontrakten, indeholder et internationalt (udenlandsk) element, er parterne enige om, at forholdet er underlagt tjekkisk lovgivning. Dette berører ikke forbrugerens rettigheder i henhold til generelt bindende retsregler.

2. Sælgeren har ret til at sælge varer i henhold til handelstilladelsen, og Sælgerens aktiviteter er ikke underlagt nogen anden tilladelse. Køberen kan henvende sig til sælgeren med hensyn til eventuelle klager. Hvis Købers klage til Sælger afvises, vil tvisten blive afgjort ved en kompetent domstol (dvs. en domstol med saglig og territorial kompetence). Handelsinspektion udføres inden for rammerne af dens beføjelser af det relevante handelslicenskontor. Køber kan også henvende sig til den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed.

3. Organet for udenretslig bilæggelse (alternativ tvistbilæggelse) af forbrugertvister vedrørende de produkter og tjenesteydelser, som sælgeren tilbyder, sælger, leverer og formidler, er den tjekkiske handelsinspektion, hvis internetadresse er: www.coi.cz.

4. Hvis en bestemmelse i denne aftale er eller bliver ugyldig eller uvirksom, erstattes den af en bestemmelse, hvis betydning ligger så tæt som muligt på den ugyldige eller uvirksomme bestemmelse. Ugyldigheden eller uvirksomheden af en bestemmelse påvirker ikke gyldigheden af andre bestemmelser. Ændringer og tillæg til kontrakten eller til disse betingelser skal ske skriftligt.

5. Kontrakten, herunder GTC-C, arkiveres af Sælger i elektronisk form og er ikke tilgængelig, undtagen til opfyldelse af Sælgers forpligtelser i henhold til gældende lovgivning. Sælgeren stiller teksten til rådighed for køberen på anmodning.

6. Kontraktforholdet mellem Køber og Sælger indgås for den periode, der er bestemt af de kontraherende parters behørige opfyldelse af den pågældende Kontrakt. Medmindre andet er fastsat i de indgåede Kontrakter eller i de almindelige forretningsbetingelser-C i særlige tilfælde, er de kontraherende parter ikke berettiget til at ophæve Kontrakten før dens korrekte opfyldelse.

7. Leverandørens kontaktoplysninger:

leveringsadresse: Horsehogandcow s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Tjekkiet

e-mail-adresse: office@horsehogandcow.com

telefon: 

+420 774 420 662

 

 

Disse generelle vilkår og betingelser for salg til kunder træder i kraft den 1. oktober 2022.

 

 

Eksempel på formular til fortrydelse af aftalen i overensstemmelse med gældende retsregler:

 

Meddelelse om tilbagekaldelse af kontrakten

- Adressat:

e-mailadresse:

- Jeg vil gerne informere Dem om, at jeg træder tilbage fra aftalen om køb af disse varer (*)/om levering af disse tjenesteydelser (*)

- Bestillingsdato (*)/Leveringsdato (*)

- Købers navn og efternavn

- Købers adresse

- Købers underskrift (kun hvis denne formular sendes som et papirdokument)

- Dato

(*) Slet det relevante eller udfyld data.

Ingen vare