Ogólne warunki handlowe dla konsumentów

firmy Hot House Cucumber s.r.o. z siedzibą Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republika Czeska, nr ident. IČ: 176 29 527, zapisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przy Sądzie Miejskim w Pradze pod sygn. akt C 374196 (zw. dalej „Sprzedającym”) do sprzedaży towaru i świadczenia usług za pośrednictwem sklepu on-line umieszczonego pod adresem internetowym www.horsehogandcow.comprzez osoby fizyczne – konsumentów (zw. dalej „Kupującymi”) (zw. dalej „WHP”)

I Postanowienia wstępne

1. Niniejsze WHK regulują wzajemna prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku z Umową kupna-sprzedaży lub Umową o świadczeniu usług (zw. dalej „Umową”), bądź na jej podstawie, zawieraną pomiędzy Sprzedającym i osobą fizyczną – konsumentem za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy Sprzedającego jest prowadzony pod adresem internetowym www.horsehogandcow.com, za pośrednictwem interfejsu internetowego (zw. dalej „Interfejsem sklepu internetowego”).

2. WHK regulują również prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej Sprzedającego umieszczonej pod adresem www.horsehogandcow.com (zw. dalej „Stroną internetową”) i inne powiązane stosunki prawne. 

3. WHK nie odnoszą się do przypadków, gdy osoba, która zamierza kupić towar lub złożyć zapytanie dotyczące usług Sprzedającego, podczas zamawiania towaru lub usług działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub jeśli jest to osoba prawna. W takim przypadku zawarta Umowa podlega Ogólnym warunkom handlowym dla kontaktów handlowych z osobami fizycznymi – przedsiębiorcami lub osobami prawnymi, warunki te można znaleźć tutaj.

4. Postanowienia odbiegające od WHK można uzgodnić w Umowie. Odmienne uzgodnienia w Umowie mają pierwszeństwo przed przepisami WHK.

5. Przepisy WHK są integralnym elementem Umowy. Umowa i WHK zostały sporządzone w języku czeskim. Umowę można zawrzeć w języku czeskim.

6. Treść WHK Sprzedający może zmieniać i uzupełniać. Przepis ten nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przez czas obowiązywania poprzedniej wersji WHK.


II Konto użytkownika

1. Po rejestracji Kupującego przeprowadzonej na stronie internetowej, Kupujący może się logować do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika, Kupujący może dokonywać zamówień towaru (zw. dalej „Kontem użytkownika). Jeśli umożliwia to interfejs sklepu internetowego, Kupujący może zamawiać towar także bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.

2. Przy rejestracji na Stronie internetowej i przy zamawianiu towaru lub usług, Kupujący ma obowiązek podawać wyłącznie prawidłowe i prawdziwe dane. Dane podane na Koncie użytkownika Kupujący ma obowiązek przy każdej ich zmianie aktualizować. Dane podane przez Kupującego na Koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru Sprzedający uważa za prawidłowe. 

3. Jeśli Kupujący wypełni dane osoby prawnej (firma, REGON i NIP), Sprzedający działanie Kupującego uważa za postępowanie realizowane w imieniu danej osoby prawnej i z zamówieniem tej osoby prawnej będzie postępować stosownie do ustępu trzeciego art. I WHK.

4. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony loginem i hasłem. Kupujący ma obowiązek zachować poufność odnośnie do informacji niezbędnych dla dostępu do jego Konta użytkownika, przyjmuje przy tym do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie takiego obowiązku ze strony Kupującego.

5. Kupujący nie ma prawa udostępniać Konta użytkownika celem korzystania z niego przez osoby trzecie.

6. Sprzedawca może usunąć Konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku gdy Kupujący nie używa swojego Konta użytkownika ponad 1 (słownie: jeden) rok czy w przypadku gdy Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy (łącznie z WHK).

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza w przypadku koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego i programowego Sprzedającego, ewent. koniecznej konserwacji wyposażenia sprzętowego oraz programowego osób trzecich.


III Zawarcie Umowy

1. Interfejs internetowy sklepu zawiera wykaz towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, łącznie z cenami za poszczególne oferowane towary i usługi. Ceny za oferowany towar i usługi podano z uwzględnieniem podatku VAT i wszystkich powiązanych opłat, zawierają one też wszelkie opłaty licencyjne i ewentualne wynagrodzenie licencyjne. Oferta towaru i usług, jak również ceny tego towaru i usług obowiązują przez czas, gdy są wyświetlane w Interfejsie internetowym sklepu. Niniejszy przepis nie ogranicza możliwości Sprzedającego do zawarcia Umowy warunkach uzgodnionych indywidualnie.

2. Wszystkie oferty sprzedaży towaru i świadczenia usług umieszczone w Interfejsie internetowym sklepu są niewiążące i Sprzedający nie ma obowiązku zawierania Umowy odnośnie do tego towaru czy usług.

3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz dostawą towaru i wykonaniem usług. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru i wykonaniem usług podane w Interfejsie internetowym sklepu dotyczą tylko przypadków, gdy towar jest doręczany i usługi są wykonywane na terytorium Republiki Czeskiej.

4. W celu zamówienia towaru i usług Kupujący wypełnia formularz zamówienia w Interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje o:

  • zamawianym towarze i usługach (zamawiany towar lub usługi Kupujący „wkłada” do elektronicznego koszyka Interfejsu sklepu internetowego);
  • sposobie zapłaty za towar i usługi, dane o wymaganym sposobie doręczenia zamawianego towaru i wykonywaniu usług; i
  • informacje o kosztach związanych z dostawą towaru i wykonaniem usług

(zw. dalej wspólnie „Zamówieniem”).

5. Przed wysłaniem Zamówienia Sprzedającemu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i poprawienia danych, które umieścił w zamówieniu, przy uwzględnieniu możliwości sprawdzenia przez Kupującego i skorygowania błędów powstałych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący wysyła Sprzedającemu zamówienie klikając w przycisk „Wyślij”. Dane podane w Zamówieniu są traktowane przez Sprzedającego jako prawidłowe. Sprzedający bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia potwierdza Kupującemu fakt otrzymania Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w Interfejsie użytkownika lub w Zamówieniu (zw. dalej "Adresem elektronicznym Kupującego).

6. Sprzedający ma zawsze prawo, by zależnie od charakteru Zamówienia (ilości towaru i usług, wysokości ceny, zakładanych kosztów dostawy) poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (na przykład w formie pisemnej lub telefonicznie).

7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym i Kupującym powstaje z chwilą doręczenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez Sprzedającego Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w znaczący sposób naruszyły swoje obowiązki wobec Sprzedającego.

9. Kupujący zgadza się na wykorzystanie przy zawieraniu Umowy środków komunikacji zdalnej. Koszty powstałe po stronie Kupującego przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem Umowy (koszty na połączenie internetowe, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa samodzielnie Kupujący.

10. Jeśli przy konkretnej usłudze nie podano inaczej, Sprzedający ma prawo rozpocząć świadczenie zamówionej usługi także przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

IV Cena towaru i usług oraz warunki płatności

1. Ceny towaru i usług oraz ewentualne koszty związane z dostawą towaru i realizacją usług zgodnie z Umową, Kupujący może opłacić Sprzedającemu w następujący sposób:

  • w gotówce za pobraniem w miejscu określonym przez Kupującego w zamówieniu;
  • przelewem na rachunek Sprzedającego nr 2102352786/2010, IBAN: CZ1020100000002102352786, SWIFT: FIOBCZPPXXX (w przypadku płatności w EUR) prowadzony w banku Fio Banka (zw. dalej „kontem Sprzedającego”);
  • przelewem na rachunek Sprzedającego nr 2302352780/2010, IBAN: CZ6620100000002302352780, SWIFT: FIOBCZPPXXX (w przypadku płatności w CZK) prowadzony w banku Fio Banka (zw. dalej „kontem Sprzedającego”).

2. Wraz z kwotą ceny, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu także koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru lub realizacją usług – w umówionej wysokości. Jeśli nie podano inaczej, przez cenę rozumie się także koszty związane z dostawą towaru lub realizacją usług łącznie z ewentualnym wynagrodzeniem licencyjnym.

3. W przypadku płatności w gotówce oraz w przypadku płatności za pobraniem, cena jest płatna przy odbiorze towaru lub usług. W przypadku płatności bezgotówkowej, cena jest płatna do 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.

4. W przypadku płatności bezgotówkowej, Kupujący ma obowiązek zapłacenia ceny towaru i usług wraz z podaniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, obowiązek opłacenia ceny zostaje spełniony przez Kupującego z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedającego.

5. Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty całej ceny jeszcze przed wysłaniem towaru lub realizacją usług na rzecz Kupującego.

6. Ewentualnych rabatów cenowych zaoferowanych przez Sprzedającego Kupującemu nie można ze sobą łączyć.

7. Jeśli jest to typowe dla praktyki handlowej lub jeśli określają to ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający w odniesieniu do płatności wykonanych na podstawie Umowy wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Sprzedający jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy – fakturę Sprzedający wystawi Kupującemu po zapłacie ceny i wyśle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego lub załączy ją jako element wysyłanego zamówienia.

V Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości że zgodnie z przepisem § 1837 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zw. dalej „kodeksem cywilnym”), nie można odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży: a) o świadczeniu usług, jeśli zostały one zrealizowane za jego [Kupującego] uprzednią jednoznaczną zgodą przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i przedsiębiorca przed zawarciem Umowy przekazał konsumentowi, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od Umowy,
b) o dostawie towaru lub realizacji usługi których cena zależy od wahań finansowych rynku niezależnie od woli przedsiębiorcy i do których może dojść w trakcie terminu na odstąpienie od Umowy
c) o dostawie napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie trzydziestu dni i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli przedsiębiorcy,
d) o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem klienta lub dla jego osoby,
e) o dostawie towaru, który podlega szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem,
f) o naprawie lub konserwacji wykonanej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta na jego prośbę; nie dotyczy to jednak przypadku późniejszej realizacji napraw innych niż wymagane czy dostawy części zamiennych innych niż wymagane,
g) o dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie można go zwrócić,
h) o dostawie nagrania dźwięku lub obrazu lub programu komputerowego, jeśli zostało naruszone ich oryginalne opakowanie,
i) o dostawie gazet, periodyków lub czasopism,
j) o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeśli przedsiębiorca świadczy takie usługi w określonym terminie,
k) zawierane na podstawie licytacji publicznej na podstawie ustawy regulującej licytacje publiczne, lub
l) o dostawie treści cyfrowej, jeśli nie dostarczono jej na nośniku materialnym i dostarczono za uprzednią jednoznaczną zgodą konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, a przedsiębiorca przed zawarciem Umowy poinformował konsumenta, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od Umowy.

2. Jeśli nie zaistniał przypadek podany w ustępie pierwszym art. V lub inny przypadek, gdy nie można odstąpić od Umowy, Kupujący ma zgodnie z przepisem § 1829 i nast. Kodeksu cywilnego prawo odstąpić od Umowy do 14 (słownie: czternastu) dni od odbioru towaru/usługi przez Kupującego lub określoną przez niego osobę. Dla zachowania terminu na odstąpienie od niniejszej Umowy, odstąpienie od Umowy wystarczy wysłać przed upływem stosownego terminu.  Odstąpienie od Umowy Kupujący może wysłać między innymi na adres zakładu Sprzedającego lub na adres poczty elektronicznej Sprzedającego office@horsehogandcow.com . Ponadto Kupujący dla potrzeb odstąpienia od Umowy może skorzystać ze wzoru formularza dla zgłaszania odstąpienia od Umowy, który stanowi element niniejszych WHK.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ustępem drugim art. V WHK, Umowa jest od początku rozwiązywana. Towar musi zostać zwrócony do Sprzedającego do 14 (słownie: czternastu) dni od wysłania odstąpienia od Umowy Sprzedającemu. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym i niezużytym i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Koszty zwrotu towaru, jeśli towar nie może zostać zwrócony ze względu na swój charakter za pośrednictwem poczty, ponosi Kupujący. Maksymalne koszty zwrotu takiego towaru szacuje się na 1 900 PLN, słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).

4. W przypadku odstąpienia od Umowy stosownie do drugiego ustępu art. V WHK, Sprzedający zwraca środki przekazane przez Kupującego do 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od Umowy (w przypadku Umowy o kupnie towaru, od otrzymania zwracanych środków przez Sprzedającego lub od potwierdzenia, że Kupujący odesłał towar Sprzedającemu, zależnie od tego, który fakt wystąpi wcześniej), w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez Kupującego (jeśli Kupujący nie określi innego sposobu zwrotu, przy założeniu, że wskutek takiego zwrotu po stronie Sprzedającego nie powstaną żadne dodatkowe koszty), łącznie z kosztami na ewentualny zwrot towaru Sprzedającemu (poza dodatkowymi kosztami powstałymi wskutek wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy sposób standardowej dostawy oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający ma też prawo zwrócić środki przekazane przez Kupującego już przy zwrocie towaru przez Kupującego.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwracany przez niego towar będzie uszkodzony, zużyty, częściowo zużyty lub jego wartość będzie w inny sposób obniżona w związku z postępowaniem z takim towarem w sposób inny, niż który jest konieczny dla potrzeb zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru, łącznie z jego funkcjonalnością, to po stronie Sprzedającego wobec Kupującego powstaje prawo do rekompensaty szkód powstałych w taki sposób. Roszczenie dotyczące rekompensaty powstałej szkody Sprzedający jest upoważniony zaliczyć jednostronnie na poczet roszczeń Kupującego związanych ze zwrotem kwoty ceny lub jej części. W przypadku odstąpienia od Umowy o wykonanie usług, której realizację już rozpoczęto, ale dotychczas nie wykonano w całości, Kupujący ma obowiązek zapłacić stosowną część ceny za już zrealizowane usługi i w przypadku odstąpienia [od Umowy] otrzymuje prawo jedynie do zwrotu pozostałej kwoty ceny za daną usługę.

6. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego ub wykonania usługi na jego rzecz, Sprzedający ma prawo w dowolnym momencie odstąpić od Umowy. W takiej sytuacji Sprzedający zwraca Kupującemu kwotę ceny kupna bez zbędnej zwłoki, w formie przelewu na rachunek określony przez Kupującego.

7. Jeśli wraz z towarem lub usługą Kupującemu przekazano upominek, Umowa darowizny pomiędzy Sprzedającym i Kupującym jest zawarta z warunkiem rozwiązania określającym, że jeśli dojdzie do odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Umowa darowizny w odniesieniu do takiego upominku traci ważność i Kupujący wraz z towarem ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu także przekazany upominek. Sprzedający zastrzega sobie prawo, by w takim przypadku zwrócić kwotę ceny lub jej część dopiero po zwrocie przekazanego upominku.
 

VI Transport, dostawa towaru i wykonanie usług

1. Sposób doręczenia towaru i wykonania usług określa Sprzedający, o ile w Umowie nie określono inaczej. W przypadku gdy sposób transportu jest umówiony na podstawie zamówienia Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

2. Jeśli Sprzedający zgodnie z Umową jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu lub do tego, by w takim miejscu wykonywać uzgodnione usługi, to Kupujący ma obowiązek odebrać towar lub zaakceptować świadczenie takich usług przy dostawie. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, Sprzedający ma prawo domagać się opłaty za przechowywanie w wysokości 20 PLN (słownie: dwadzieścia złotych) lub Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy.

3. W przypadku gdy z powodów leżących po stronie Kupującego towar trzeba dostarczać powtórnie lub w sposób inny, niż podano w zamówieniu, Kupujący ma obowiązek zapłacenia kosztów związanych z powtórnym doręczeniem towaru, ewent. kosztów związanych z innym sposobem doręczania.

4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie towaru nie jest uszkodzone, jakiekolwiek wad powinien bezzwłocznie zgłosić przewoźnikowi. W przypadku dopatrzenia się naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji w zawartość przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Przez podpisanie przedmiotowego dowodu dostawy Kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towar było nienaruszone.

5. Inne prawa i obowiązki stron przy dostawie towaru mogą regulować odrębne warunki dostawy Sprzedającego, o ile Sprzedający je wydał.

6. Sprzedający ma prawo rozpocząć wykonywanie zamówionej usługi dopiero gdy Sprzedającemu zostanie zapłacona kwota ceny za taką usługę.

7. Przez zawarcie Umowy, Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru. Jeśli Kupujący naruszy taki obowiązek, odpowiada on za szkodę, która w związku z tym powstanie po stronie Sprzedającego. Kupujący i Sprzedający niniejszym uzgodnili, że w przypadku gdy Kupujący nie odbierze przesyłki wysłanej za pobraniem i zostanie ona zwrócona, to zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie tylko w zryczałtowanej kwocie 100 PLN (słownie: sto złotych). Sprzedający deklaruje, że nie będzie się domagać odszkodowania w faktycznej wysokości obejmującej koszty na siłę roboczą, wydanie z magazynu, pakowanie, wystawienie faktury, ekspedycję, koszty pocztowe, ponowne rozpakowanie, wystawienie noty korygującej, przyjęcie na magazyn, utracony zysk itp, ale zażąda wyłącznie uzgodnionego zryczałtowanego odszkodowanie. Uzgodniona powyżej kwota w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) jest płatna do 15 (słownie: piętnastu) dni kalendarzowych od chwili, gdy zamówiona przesyłka została przekazana pierwszemu przewoźnikowi.


VII Odpowiedzialność za wady, gwarancja

1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady, łącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną Sprzedającego, podlegają odpowiednim ogólnie obowiązującym przepisom prawa, zwłaszcza odpowiednim przepisom Kodeksu cywilnego. Sprzedający na towar konsumpcyjny udziela gwarancji 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, na zamówioną usługę 6 (słownie: sześć) miesięcy.

2. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że sprzedawana rzecz lub wykonywana usługa są zgodne z Umową, zwłaszcza, że są pozbawione wad. Przez zgodność dla potrzeb Umowy rozumie się, że sprzedawana rzecz ma jakość oraz właściwości użytkowe uzgodnione w Umowie, a jeśli nie podano ich w Umowie, to ma jakość oraz właściwości użytkowe opisywane przez Sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela, a także że odpowiada wymaganiom przepisów prawa i jest dostępna w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze.

3. Jeśli towar lub usługi przy odbiorze przez Kupującego nie są zgodne z Umową (zw. dalej „Sprzeczność z Umową”), to Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady w formie dostawy nowego towaru lub dostawy brakującego towaru lub ponownego wykonania usługi bez wady, ponadto Kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady w formie naprawy towaru, do stosownego rabatu od ceny lub prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z warunkami podanymi w Regulaminie reklamacji Sprzedającego (zw. dalej “Regulaminem reklamacji”), który jest dostępny do wglądu tutaj. Kupujący przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady poinformuje Sprzedającego, które z rozwiązań wybrał. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący żąda niemożliwej do zrealizowania naprawy wady. Jeśli Kupujący nie określi odpowiednio wcześnie wybranego prawa, należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującej regulacji prawnej.

 4. Z wyłączeniem rzeczy podlegających szybkiemu zużyciu i rzeczy używanych, Sprzedający odpowiada za wady, które wystąpią jako Sprzeczność z Umową po odebraniu rzeczy w terminie gwarancyjnym (gwarancja).

5. Sprzedający odpowiada za wady, które wystąpią jako Sprzeczność z Umową o świadczeniu usług po realizacji usługi na rzecz Kupującego w terminie gwarancyjnym (gwarancja) zgodnie z pierwszym ustępem art. VII. WHK.

6. Za wady powodujące Sprzeczność z zawartą Umową nie uważa się sytuacji, gdy towar lub usługa nie mają jakichkolwiek właściwości, standardu bądź poziomu jakości wykraczających ponad jednoznacznie określone ramy.

7. W związku z tym, Sprzedający nie odpowiada między innymi za kompatybilność przekazywanych przez niego danych z jakimkolwiek nieokreślonym przy konkretnej usłudze sprzętem czy oprogramowaniem Kupującego bądź osób trzecich. Jeśli dojdzie do utraty lub szkody w zapisach czy danych Kupującego bądź osoby trzeciej, powstałych wskutek błędnych, niedozwolonych lub nieodpowiednich procedur Kupującego bądź postępowania z danymi przekazanymi przez Sprzedającego, łącznie z inżynierią odwrotną, to Sprzedający nie odpowiada za tak powstałą lub jakąkolwiek późniejszą szkodę.

8. Wszelkie prawa Kupującego wynikające z odpowiedzialności Sprzedającego za wady, łącznie z odpowiedzialnością gwarancyjną Sprzedającego, Kupujący zgłasza u Sprzedającego pod adresem Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republika Czeska. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, gdy Sprzedający otrzyma od Kupującego reklamowany towar lub informację o wadzie wykonywanej usługi.

9. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady reguluje szczegółowo regulamin reklamacji sprzedającego, do wglądu tutaj.
 

VIII Inne prawa i obowiązki stron umowy

1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru i ma prawo korzystać z usług z chwilą zapłacenia całej ceny za towar lub usługi. Jeśli obowiązująca regulacja prawna lub zawarta Umowa nie stanowią inaczej, w ramach wykonywanej i należycie opłaconej usługi, Kupujący jest upoważniony do niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie, niezbywalnego korzystania z prawa do wykorzystania elementu usługi mającej charakter dzieła autorskiego, wyłącznie do wewnętrznych (osobistych) potrzeb Kupującego i tylko na czas oraz w zakresie wynikającym z celu Umowy. Jeśli obowiązująca regulacja prawna nie stanowi inaczej, to Kupujący nie ma prawa zwłaszcza do powielania dzieła, jego tłumaczenia, przetwarzania, adaptacji czy innych zmian, poszerzania, wypożyczania, wynajmowania, wystawiania czy też publicznego udostępniania, jak również do obchodzenia technicznych środków ochrony praw czy inżynierii odwrotnej dzieła. W odniesieniu do wypożyczania, wynajmowania, wystawiania dzieła lub jego publicznego udostępniania można uzgodnić odrębną Umowę o świadczeniu usług.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wyposażenie programowe i inne elementy tworzące Interfejs sklepu internetowego (łącznie z fotografiami oferowanego towaru czy fotografiami ilustracyjnymi do wykonywanych usług) są chronione przez prawo autorskie. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych działań, które mogłyby mu lub osobom trzecim umożliwić nieuzasadnioną ingerencję lub nieuzasadnione wykorzystanie wyposażenia programowego bądź innych elementów tworzących Interfejs sklepu internetowego.

3. Kupujący nie ma prawa do tego, by przy wykorzystaniu Interfejsu sklepu internetowego stosować mechanizmy, wyposażenie programowe lub inne procedury, które mogłyby mieć negatywny wpływ na pracę Internetowego interfejsu sklepu. Z interfejsu sklepu internetowego można korzystać tylko w zakresie, który nie działa na niekorzyść pozostałych klientów Sprzedającego i który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

4. Sprzedający nie jest w odniesieniu do Kupującego zobowiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisu 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu handlowego. Sprzedający poza usługami określonymi jednoznacznie przez Sprzedającego na jego Stronie internetowej przy poszczególnych towarach i usługach, nie zapewnia realizacji innych usług po sprzedaży towaru i po wykonaniu zamówionych usług.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek ingerencji osób trzecich w Stronę internetową lub w konsekwencji użytkowania Strony internetowej sprzecznie z przeznaczeniem.

IX Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający należycie realizuje wszystkie swoje obowiązki w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Sprzedający w celu zapewnienia lepszej przejrzystości wydał specjalne Wytyczne dotyczące danych osobowych, które podsumowują tę kwestię.

X Wysyłanie komunikatów handlowych i pliki cookies

Uchylony

XI Doręczanie korespondencji

1. Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, cała korespondencja związana z Umową musi być doręczana drugiej ze stron w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem firmy pocztowej (zależnie od wyboru nadawcy). Kupującemu korespondencja doręczana jest na adres poczty elektronicznej podany na jego Koncie użytkownika.

XII Postanowienia końcowe

1. Jeśli relacje związane z używaniem Strony internetowej lub stosunek prawny oparty na Umowie obejmują element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że wyżej wymienione podlegają prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedający ma prawo do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i działalność Sprzedającego nie podlega innym zezwoleniom. Wszelkie skargi Kupujący może zgłaszać Sprzedającemu. Jeśli zgłoszenie skargi u Sprzedającego nie przyniesie zamierzonego skutku, ewentualne spory będą rozstrzygane w rzeczowo i miejscowo właściwym sądzie. Kontrolę działalności gospodarczej w ramach swoich kompetencji prowadzi odpowiedni urząd ds. działalności gospodarczej, Kupujący może się również zwrócić do Czeskiej Inspekcji Handlowej.

3. Organem do rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich w odniesieniu do oferowanych, sprzedawanych, realizowanych i pośredniczonych usług oraz towarów, jest Czeska Inspekcja Handlowa, której adres internetowy to: www.coi.cz.

4. Jeśli któryś z przepisów WHK jest nieważny lub nieskuteczny lub takim się stanie, to zamiast nieważnych przepisów wprowadzane są przepisy, których sens jest najbardziej zbliżony do przepisu nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych przepisów. Zmiany i uzupełnienia Umowy oraz WHK wymagają formy pisemnej.

5. Umowa wraz z WHK jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna za wyjątkiem realizacji obowiązków Sprzedającego określonych w ramach obowiązującej regulacji prawnej. Dostęp do jej treści Sprzedający umożliwi na życzenie Kupującego.

6. Stosunek umowny pomiędzy Kupującym i Sprzedającym zawarto na czas określony przez należytą realizację obowiązków stron umowy zgodnie z odpowiednią Umową. Jeśli zawarte Umowy lub WHP w konkretnych przypadkach nie stanowią inaczej, strony umowy nie mają prawa rozwiązać Umowy przed jej należytą realizacją.

7. Dane kontaktowe Sprzedającego:

adres korespondencyjny: Hot House Cucumber s.r.o., Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Republika Czeska

adres poczty elektronicznej:  office@horsehogandcow.com

telefon: +420 774 420 662Niniejsze ogólne warunki handlowe zaczynają obowiązywać i wchodzą w życie dnia 1. 10. 2022.

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy zgodnie z odpowiednim przepisem prawa:

Zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy

- Adresat:

adres poczty elektronicznej:

- Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy kupna następującego towaru (*)/o wykonaniu następujących usług (*)

- Data zamówienia (*)/data otrzymania (*)

- Imię i nazwisko Kupującego

- Adres kupującego

- Podpis kupującego (tylko jeśli niniejszy formularz jest wysyłany w formie papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić dane.

Nie ma przedmiotu